Від партнерів


Реклама


загрузка...

Обмежити пошук фільтруванням:


Тиждень права в школі (Правознавство)

0
Назва експонату - Тиждень права в школі / 31 стор.
Робота містить розробки бесід, анкет, тренінгів, творчих завдань для учнів середніх класів з питань правового виховання. Рекомендовано для вчителів історії і права, класних керівників при проведенні предметних тижнів та позакласних заходів.тема. Учитель — учень: як уникнути конфліктної ситуації

мета: ознайомити учнів з поняттям «конфлікт», видами конф-
ліктів; допомогти учням набути досвіду аналізу та розв’язування
конфліктних ситуацій у школі; визначати власну позицію, досяга-
ти згоди у конфліктній ситуації; виховувати пошану до прав інших
людей; пам’ятки «Вирішення конфліктних ситуацій».тема. тематичне оцінювання з тем «кримінальне та адміністративне право» та «твоя подорож у світ юридичних професій»

мета: оцінити знання учнів, отримані під час вивчення теми
«Кримінальне та адміністративне право» та протягом року; за-
кріпити вміння, яких набули учні протягом року; розповідати
про окремі явища в галузі права й характеризувати їх, моделю-
вати правові ситуації, оцінювати й розв’язувати правові пробле-
ми; перевірити рівень свідомого ставлення учнів до сучасного
права.Тема. Світ юридичних професій

мета: дати уявлення про окремі юридичні професії, основні
повноваження слідчого, прокурора та представників інших юри-
дичних професій, основні вимоги до осіб, що бажають працювати
за юридичним фахом, навчальні заклади, що надають юридичну
освіту; аналізувати й розв’язувати ситуації, за яких особа звер-
тається по юридичну допомогу; формувати свідоме судження щодо
причин популярності юридичних професій у світі.Тема. Кримінальний процес та його учасники

Мета: дати учням уявлення про основні етапи розгляду криміналь-
ної справи, учасників кримінального процесу та їхні права та обов’язки,
принцип презумпції невинуватості, процедуру розгляду кримінальної
справи; характеризувати учасників кримінального процесу; розпові-
дати про права та обов’язки потерпілого і підсудного; формувати сві-
доме ставлення щодо важливості права людини на захист у суді.Тема. Що таке злочин. Ознаки, види та склад злочинів

Мета: дати учням уявлення про поняття злочину, його ознаки,
склад, види; формувати вміння характеризувати ознаки злочину,
описувати елементи складу злочину, називати види злочинів, на-
водити приклади; аналізувати правові ситуації й пропонувати
шляхи їх розв’язання; формувати непримиренне ставлення до по-
рушення законодавства.Тема. Які правопорушення називають адміністративними

мета: дати уявлення про адміністративне та кримінальне пра-
во; аналізувати й розв’язувати правові ситуації щодо адміністра-
тивних правопорушень неповнолітніх; виховувати в учнів правову
культуру й неприйняття протиправної поведінки.Тема. Тематичне оцінювання з тем «Закони в житті твоєї сім’ї» та «Твої права у трудових відносинах»

мета: узагальнити та перевірити засвоєння матеріалу теми; пе-
ревити рівень засвоєння та розвитку вмінь пояснювати поняття,
пов’язані з цивільним, трудовим та сімейним правом; розв’язувати
ситуації, що відбуваються в сімейних, трудових та цивільних від-
носинах, використовуючи законодавчі акти; формувати правову
культуру у сфері цивільних, сімейних та трудових відносин.Тема. Як закон регулює працю неповнолітніх

мета: дати загальне уявлення про нормативні акти, які регулю-
ють особливості праці неповнолітніх, а також працівників, які на-
вчаються та працюють; ознайомити з основними пільгами, які на-
даються законом неповнолітнім щодо робочого часу, часу на
відпочинок та оплати праці; формувати готовність застосовувати
отримані знання на практиці.Тема. Трудовий договір

мета: дати уявлення про поняття трудового договору, його сторони,
процедуру співбесіди та порядок працевлаштування і прийому на ро-
боту, порядок розірвання трудового договору; називати основні права
та обов’язки роботодавця і працівника; описувати порядок розірвання
трудового договору; складати за зразком заяву про прийом на роботу,
заяву про звільнення з роботи за власним бажанням; формувати пра-
вову культуру у сфері трудових відносин.