Від партнерів


Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


Профорієнтаційна робота з учнями початкової школи.

0

Допомогти учневі зорієнтуватися у житті, максимально підготуватися до професійного самовизначення має школа. Діяльність педагога в загальноосвітньому навчальному закладі передбачає комплекс завдань, що спрямовані на покращення умов розвитку та соціалізації особистості в межах навчального закладу Одним із напрямів його роботи є профорієнтація. Профорієнтаційна робота в школі покликана спрямувати дитину щодо обрання певної професії, самовизначення, обізнаності у світі професій. Частіш за все роботі щодо самовизначення дітей приділяється увага лише в старших класах, але заняття з профорієнтації можна проводити і з молодшими школярами.
Державний стандарт освітньої галузі "Технологія” передбачає набуття учнями загальнотрудових компетенцій, формування технологічно і комп’ютерно грамотної особистості, узагальнення відомостей про наукові основи сучасного виробництва. Ця освітня галузь сприяє професійному самовизначенню школярів, надає їм можливість набувати допрофесійну підготовку.
Учні 1-4 класів ще далекі від вибору професії, але правильно проведена серед них профорієн¬таційна робота має стати основою, на якій у подальшому будуть розвиватись професійні ін¬тереси та наміри школярів у середніх і стар¬ших класах. Тому профорієнта¬ційна робота з молодшими шко¬лярами має специфічний харак¬тер і відрізняється від роботи з учнями середніх та старших класів. Специфіка насамперед полягає в тому, що при роботі з молодшими класами не ставиться ціль безпосередньо підвести учнів до вибору певної професії, а лише підготувати основу для цього ви¬бору. Дітей треба поступово вво-дити у світ професій. Відповідно, профорієнтаційна робота в мо-лодших класах полягає в основ¬ному в проведенні професійної просвіти.
Про необхідність проводити ранню профорієнтацію говорять багато дослідників.
Так О.Д.Сазонов визначає завдання, які розв’язуються під час вивчення основ наук, уроків трудового навчання і позакласній роботі .
В.Ф.Сахаров подає тематику і форми можливих заходів у профорієнтційній роботі в початкових класах .
Т.М.Мальковська відзначає, що одним з педагогічних завдань, яке вирішується в процесі трудового виховання, є профорієнтація молоді, своєчасне ознайомлення школярів з різними видами трудової діяльності .
М.М.Фіцула серед основних напрямків виховання виділяє профорієнтаційну роботу в школі, яка повинна відбуватись протягом всього періоду навчання школяра .
Б.О.Федоришин відзначає, що об’єктом профорієнтаційної системи є особистість школяра в різних вікових періодах її розвитку – від молодшого до старшого шкільного віку; розвиваючи теоретичні основи системи професійної орієнтації характеризує психологічні основи професійної освіти.
С.М. Чистякова і Н.Н.Захаров вказують, що у молодших школярів можна успішно формувати почуття любові та сумлінне ставлення до праці, розуміння їх ролі в житті людини та суспільства, інтерес до професій батьків, близького оточення. Це початковий етап формування у школярів професійної спрямованості, коли починають усвідомлюватись інтереси, здібності, цінності, пов’язані з бором професії. Пізніше, у старшій школі, це, безумовно, допоможе школярам визначитись у сфері їхньої трудової діяльності, виборі конкретної професії.
Основні зусилля педагога в роботі з дітьми 1-4 класів мають бути спрямовані на всемірний розвиток інтересів, схильностей та здібностей, зокрема, використання в цих цілях спеціальних розвивальних програм, привернення уваги до цих питань батьків та педагогів . Особливі можливості для проведення профорієнтаційної роботи відкривають уроки трудового навчання, на яких відбувається знайомство учнів із різними сферами трудової діяльності, виховання професійно важливих рис, вивчення особистості школярів тощо.
Комплексний підхід до профорієнтаційної роботи передбачає також і всебічне вивчення особистості учня. Воно допомагає виявити характерні особистості дітей, знайти правильні форми та методи, але головне – систематично і цілеспрямовано. Найпоширенішим методом вивчення школярів є спостереження, яке відбувається за планом, а його підсумкові результати фіксуються. Застосовують також діагностичні бесіди, які можна проводити як індивідуально, так і з групами. Знання про одні й ті ж професії діти повинні отримувати в різних класах. При цьому необхідно враховувати вікові особливості й так добирати матеріал, щоб він був зрозумілий і цікавий учням різного віку. Теоретичне знайомство з професіями у старших класах відбувається за допомогою професіограм. Для молодших же школярів найкраще підходять розповідь, бесіда, зустрічі з представниками професій, перегляд діафільмів, кінофільмів, альбомів, проведення екскурсій.
При цьому педагог повинен не лише давати знання про професії, але й отримувати зворотну інформацію про те, як діти її засвоюють. Тому при повторенні пройденого матеріалу необхідно включати питання для перевірки засвоєння учнями профорієнтаційного матеріалу. Найпоширенішим методом профорієнтації у молодших класах є бесіда. Важливо, щоб вона була логічно пов’язана з навчальним матеріалом і відбувалася за активної участі дітей. Профорієнтаційна бесіда не є якимось відокремленим методом, вона використовується в поєднанні з іншими техніками профорієнтації. Наприклад, при проведенні бесіди про конкретну професію бажано використовувати телепередачі, діафільми, кінофільми. Важлива роль у профорієнтаційній роботі належить позашкільним і позакласним заходам. Цікаво організоване дозвілля, добре спланована робота за інтересами розвивають здібності дітей, їхню творчу активність. У процесі позакласної профорієнтаційної роботи відбувається розширення, поглиблення і закріплення основних профорієнтаційних понять та ідей. Підбір змісту профорієнтаційної позакласної роботи спрямований на створення можливостей для прояву самостійності та творчості учнів у різних сферах діяльності (пізнавальній, трудовій, художній, суспільній тощо). Усі види позакласної роботи мають сприяти активному застосуванню наявних знань і стимулюють учнів до засвоєння нових знань, умінь і навичок, необхідних для майбутньої професійної діяльності. Неабияк впливають на молодших школярів екскурсії. Вони значно розширюють кругозір учнів, їх знання про навколишній світ, глибше знайомлять із різними професіями. Ефективність профорієнтаційної роботи при проведенні екскурсій значно зростає, адже учні спілкуються із відповідними фахівцями.
Не секрет, що найслабкішим місцем профорієнтаційної роботи є те, що вона не завжди цікава для молодших школярів. Це пов’язано з браком активізуючих методик, що дають змогу залучити школяра до пошуку шляхів професійного самовизначення. Одним з методів, що дають змогу провести профорієнтаційну роботу з класом і групою більш цікаво і результативно, є гра. „Гра – дитя праці, яка безумовно передує їй у часі” – зазначав Г.Плєханов, підкреслюючи споконвічний і нерозривний зв’язок гри і праці. Дітей молодшого шкільного віку відрізняє велика рухова активність, підвищений емоційний стан, бажання фантазувати. Ці риси знаходять своє позитивне втілення в ігровій діяльності, яка поєднує трудову, навчальну, ігрову та комунікативну складові.
Профорієнтаційні ігри великою мірою – це оживлені моделі процесу професійного й життєвого самовизначення людини. М.С.Пряжников виділяє такі групи профорієнтаційних ігор :
• Ознайомлювальні ігри-загравання.
• Ігри, що моделюють окремі аспекти професійної діяльності.
• Ігри, що моделюють процес професійного і життєвого самовизначення.
• Ціннісно-моральнісні ігри, що відбивають світоглядну позицію школяра.
• Управлінські профорієнтаційні ігри.
Наприклад, до ігор-загравань відносимо гру „Інопланетяни” , яка дає змогу познайомити школярів з професіями обраного підприємства; гру „Асоціації”, яка призначена для корекції уявлень учнів про професії, формування загального й емоційного ставлення до них, дає змогу розвивати уяву, інтуїцію, творче мислення. До ігор, що моделюють окремі аспекти професійної діяльності, можна віднести гру „Вакансія”, яка дає можливість попробувати свої сили у різних виробничих ситуаціях, знайомить з особливостями професій. До ціннісно-моральнісних ігор відноситься гра „Острів”, яка дає змогу формувати в учнів шанобливе ставлення до непрестижної, але суспільно необхідної праці.
У пропедевтичній профорієнтації доцільно використовувати інтерактивні технології навчання. Суть інтерактивного навчання у тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної активної взаємодії всіх учасників. Це співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове, навчання у співпраці), де учень і вчитель є рівноправними, рівнозначними суб’єктами навчання, розуміють, що вони роблять, рефлексують з приводу того, що вони знають, вміють і здійснюють. Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення проблеми на основі аналізу обставин та відповідної ситуації. Воно ефективно сприяє формуванню навичок і вмінь, виробленню цінностей, створенню атмосфери співробітництва, взаємодії. Олена Пометун характеризує інтерактивні технології, які допоможуть учителю зробити процес навчання цікавим, різноманітним, ефективним, демократичним . Автор групує їх у чотири групи згідно з метою уроку та формами організації навчальної діяльності учнів:
• Інтерактивні технології кооперативного навчання.
• Інтерактивні технології колективно-групового навчання.
• Технології ситуативного моделювання.
• Технології опрацювання дискусійних питань.
Які ж з вище зазначених технологій можна використати у проведенні пропедевтичної профорієнтації? З першої групи рекомендовано такі технології: „Робота в парах” – сприяє розвитку навичок спілкування, вміння висловлюватись, критичного мислення, вміння переконувати й вести дискусію; „Карусель” – найбільш ефективна для одночасного включення всіх учасників в активну роботу з різними партнерами зі спілкування для обговорення дискусійних питань. З другої групи доцільними будуть: „Мікрофон” – надає можливість кожному сказати щось швидко, по черзі, відповідаючи на запитання або висловлюючи свою думку чи позицію; „Незакінчені речення” – дає можливість долати стереотипи, вільніше висловлюватись щодо запропонованих тем, відпрацьовувати вміння говорити коротко, але по суті й переконливо. З третьої групи технологій ми обрали: „Імітаційні ігри” – розвивають уяву та навички критичного мислення, сприяють застосуванню на практиці вміння вирішувати проблеми, учасники імітації реагують на конкретну ситуацію в рамках заданої програми, чітко виконуючи інструкцію; „Рольові ігри” – учасникам надається можливість діяти „наче насправді”, визначається ставлення до конкретної життєвої ситуації, допомагає навчитися через досвід і почуття. І з четвертої групи технологій придатними для профорієнтаційної роботи може бути „Нескінченний ланцюжок” – розглядаються полярні точки зору, учаться вислуховувати думки інших, на практиці відстоювати свою позицію.
Отже, якщо при проведенні пропедевтичної профорієнтації використовуються сучасні технології, то учні будуть активними у пізнанні навчального матеріалу, професійна інформація буде цікавою для них, що приведе в майбутньому до більш свідомого професійного самовизначення.

Додатки
Заходи для класних керівників із профорієнтаційної роботи

1-й клас
• Як сорочка в полі виросла (бесіда).
• Від зернятка до булки (бесіда).
• Хто для тебе працює (розповідь учителя).
• Хто працює в нашій школі (екскурсія по школі, до буфету, в бібліотеку).
• Матусі всякі потрібні (свято).
• Виставка дитячих виробів.
• Конкурс на найкращий малюнок про працю.
• Як правильно організувати своє робоче місце (практична хвилинка).
• Виховання трудових навичок у родині (батьківські збори).
• Я вмію робити сам (конкурс-змагання).

2-й клас
• Любиш кататися – люби й саночки возити (бесіда).
• Твої трудові обов’язки вдома й у школі (бесіда).
• Роботі – година, розвагам – хвилина (урок-практикум).
• Усі речі створено працею (розповідь учителя).
• Ким і де працюють мої батьки (класна година).
• Конкурс на найкращий малюнок про працю.
• Ким хочеш стати та яку користь людям приноситиме твоя робота (класна година).

3-й і 4-й клас
• Навчання і труд поряд живуть (бесіда).
• Усі роботи добрі – обирай на смак (розповіді дітей про професії своїх батьків).
• На кого я хочу бути схожим (класні години).
• Пісні про різні професії (конкурс).
• Розвиток інтересів і схильностей дітей молодшого віку (класні батьківські збори).
• Підприємства нашого міста (екскурсії).
• Що мені сподобалося на екскурсії.
• Хто більше знає про професії (конкурс).
Довідникові матеріали
Класифікація професій за типами
Людина – людина
• Вид діяльності – виховання, навчання, керування, медицина, обслуговування.
• Предмет праці – людина, група людей, колектив (шкільний клас, бригада робітників, військовий підрозділ, екіпаж судна чи літака).
• Вимоги професії – уміння встановлювати контакт із людьми.
• Приклади професії – педагог, вихователь, медсестра, лікар, юрист, офіціант, продавець, адміністратор, працівник міліції, лектор, бібліотекар, працівник клубу, суддя, слідчий, військовий.

Людина – техніка
• Вид діяльності – створення, монтаж, експлуатація, ремонт.
• Предмет праці – машини, механізми, агрегати, технічні системи, транспорт.
• Вимоги професії – високий інтелект, технічне мислення, добра координація рухів.
• Приклади професії – електромонтажник, інженер-електрик, слюсар, радіоінженер, токар, шахтар, водій, будівельник, робітник технічних галузей, праці (гірнича справа, металургія, машино будівництво, легка промисловість, будівництво і транспорт, електротехнічна промисловість, енергетика).

Людина – природа
• Вид діяльності – вивчення, дослідження, профілактика захворювань.
• Предмет праці – об’єкти живої й неживої природи, земля, атмосфера, корисні копалини, рослини й тварини.
• Вимоги професії – знання природної системи, вміння передбачити й оцінити природні фактори.
• Приклади професії – геолог, агроном, садівник, рибалка, зоотехнік, ветеринар, лісник, фермер, океанолог, фізіолог, біохімік, топограф, ґрунтознавець, землеупорядник, гідрограф, метеоролог, садівник, городник, виноградар, пастух, чабан, тваринник, пасічник, агрохімік.

Людина – знакова система
• Вид діяльності – розрахунки, виконання креслень і схем, переклади текстів.
• Предмет праці – тести, цифри, формули, коди, умовні знаки.
• Вимоги професії – уміння аналізувати й узагальнювати інформацію, логічне мислення, витримка, організованість.
• Приклади професії – радист, бухгалтер,економіст, кресляр, перекладач, касир, плановик, набірник, коректор, машиніст – стенографіст, програміст.

Людина – художній образ
• Вид діяльності – проектування, моделювання, виготовлення художніх речей.
• Предмет праці – музика, скульптура, літературні твори, предмети образотворчого та прикладного мистецтва.
• Вимоги професії – художній смак, творча уява, емоційність.
• Приклади професії – художник, архітектор, скульптор, актор, журналіст, ювелір, письменник, кондитер, перукар, хореограф, режисер, композитор, музикант-виконавець, гравер, фотограф, закрійник, модельєр, маляр-альфрейник.

Матеріал для бесіди «Які причини виникнення професій?»
У давнину первісна людина не задумувалася про те, ким їй бути — саме життя ставило її перед фактом: вижити або загинути. А для цього потрібно було шукати їжу, знаходити затишну печеру, годувати дітей, підтримувати вогонь тощо. І тоді сфери діяльності — професії — почали чітко розподілятися на чоловічі та жіночі. Щоб вполювати тварину, людина повинна бути міцною, витривалою, мати сильні м'язи. Такі ознаки та риси належали чоловікам. Підтримувати вогонь у печері, доглядати за дитиною, варити їжу на вогнищі могла жінка. Це означає, що первісний розподіл праці базувався переважно на біологічних особливостях членів колективу (чоловіки — мисливці, жінки — збирачі). А ось робити малюнки на стінах печери чи ліпити горщики з глини могли вже і жінки, і чоловіки. Це залежало, здебільшого, від наявності здібностей, які людина розвивала, а інколи й передавала у спадок своїй родині. Так з'явилися покоління гончарів, ковалів, землеробів, кожум'як. На зміну природному добору прийшов розподіл обов'язків між людьми за їхнім соціальним станом. Подальший розвиток людської цивілізації приніс із собою і розширення кола професій. Не так давно з'явилися абсолютно нові спеціальності: льотчик, космонавт, фотограф, журналіст тощо. Як ви вважаєте, що ж таке «професія»? Професія — це конкретна діяльність, ремесло, комплекс функцій, які виконує людина, та які є складовою якоїсь трудової діяльності. У кожній професії є свої різновиди праці — спеціальності. Наприклад, немає вчителя загалом, а є вчитель біології, математики, фізики тощо. Отже, спеціальність — це комплекс знань, умінь, навичок, необхідних для певного роду діяльності в рамках тієї чи іншої професії.
Тема «Світ професій»
( підбірка дидактичних ігор)
Мета: формувати у дітей уявлення про працю дорослих в ательє, на фабриках, де шиють одяг, їхній колективний характер, взаємодію модельєрів, закрійників, швачок, прасувальниць,ставлення дорослих до своєї праці; виховувати повагу до праці дорослих, бажання наслідувати їх, акуратно носити одяг.
Ігрове завдання: «пошити» сукню (інший вид одягу).
Правила гри: цікаво розповідати про роботу в ательє; разом виготовляти одяг для ляльок.
Обладнання:картинки, що відтворюють основні етапи роботи працівників ательє: розкроювання тканини, примірювання, пошиття, прасування; клаптики тканини; лялькові сукні та інший одяг; ляльки.

Хід гри
Педагог пропонує дітям оглянути свій одяг, разом із ними визначає, у чому його зручність. Потім від імені ляльки просить пошити для неї сукню чи щось інше. Запитує дітей: хто шиє одяг для дорослих і дітей? Відповідь на це запитання вихователь знаходить разом із дітьми на картинках, потім лялька разом із дитиною «вирушає в ательє» і «замовляє собі сукню» (чи щось інше), причому «підганяє майстрів». Вони терпляче пояснюють їй увесь процес роботи: кожен показує свою картинку і розповідає, як кроять тканину, як роблять примірку тощо. Лялька «здивована»: їй пропонують прийти через кілька днів.
Потім інші діти починають разом «шити» сукню, детально розповідаючи про всі етапи своєї праці. Нарешті лялька отримує сукню, приміряючи її, «радіє», «дякує» дітям.
Додаток до гри:
Кравець
Є правило кравецьке просте:
Твій одяг вийде як картинка:
Сім раз відмір, а раз відріж!
Все по тобі – рука і спинка,
І щоб костюм пошить по зросту,
Тож на - так годиться,-
Потрібно мірку знять на нім,
Стій рівно і не смій крутиться!

Дидактична гра «Різні професії»
Мета: збагачувати знання дітей про світ професій; розвивати зв’язне мовлення.
Завдання: Розглянути малюнки, пригадати назви відповідних професій та утворити розповідні речення з ними.
Наприклад: Архітектор розробляє план-креслення різних будинків.
Обладнання: сюжетні картинки із зображенням праці людей різних професій.

Дидактична гра «Ким бути?»
Мета: на основі знань про зміст і особливості праці дорослих, які виробляють речі та предмети повсякденного користування, навчати оцінювати їх результати; виховувати у дітей почуття вдячності тим, хто створює такі необхідні речі; формувати звичку бережливо ставитися до речей.
Ігрове завдання: обрати потрібну і цікаву професію.
Правила гри: цікаво розповісти про предмет; допомагати одне одному.
Обладнання: предмети повсякденного використання (одяг, взуття, посуд, предмети туалету, меблі, іграшки та ін.); сюжетні картинки із зображенням трудової діяльності людей, які виробляють ці предмети; предметні картинки, на яких зображені необхідні інструменти для людей різних професій.
Хід гри
Діти знаходяться по різних кімнатах групового приміщення для того, щоб обрати для гри по одному предмету. При цьому кожен думає про те, що він розповість про цей предмет, згадує відповідні вірші або загадки. Тим, хто виконає цю умову, учасники гри дозволяють виставити предмети на столі біля стенду або дошки. Решті дітей допомагають скласти розповідь про вибраний предмет, разом пригадуючи вірші, загадки.
Коли всі предмети виставлені, діти групують їх за місцем виробництва.
• Меблі - на меблевій фабриці;
• одяг – в ательє або на швейній фабриці;
• посуд - на фаянсовому заводі;
• іграшки – на іграшковій фабриці тощо.
Потім діти обирають сюжетні картинки і виставляють їх поряд із відповідною групою предметів. Дитина може взяти той предмет, який їй сподобався лише в тому випадку, якщо розповість, хто і як його зробив. Виграє той, у кого виявиться більше предметів.

Рекомендації до гри
Можливо, під час першого проведення гри діти не зможуть розповісти про всі предмети, тодівчителеві доведеться провести екскурсію за картинками.

Варіант I
Діти обирають завод або фабрику для своєї майбутньої роботи і розмірковують: що ще вони можуть виготовити, крім тих предметів, які зібрані для гри.

Варіант II
Діти обирають інструменти(предметні картинки), що необхідні для людей тих професій, що зображені на сюжетних картинках.

Варіант III
Вихователь. Що предмет розповість про себе?
Предмету можуть «допомогти» інші предмети, що виготовлені робітниками тих самих професій. Наприклад, оповідання починає дитина, яка тримає в руках картинку із зображенням сорочки, а його продовжує той, хто взяв зображення сукні, брюк, спідниці, кофтинки тощо. Вчитель організовує суперечку предметів про те, хто і як їх виготовив.
Рекомендації до гри
Беручи участь у дискусії, вчитель навмисне припускається помилок, заохочуючи дітей сперечатись, наполягати на своєму, упевнюватися на правильності своїх відповідей.

Дидактична гра «Складаємо казку»
Мета: удосконалювати творчі вміння малят під час складання невеличкої тематичної казки.
Завдання:Пофантазувати і скласти казочку про швачку за планом.
1) Як звали швачку?
2) Де вона жила?
3) Чим займалася швачка, що шила вона?
4) Де брала швачка матеріал для своєї роботи?
5) Кому подобалися її вироби? Якими вони були?
6) Як працювала швачка?
7) Як ставилися сусіди до швачки?

Приблизний варіант відповіді:
В одному казковому лісі жила фея Мері, яка вміла дуже гарно шити. Вона шила різний одяг для чарівних істот – мешканців лісу – плаття для ельфів та мавок , костюмчики для гномиків та лісовиків. А тканини у Мері були теж казкові – легкий прозорий шовк їй приносили лісові шовкопряди, а зелену тканину для костюмів робили русалки, які жили в лісовому озері.
У Мері виходили дивовижні вироби – плаття надзвичайно красиві, пишні, як для принцес, а костюмчики добротні та яскраві. Всім казковим істотам лісу вони дуже подобалися.
А Мері була працьовитою, справжньою майстринею. Вона любила шиття, працювала з ранку до вечора, співаючи веселу пісеньку.
Усі мешканці лісу поважали роботящу фею, захоплювались її витворами і завжди щиро дякували їй.

Дидактична гра «Транспорт та професії»
Мета: розвивати здатність до творчих перевтілень, вміння фантазувати, розмірковувати, робити припущення.
Завдання: Обрати собі по картці (або іграшці) іуявити себе водієм відповідного транспортного засобу, розповісти про свою роботу.
Обладнання: картки із зображенням різних видів транспорту або іграшковий транспорт.

Приблизні варіанти відповідей:
Я - водій автобуса. У мене автобус новенький, зелений з білими смужками. Щоранку я встаю і поспішаю на працю. Мій маршрут – від парку до центрального майдану. Я перевожу пасажирів – дорослих везу на роботу, у справах та в гості, а діток підвожу до шкіл та дитсадочків. Мені дуже подобається моя робота.
***
Я – машиніст. Я керую потягом Харків – Київ. Мій потяг сучасний, швидкісний. Він мчить, як стріла. Багато пасажирів щодня їздять моїм потягом. І всі дуже задоволені, тому що це дуже зручно. За кермом я завжди уважний, пильний.

***
Я – таксист, водій таксі. Я можу працювати не тільки вдень, але й уночі. Адже бувають випадки, коли людям доводиться поспішати на вокзал, в аеропорт тоді, коли громадський транспорт не ходить. До пасажирів я завжди уважний, допомагаю їм з багажем, намагаюся довести їх швидко.
***
Я – пілот. Я керую літаком. Мій літак – великий, сріблястий. У нього міцні крила і потужний мотор. Літак злітає у небо високо-високо, залишаючи за собою білий хвіст диму. Щоб стати пілотом, треба бути дуже мужнім і не боятися висоти.
Потім умикається будь-яка жвава мелодія ( на розсуд вихователя), а діти, використовуючи наочний матеріал гри, зображують керування відповідними транспортними засобами, уявляючи себе їх водіями.

Дидактична гра «Що робить кухар?»
Мета: формування вміння вирізняти особливості окремої професії,удосконалювати сприйняття та увагу.
Завдання: Уважно слухати дорослого, який називає різні словосполучення. Якщо, на думку вихованців, сказана фраза відповідає професійній діяльності кухаря, вони дзвонять у дзвіночки. Якщо ні – стукають по столу долонькою.
Обладнання: музичні дзвіночки
Словесний матеріал для гри:
Варить борщ, ріже моркву, пече пироги, фарбує підлогу, смажить картоплю, чистить яйця, водить автомобіль, шаткує капусту, готує тістечка, коштує страву, плете шкарпетки, шиє взуття, миє сковорідку, носить ковпак, танцює вальс, грає на піаніно, тушкує овочі, вмикає духовку, відціджує макарони, стриже овець, доїть корову, ремонтує телевізор, насипає каші, подає торт тощо.
Помилки, допущені окремими малятами під час гри, одразу обговорюються і виправляються. Той, хто допустив помилку, виходить із гри. Переможцями вважаються ті, хто не допустив жодної помилки.
Ігри та дидактичні вправи
Гра «Якби я був...» Запропонуйте дітям поміркувати над цими реченнями, подумати, яку користь суспільству приносить певна професія. Далі потрібно самостійно закінчити речення: Якби я був учителем... Якби я був лікарем... Якби я був будівельником... Якби я був художником... Якби я був військовим... Якби я був міліціонером... Учні зачитують свої відповіді
Малювання «Моя улюблена справа» Попросіть дітей намалювати, як вони займаються своєю улюбленою справою, запропонуйте їм за малюнками одне одного вгадати, хто чим любить займатися. Після того, як учні виконають завдання, зробіть стенд на тему «Наші улюблені справи»
Вправа «Ми любимо цирк» Поділіть дітей на групи і роздайте їм картки з назвами різних циркових професій, наприклад: акробат, гімнаст, клоун, дресирувальник тощо. Потім попросіть перерахувати всі риси, які, на їхню думку, притаманні представникам певної циркової професії. Наприклад: клоуну потрібні почуття гумору, винахідливість, рухливість. Далі діти вигадують і малюють казку про веселого клоуна, гнучкого гімнаста тощо. Влаштуйте виставку казок та малюнків дітей «Ми любимо цирк»
Гра-прощання «Я — листоноша» Попросіть дітей згадати все, що вони знають про роботу людей на пошті. Хто там працює, чим вони займаються? (Водій розвозить газети і листи по поштових відділеннях, касир приймає посилки та бандеролі тощо.) А тепер попросіть дітей уявити себе добрим листоношею, який дарує всім людям хороші листи. Запропонуйте написати своїм друзям такі листи і покласти їх у гарні конверти. Усі листи листоноші скріплюють в одну книжку і залишають у класі.
Привітання Вправа «Хто міг би...» Заздалегідь підготуйте картки з декількома запитаннями, наприклад: Хто з класу міг би спекти пиріг, який ніхто і ніколи ще не готував? Хто міг би збудувати прекрасний палац? Хто зміг би виростити чудову троянду? Хто міг би навчити маленьку дитину писати і читати? Хто міг би вилікувати важкохвору дитину? Хто допоміг би загасити величезну пожежу? Хто міг би зайти у клітку до тигра? Хто міг би відремонтувати автомобіль? Роздайте дітям ці картки і попросіть їх письмово відповісти на запитання, пояснюючи, чому вони вибрали якусь людину. Далі всі учні по черзі зачитують свої відповіді.
Вправа «Поговоримо про професії» Поділіть дітей парами. Один із пари складає список так званих «жіночих» професій, другий — «чоловічих». Після цього діти всі разом складають список загальних професій для жінок і чоловіків. Запропонуйте дітям у парах придумати історію, коли «жіноча» професія раптово стала «чоловічою» і навпаки. Діти по черзі читають свої розповіді. З усіх розповідей складіть альбом.
Вправа «Поговоримо про професії» Поділіть дітей парами. Один із пари складає список так званих «жіночих» професій, другий — «чоловічих». Після цього діти всі разом складають список загальних професій для жінок і чоловіків. Запропонуйте дітям у парах придумати історію, коли «жіноча» професія раптово стала «чоловічою» і навпаки. Діти по черзі читають свої розповіді. З усіх розповідей складіть альбом.
Вправа «Лікар» Роздайте дітям картки з назвами різних рис, наприклад: любов до людей, увага, чутливість, винахідливість, уміння слухати, приймати рішення, співпереживати тощо. Діти повинні вигадати казку про лікаря, який втратив якусь рису, і про те, що з цього вийшло.
Гра «Гарний учитель» Поділіть дітей на пари і запропонуйте їм подумати, як повинен вчинити гарний учитель у таких ситуаціях: 1.Учень почав погано вчитися, вчитель має щось зробити. 2.Два учні посварилися в класі. 3.Школяр часто запізнюється на уроки. 4.До вчителя прийшла бабуся учня, який одержав погану оцінку. 5.Учениця часто плаче, коли приходить вранці до школи. Кожна пара вибирає одну ситуацію і до неї вигадує невеличку сценку-діалог між учителем та учнями, батьками.
Вправа «Добрі професії» Діти діляться на пари. Кожна пара одержує картку з назвою певної професії. Якщо на картці зазначена професія «кулінара» — діти повинні уявити себе добрими кулінарами (пекарями) і створити рецепт смачного пирога. Якщо на картці професія «лікар» — учні уявляють себе добрими лікарями і придумують рецепт ліків від злості. Якщо на картці «пілот» — дітям потрібно створити літак, який возить людей у Країну Доброти тощо.
Гра «На пароплаві» Поділіть дітей на три групи. Одна група — матроси, друга — капітани, третя — пасажири. Запропонуйте написати риси представників кожної з груп, після чого дайте групам декілька ситуацій: 1.Корабель сів на підводний риф. 2.Один із пасажирів упав у воду. 3.Капітан тяжко захворів. 4.В одного пасажира зникла дитина. Кожній групі треба відповісти, як має поводитися в тому чи іншому випадку капітан, матрос, пасажир, щоб на кораблі не виникло паніки.
Гра-прощання «Гімн професіям». Поділіть дітей на групи і розподіліть між ними різні професії. Наприклад, одна група — лікарі, друга — вчителі, третя — будівельники, четверта — художники. Кожна група має перерахувати головні риси людини тієї чи іншої професії, після чого написати гімн цій професії або створити малюнок-гімн.

Анкета учня «Мої знання про світ професій»
Прізвище,Ім’я__________________________________________________
Напиши якомога більше професій, про які ти чув і знаєш______________ ______________________________________________________________________________________________________________________________
Які професії тобі подобаються найбільше? Назви 3-4__________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________
Які професії тобі не подобаються і чому?____________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________
Чи розмовляють з тобою батьки про свою роботу? Чи знаєш ти, що вони роблять? Напиши коротко.________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________
Чи хочеш ти обрати професію, яку мають твої батьки?_________________ _______________________________________________________________
Ти обговорюєш свою майбутню професію з батьками? Як вони ставляться до твого вибору?_______________________________________ _______________________________________________________________
Чи відвідуєш ти який-небудь гурток, секцію, спеціальну школу ( музичну, художню, спортивну)? Напиши ___________________________________ _______________________________________________________________
Чим тобі подобається займатись у вільний час?_______________________ _______________________________________________________________
Чи допоможуть заняття у гуртку у твоїй майбутній професії?___________ _______________________________________________________________

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1.Батаршев А.В. Базовые психологические свойства и профессиональное самоопределение личности: Практическое руководство по психологической диагностике / Барташев А.В. – СПб.: Речь, 2005. – 208 с. 2. Богданова І. М Соціальна педагогіка: [навч. посіб.] / І. М Богданова. – Х. : Бурун Книга, 2011. – 160 с. 3. Веленко А. Г. Уроки профорієнтації початковій школі / А. Г. Веленко // Психолог. – 2012 - №1 (481) – С. 19-21.
4. Дубровина И.В. Рабочая книга школьного психолога / Дубровина И.В., Акимова М.К., Борисова Е.М. - Москва: Просвещение, 1991 – 303 с.
5. Заброцький М.М. Основи вікової психології. [Навчальний посібник] / М.М. Заброцький – Тернопіль: Богдан, 2006. – 112 с.
6. Напрями та функції професійної діяльності соціального педагога у загальноосвітньому навчальному закладі: (Матеріали конференції Актуальні питання соціально-педагогічної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах) [Електронний ресурс] / О.В. Безпалько // Вісник психології і педагогіки – 2010. – Режим доступу: http://www.psyh.kiev.ua/Напрями_та_функції_професійної_діяльності_соціального_педагога_у_загальноосвітньому_навчальному_закладі 7. Настільна книга шкільного психолога [Авт.-уклад. О.Є. Марінушкіна]. – Х.: Вид-во «Ранок», 2010. – 288 с.
8. Піговська С. С. Особливості професійного самовизначення учнів / С. С. Піговська // Психолог. – 2011. - №14-15 (446-447). – С. 55-60.
9. ; за заг.?упоряд. О. Главник?Професія - соціальний працівник / ред. К. Шендеровського, І. Ткач. - К.: Главник, 2006. - 112 с.
10. Профорієнтаційна робота з молоддю: професія – соціальний працівник / [І.В.Козубовська, В.В.Сагарда, М.В.Опачкота ін.]; за заг. ред.: І. В.Козубовська. – Ужгород, 2002. – 319 с.
11. Розвиток професійної орієнтації в Україні: наук.-допом. бібліогр. покажч. / АПН України, ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського [та ін.] ; [упоряд.: Пономаренко Л.О., Стельмах Н.А., Ніколюк Л.І.; наук. ред.: Рогова П.І., Чепурна Н.М.; наук. консультант Мельник О.В. ; бібліогр. ред. Пономаренко Л.О.]. – К.: 2009. – 196 с.
12. Тименко М.М. Соціально-педагогічні умови профорієнтаційної діяльності соціального педагога в середньому загальноосвітньому навчальному закладі / М. М. Тименко // Соціальна педагогіка: Теорія і практика. – 2009. - №4. – С. 18-23.
13. Шульга В. В. Соціальний педагог у загальноосвітньому навчальному закладі : метод. рек. / Шульга В. В. – К. : Ніка-Центр, 2004. – 124 с.

Автор: 

Залізняк Марія Дмитрівна, вчитель початкових класів, Вільногірська ЗОШ №5, І-ІІІступенів.

Джерело: 

reftrend.ru/990737.html

Отримати сертифікат

Користувацький вхід