Від партнерів


Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


Тема. Валентність хімічних елементів.

0

Тема. Валентність хімічних елементів.
Цілі уроку:
визначити поняття “валентність” як здатність атомів утворювати хімічні сполуки;
ознайоми¬ти учнів зі значеннями валентностей окремих атомів;
показати учням найпростіші способи визначення валентності за періодичною системою;
навчити учнів складати формули бінарних сполук за валентністю;
закріпити знання учнів читати хімічні формули речовин, визначати якісний і кількісний склад простих та складних речовин;
розвивати логічне мислення;
розвивати вміння та навички:
працювати з періодичною системою хімічних елементів,
виконувати завдання за алгоритмом.
Тип уроку: комбінований.
Методи і методичні прийоми:
словесний (бесіда, розповідь, робота з підручником, періодичною системою хімічних елементів, виконання тренувальних вправ),
наочний (демонстрація слайдів).
Обладнання: періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва, алгоритми складання формул за валентностями, мультимедійний проектор.
Базові поняття та терміни: валентність, структурні формули, бінарні сполуки, найменше спільне кратне.

«...Хімічні формули говорять хімікові цілу істо¬рію речовини».
Д.І. Менделєєв.

ХІД УРОКУ
І. Організаційний момент.
Учитель. Добрий день, діти! Я рада ві¬тати всіх вас на нашому уроці. Спо¬діваюся, що час, який проведемо ра¬зом, допоможе вам піднятися на ще один щабель у вивченні дивовижної науки хімії.

II. Мотивація навчальної діяльності
• Що ж вивчає хімія?
• Як ви можете назвати записи, які бачите на дошці? (Хімічні форму¬ли)
• Прочитайте формули: НСl, Н2O, NH3, CH4.
• Що називається хімічною фор¬мулою?
• Що таке індекс?
• Що можна визначити за хіміч¬ними формулами? (Якісний і кількісний склад речовини)
• Визнайте якісний склад нижче наведених ре¬човин: НСl, Н2O, NH3, CH4.
• Визначте кількісний склад речовин: НСl, Н2O, NH3, CH4.

Сьогодні на уроці ми дізнаємося чому атоми різних елементів утри¬мують неоднакову кількість атомів Гідрогену? Навчимося ви¬користовувати цю властивість у хі¬мії, тобто знайти їй практичне за¬стосування,

ІІІ. Вивчення нового матеріалу
1. Поняття про валентність. (Розповідь вчителя).
Більше трьох сотень років тому вчені встановили, що атоми з'єднуються в молекули за допомогою особливих зв'язків, що ма¬ють назву хімічних. Спершу атоми уявляли у вигляді кульок, на поверхні яких є «гачки», за їх допомогою атоми поєднуються один з одним, як ланки одного ланцюга. Тільки на початку XX ст. була встановлена істинна природа хімічного зв'язку.
Одна з основних властивостей атома — це здатність утворювати хімічні зв'язки. Атоми різних елементів можуть утворювати певне число зв'язків, притаманне лише їм. Число хімічних зв'язків, що утворюють атоми даного елемента, називають валентністю.
Отже, валентність – це загальна властивість атомів приєднувати до себе певну кількість атомів іншого хімічного елемента.
Молекулярні формули показують лише якісний та кількісний склад речовин, але хіміки використовують ще один вид формул — структурні формули. Ці формули показують не лише хімічний склад, а й дають наочне уявлення про кількість хімічних зв’язків кожного елемента і про порядок зв'язування атомів один з одним.
У структурних формулах кількість хімічних зв’язків, які утворює атом хімічного елемента позначають рисками, саме кількість рисок і визначає його валентність.
Отже, структурна формула – це формула, яка показує порядок розташування та з’єднання атомів в молекулі.
За одиницю валентності приймають атом Гідрогену, вважають, що Гідроген має сталу валентність, яка дорівнює одиниці.
Валентність хімічного елемента позначається над символом римською цифрою. Тому для речовин, що дані нам на початку уроку можна записати:
І І І ІІ ІІІ І ІV І
НСl, Н2O, NH3, CH4

Завдання.

Визначте та впишіть валентність елементів у сполуках з Гідрогеном.
Група І. H2S; HBr; AsH3; SiH4 .
Група ІІ. PH3; HF; H2Se; СН4.

2. Визначення валентності за періодичною системою.

Для визначення валентності елементів можна використати періодичну систему. Для цього скористаймося такими рекомендаціями:

• для атомів елементів І, ІІ, ІІІ груп головної підгрупи валентність завжди дорівнює номеру групи;

• для атомів елементів IV, V, VI, VII груп головної підгрупи найбільша валентність у сполуках з Оксигеном дорівнює номеру групи;

• для атомів елементів IV, V, VI, VII груп головної підгрупи валентність у сполуках з Гідрогеном дорівнює 8 мінус номер групи;

Хімічні елементи можуть проявляти змінну і постійну валентності.
Таблиці на с. 90 підручника Г.А.Лашевська, «Хімія 7».
Валентність деяких елементів
Валентність стала
І
ІІ
ІІІ H Li Na K F
O Ca Mg Ba Zn Be
Al
Валентність змінна
І і ІІ
ІІ і ІІІ
ІІ і ІV
ІІІ і V
ІІ, ІІІ, VІ
ІІ, ІV, VІ
І, ІІ, ІІІ, ІV, V Cu Ag Hg
Fe Co Ni
C Sn Pb Si
P As
Cr
S
N

Валентність елементів можна визначати за допомогою Періодичної системи елементів. У Періодичній системі елементи розташовані за групами. Номер групи, в якій міститься еле¬мент, показує максимальне число хімічних зв'язків, що може утворити його атом. Тобто максимальна валентність дорівнює номеру групи.
Завдання 1
За періодичною системою вкажіть максимальну валентність слідуючих хімічних елементів:
І група :Літію, Карбону, Фосфору, Нітрогену, Хлору.
ІІ група: Магній, Силіцій, Натрій, Сульфуру, Алюміній.

Проте, слід пам’ятати, що кожне правило має свої виключення. Те саме стосується й валентності. Наприклад, за періодичною системою валентність Оксигену VІ, а в дійсності ІІ.
Деякі елементи можуть виявляти різні валент¬ності, але не вищі за максимальну.
З усього сказаного можна зробити висновок, що атоми хімічних елементів можуть мати сталу валентність та змінну.(робота з підручником ст.90)
3. Поняття про бінарні сполуки.
Якщо речовина містить у своєму складі два хімічні елементи, вона називається бінарною сполукою.
Бінарні сполуки розподіляються на типи в залежності від того, який елемент стоїть на другому місці у формулі сполуки. За цим же принципом складаються і назви бінарних сполук. Наприклад, сполука типу ЕхОу, де символом «Е» позначений будь-який елемент, «О» — Оксиген, називають оксидами. Слово «оксиди» можна розшифрувати так: «вид сполуки елемента з Оксигеном». Аналогічно складаються назви інших типів бінарних сполук: до кореня латинської назви елемента, який стоїть на другому місці (який визначає тип бінарної сполуки), додають суфікс –ид, чи -ід.

Загальна формула Назва типу бінарної сполуки Приклад
ІІ
Ех Оу

Оксид Nа2O - натрій оксид,
Fе2O3 - ферум (ІІІ) оксид
ІІ
Ех Sу
Сульфід К2S ? калій сульфід,
СаS – кальцій сульфід
І
ЕхС1у
Хлорид СаС12 – кальцій хлорид,
СrСІЗ – хром (ІІІ) хлорид
І
Ех Fу
Флуорид KF – калій флуорид,
SF4 ? сульфур (ІV) флуорид
І
ЕхІу
Іодид MgCl2? магній йодид,
FeCl3? ферум (ІІІ) йодид.
І
ЕхBrу
Бромід LiBr – літій бромід,
CuBr2 – купрум(ІІ) бромід.
ІІІ
ЕхРу
Фосфід АlР – алюміній фосфід,
СаЗР2 - кальцій фосфід
ІV
ЕхСу
Карбід Al4С3 – алюміній карбід

Крім того, в назвах обов'язково вказується валентність елемента, розташованого на першому місці, якщо вона не є постійною, тому що деякі елементи мають змінну валентність.
Вчимося визначати валентність елементів за формулами бінарних сполук на прикладах силіцій гідриду, натрій оксиду, кальцій оксиду, алюміній оксиду.
Користуємося правилом: у формулах бінарних сполук сумарна валентність усіх атомів одного елемента завжди дорівнює сумарній валентності усіх атомів іншого елемента.
4. Визначення валентності за формулами бінарних сполук
(користуємося «Інструкціями визначення валентності за формулою бінарних сполук»)

1. Записуємо формулу речовини та значення валентності над символом хімічного елемента, у якого стала валентність, римською цифрою.
2. Визначаємо сумарну валентність усіх атомів цього елемента.
3. Сумарну валентність ділимо на кількість атомів елемента, валентність якого визначаємо.
Робота у групах. Визначення валентності за формулами бінарних сполук під час виконання тренувальних вправ.
Завдання
1. Cu2O, CuO, FeO, Fe2O3
2. P2O5, PH3, PbO, PbO2
3. MnO, MnO2, Mn2O7, H2S
4. CrO, Cr2O3, CrO3, SO2
5. HCl, Cl2O5, Cl2O7, SO3
6. N2O, NO, NO2, NH3
7. CO, CO2, Hg2O, HgO

Представники кожної групи витягують завдання (гра «Кіт у мішку»). Результати, одержані кожною групою, представники команд вписують у таблицю, яка демонструється на дошці.

Назва хімічного елемента Символ хімічного елемента Валентність
Купрум Cu
Ферум Fe
Фосфор P
Плюмбум Pb
Манган Mn
Хром Cr
Хлор Cl
Нітроген N
Карбон C
Меркурій Hg
Сульфур S

Визначені значення валентності учні заносять в роздані таблиці, які дома рекомендується вклеїти у робочі зошити:

Назва хімічного елемента Символ хімічного елемента Валентність
Купрум Cu I, II
Ферум Fe II, III
Фосфор P III, V
Плюмбум Pb II, IV
Манган Mn II, IV, VII
Хром Cr II, III, VI
Хлор Cl I, V, VII
Нітроген N I, II, II, IV
Карбон C II, V
Меркурій Hg I, II
Сульфур S II, IV, VI

Завдання
Виберіть з переліку сполуки Оксигену з атомами хімічних елементів з валентністю:

Група І – ІІ; ІІІ.
Група ІІ – І; ІV.

Список сполук у всіх однаковий:

Cr2O3, K2O, FeO, Fe2O3, As2O5, Cl2O7, CrO3, Li2O, HgO, SiO2, P2O5, SO3, PbO2, Mn2O7.

Слово вчителя

Валентність хімічних елементів можна визначати і за положенням їх у періодичній системі. Звертаємо увагу на значення валентності для металічних та неметалічних елементів, для елементів зі сталою та змінною валентністю.

4. Перевіряємо, як учні зрозуміли та засвоїли новий матеріал за
допомогою тестових завдань (індивідуальних).

І. Вибери символи елементів, які виявляють сталу валентність:
а) О; б) S; в) Mn; г) H; д) К.

Варіанти відповідей: А) абв; Б) бгд; В) агд; Г) бвд; Д) абг.

ІІ. В якому випадку валентність елементів визначена вірно:
I II ІІ І
А) Na2 O Б) Na2 O

III. Вказати відповідність елемента в сполуках з Оксигеном та його
валентності:
Варіанти відповідей:
1. CrO3 а) І А) 1г 2а 3д 4в
2. K2O б) ІІ Б) 1д 2а 3г 4б
3. SO2 в) ІІІ В) 1д 2б 3б 4а
4. MgO г) ІV Г) 1в 2б 3а 4г
д) VI

ІV. У якій з речовин валентність елемента, сполученого з Оксигеном,
найвища:

А. Н2О; Б. СаО; В. РbO2; Г. CrO3; Д. Br2O7

V. В якій із сполук валентність елемента, сполученого з Гідрогеном,
найнижча:

А) Н2О; Б) NH3; В) НI; Г) SiH4

Підсумок уроку

Бесіда. Чи досягли мети уроку?
• Властивість атомів хімічного елемена з’єднуватися з певним числом атомів того самого або інших хімічних елементів називається (ВАЛЕНТНІСТЬ)
• Валентність атома Гідрогену –(1), Оксигену - (2).
• Кількісно валентність виражається кількістю атомів (Гідрогену), які приєднує атом даного елемента.
• Сполуки, які містять в своєму складі атоми двох елементів називаються (БІНАРНИМИ).
• Валентність можна визначати (за формулами бінарних сполук або за положенням елементів у періодичній системі хімічних елементів).

Домашнє завдання:

§ 8 (Буринська Н.М. «Хімія 7 клас»),
завдання для самоконтролю 2, 3, 5, 6;

Автор: 

Танасюк Леся Миколаївна, вчитель хімії, Балинської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Отримати сертифікат

Користувацький вхід