Від партнерів


Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


ЕТНОЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ В ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ ЗАКЛАДІ ТА ЙОГО ЗМІСТ ТА ОСОБЛИВОСТІ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ СПЕЦІАЛЬНОЇ ШКОЛИ

0

Стаття містить теоретичні відомості про компоненти психолого-педагогічних ресурсів вчителя, про те, яким чином вчитель сучасної допоміжної школи може використовувати етноекологію в своїй діяльності під час навчання та виховання учнів. Звертається увага на особистісні ресурси педагога, вплив соціуму на ефективну роботу сучасного вчителя.

Автор: 

Борщенко Світлана Миколаївна, заступник директора з виховної роботи, вчитель математики, Золотоніська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат.

Джерело: 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Акт проголошення незалежності України // Права людини: Міжнародні
договори України, декларації, документи. / Упор. Ю.К.Качуренко. - 2-е видання. - К.: Наукова думка, 1992. - С І2-І 3.
2. Декларація про державний суверенітет України: Прийнята Верховною
Радою УРСР 16 липня 1990. - К.: Політвидав України, 1991.-8 с
3. Державна національна програма "Освіта" (Україна XXI століття) II Освіта.
- 1993. -№44-46.
4. Закон України '' Про громадянство України" // Відомості Верховної Ради
України. -1991-№50.
5. Конституція України - К., 1996. - 54 с
6. Балашкевич А. Виховне поле традицій минулого // Рідна школа. -997.-№2.
- С 21-24.
7. Благослови, Мати: Уроки українського народознавства в школі (5-8 класи);
Кн. для вчителя / У поряд. Л.Іваннікова. - К.: Освіта, 1995.-190 с
8. Богуш А.М., Лисенко Н.В. Уроки народознавства в дошкільних закладах. -
К., 1994. - 398 с
9. Бодалев А.А. Психология личности. - М: Изд-во Моск. ун-та, 1988-188 с
10. Бойко А.М. Оновлена парадигма виховання: шляхи реалізації - К., 1996. –
230 с.
11. Бойко А.Н. От педагогической теории к массовой школьной практике.
Полтава, 1993. - 68 с.
12. Бойко А.Н. Теория и методика формирования воспитывающих
отношений в общеобразовательной школе. - К.: Вища школа. -1991.-237 с
13. Бойко А.М., Титаренко В.П. Український рушник. - Полтава, 1998 - 72 с.
14. Бойко А.М., Шемет П.Г. З вірою в майбутнє. - Полтава, 1996. -186 с
15. Болдырев Н.И. Методика воспитательной работы в школе. - М
Просвещение, 1981. - 223 с.
16. Булашев Г. Український народ (У своїх легендах, релігійних поглядах і
віруваннях) - К.: Довіра, 1992. - 416 с.
17. Ващенко Григорій. Виховний ідеал - Полтава. Полтавський вісник, 1994.-
190 с.
18. Виховання української молоді в умовах розбудови незалежної України.-
К., 1992.-43 с.
19. Вишневський Омелян. Сучасне українське виховання. - Львів, 1996.-
20. Воропай О. Звичаї нашого народу: Етнографічний нарис. - К.: Оберіг,
1991. -Т.І. - 456 с.
21. Воропай О. Звичаї нашого народу: Етнографічний нарис. - К.: Оберіг,
1991.-Т.2.-446с.
22. Голубев Н.К., Бітінас Б.П. Введение в диагностику воспитания. - М.:
Педагогика, 1989. -157 с.
23. Горленко Н. Нариси з історії української етнографії. - К., 1994 -52 с.
24. Горпинченко И.И. Откровенно о сокровенном. - М.: СП "ІСЕ", 990, - 64 с.
25. Грабовський П.А. Невідомі твори // Вибр. тв.: В 2 т. - К., 1985. -71 с.
26. Грушевський М. С. Ілюстрована історія України: Репринтне відтворення
видання 1913 р.-К., 1990. -624 с.
27. Грушевський Михайло. Історія України - Руси: В 11 т., 12 кн -К : наукова
думка, 1991.- Т.1. - 73"6 с.
28. Гуменникова Т..Р. Українські національні традиції як засіб формування
першооснов моральної культури // Початкова школа. -1996. -ІІ.-С.38-40.
29. Дем'янюк Т.Д. Народознавство б школі: досвід, проблеми, пошуки. - К.:

Інформ.-вид. центр "Київ", 1993. - 80 с 42. Дем'яненко Н. Н. Щоб рідною
мовою озивалася до наших дітей наука // Вісник Полтавського педінституту.
- Полтава, 1998. -С. 11-27.
30. Діалоги про виховання: Книга для батьків / Пер. з 2-го рос. вид.; За ;д.
В.М.Столетова та ін. -К.: Радянська школа, 1986. - 305 с
31. Донцов Д. Дух нашої давнини. - Дрогобич, 1991. - 81 с.
32. Дяченко В. Д. Антропологічний склад українського народу. Порівняльне
дослідження народів УРСР і суміжних територій. - К.:
33. Завадський В.1., Цьось А.В., Бичук О.1., Пономаренко Л.І. Козацькі
забави. - Луцьк, 1994. - 115 с
34. Занков Л.В. Развитие школьников в процессе обучения. - М., 1977 • 304 с.
35. Захлебный А.Н., Суравегина И.Т. Экологическое образование
школьников во внеклассной работе: Пособие для учителя. - М: Просвещение,
1984,- 159 с.
36. Зосимовский А.В. Критерии нравственной воспитанности // Педагогика. –
1992. - №11-12. - С.22-26.
37. Ивин А.А.Искусство правильно мыслить. - М.: Просвещение,1986. -224 с.
38. Ігнатенко П.Р., Косарева Ні, Поплужний В.Л. Громадянське виховання
учнів в умовах українського державотворення // Рідна школа. -1996. -№3.-
С.ЗІ-50.
39. Ігнатенко П.Р., Руденко Ю.Д. Народознавство у школі. - К., 1990. -48 с.
40. Калениченко Н. Проблеми сім'ї та сімейного виховання в Україні // Шлях
освіти. - 1997.-№4. -С.47-51.
41. Канак Ф., Лобас В. Українська культура. Етнічні та географічні складові
// Віче. - 1998. - №4. - СІ 17-129.
42. Карнеги Д. Прихоти удачи. Малоизвестные факты из жизни изввестных
людей. - К.; ММП "Грааль", 1993. - 158 с.
43. Каюков В.1. Українська етнопедагогіка в школі // Рідна школа. -,991. -
№12.-С. 19-22.
44. Кириченко Г. М. Українське народознавство у початкових класах // Поч.
шк. -1991.-№10. -С.52-55.
45. Ковалев СВ. Психология современной семьи. - М: Просвещение, 1983. –
208 с.
46. Ковальчук О.В. Основи формування національно свідомих громадян //
Початкова школа. - 1993. - №3. - С 18-23.
47. Кон И.С. К этнографическому изучению мира детства // Советская
педагогика. - 1981 - №9. - С.44-48.
48. Кононенко В.1. Українська етнолінгводидактика. - Івано-Франківськ,
1995.-201 с.
49. Коростелев Н.Б. От А до Я.-М: Медицина, 1987. - 288 с.
50. Корчак Я. Правила життя: Вибрані твори. - К.: Молодь, 1989 320 с.
51. Костомаров МЛ. "Закон Божий": Книга буття українського народу
К.:Либідь, 1991.-40 с.
52. Котляревський I.П. Поетичні твори, драматичні твори, листи. – К.:
Наукова думка, 1982. -320 с
53. Кравченко І. Культура як національна мета // Віче. - 1995. -№2 -С.131-
143.
54. Кузь В.Г. Материнська школа: виховання в родині // Педагогіка і
психологія. - 1995. - №4. - С.27-34.
Інтернет джерела:
zastupnuk.ucoz.ru›Skrynka/meta…zakhodu.docx
shkola.ostriv.in.ua›publication/code-75845243879C
osvitaua.com›attach/590/vychovna robota.pdf

Отримати сертифікат

Користувацький вхід