Від партнерів


Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


Застосування комп'ютерних технологій на уроках математики в початкових класах

0

Відділ освіти
Татарбунарської районної державної адміністраціїї
Педагогічна виставка Компетентністно – орієнтований підхід в управлінській,методичній і навчально-виховній діяльності

Номінація «Педагогічна майстерність.»

Застосування комп’ютених технологій на уроках математики в початкових класах.

Методична розробка для вчителів та учнів загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв.

З досвіду роботи
Вчителя початкових класів
Татарбунарського НВК
«Загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів-гімназія»
Татарбунарського району
Одеської області
І-категорія
Самойлової О.Л.

2015р.

1. Анотація
2. Використання комп’ютера на уроках математики в початкових класах
3. Розробка уроку математики в 2 класі
4. Презентація уроку математики в 2 класі
5. Презентації уроків

Використання комп’ютера на уроках математики в початкових классах
ЗМІСТ
Вступ

Розділ 1. Теоретико-методичні основи використання інформаційних технологій на уроках математики в початковій школі
1.1 Освітні, виховні й розвивальні завдання навчання математики в початкових класах
.2 Особливості використання комп’ютерних технологій у розвитку молодших школярів
.3 Використання нових інформаційних технологій навчання математики
Розділ 2. Використання комп’ютерних технологій на уроках математики в початковій школі
2.1 Дидактичні можливості комп’ютера в навчально-пізнавальній діяльності молодших школярів
Висновки
Список використаної літератури
Додатки

Анотація
Методика викладання математики перебуває на етапі розроблення оптимальних форм і методів застосування комп’ютерних технологій.
У своїй практичній діяльності кожен учитель, що проводить навчальні заняття з використанням ІКТ, обирає потрібний йому за різними параметрами набір педагогічних програмних засобів, що підвищує ефективність його праці, а рівень теоретичних знань, практичних умінь і навичок його учнів наближує до вимог сьогодення. Окрім цього, для кожного вчителя є важливим не лише досягнення максимального результату роботи, але і спосіб його досягнення.
Роки роботи в школі – роки навчання та пошуку, вивчення та апробація технологій, методик, прийомів та методів. Традиційні форми та методи навчання – вічні. Проте сьогодення змушує шукати новітні прийоми навчання.
Рекомендований цифровий матеріал до уроку – це простий набір слайдів із відображенням відповідного до теми уроку навчального матеріалу.
Застосування комп'ютерної техніки робить традиційні уроки математики яскравими, насиченими.
процесі викладання математики я застосовую табличний процесор MS Excel; програмне забезпечення Maicrosoft Office; програми для створення
1
презентацій Microsoft Power Point.
Програма для створення презентацій Microsoft Power Point є універсальним видом наочності і може бути застосованою у будь-якому класі на уроці будь-якого типу. Та найефективнішим, на маю думку, є підготовка та використання презентацій на таких етапах вивчення математики:
- на уроках вивчення нового матеріалу у вигляді комп’ютерного діафільму з використанням елементів анімації;
- на уроках узагальнення і систематизації знань з теми - у вигляді шаблону «навчальний посібник» (презентації з майстра автозмісту) або йому подібного, у якому розглядаються всі поняття, формули, співвідношення з теми, приведено матеріал з історії розвитку даного поняття, міститься яскравий ілюстративний матеріал – діаграми, схеми, ілюстрації, аудіо та відеофайли, матеріали для контролю та самоконтролю знань.
Для чого презентація? Адже це є в підручнику? На мою думку – це не дань моди, а потреба сьогодення. Підготовивши подібну навчальну презентацію до уроку, або скориставшись вже готовою роботою, вчитель економить час на уроці, затрачає менше зусиль на уроці, щоб зосередитись на інших деталях уроку. Ілюстративний матеріал в достатній кількості, якісний, чого нелегко
2
домогтися, малюючи на дошці ескізи малюнків в ході уроку
(наприклад: побудова перерізів многогранників).
Такий матеріал доцільно використовувати в умовах мультимедійного класу, демонструвати учням презентацію з оптимальною на конкретному етапі роботи швидкістю, за потреби повертаючись до деяких слайдів або повторюючи презентацію декілька разів.
Систематичне використання комп’ютерних презентацій на уроках знімає актуальне питання наочності з математики. Більше того, постає інше питання – чи варто витрачати невеликі шкільні ресурси для придбання наочності, зокрема традиційних таблиць, плакатів тощо, якщо можна подати їх у вигляді презентації.

3
РОЗДІЛ 1. Теоретико-методичні основи використання інформаційних технологій на уроках математики в початковій школі
1.1 Освітні, виховні й розвивальні завдання навчання математики в початкових класах
У системі навчальних предметів початкової школи завдання і зміст вивчення математики є порівняно найбільш стабільними, проте і вони з часом зазнають деяких змін. Тому питання освітніх, виховних і розвивальних завдань навчання математики в початкових класах розкриємо з урахуванням сучасної концепції початкового курсу математики.
Більшість питань математичної освіти має бути засвоєна в початкових класах на такому рівні, щоб стати надбанням учнів на все життя. Решта питань програми з математики для початкових класів опрацьовується з метою підготовки до ґрунтовного вивчення відповідного матеріалу в наступних класах.
Математика в початкових класах має як практичне, так і духовне значення. Насамперед курс математики початкових класів забезпечує подальше вивчення математики в середніх класах. Математичні знання, набуті в початкових класах, потрібні в повсякденному житті, під час вивчення інших дисциплін, для розуміння повідомлень засобів масової інформації. Молодші школярі отримують початкові
4
уявлення про ті принципи і закони, що є основою для
математичних чинників, які вивчаються. Це насамперед стосується десяткової системи числення та властивостей арифметичних дій. Істотним на початковому етапі є оволодіння обчислювальними вміннями і навичками.
Духовне призначення вивчення математики проявляється у формуванні національних і загальнолюдських цінностей, у внеску в розумовий розвиток, у становлення і розвиток моральних рис, в естетичне виховання людини. Розгляд математичних понять, розв'язування задач включає в процес пізнання різні прийоми і методи людського мислення.
Важливим завданням математики в початкових класах є розвиток пізнавальних здібностей у дітей. Необхідно розвинути у них уміння спостерігати й порівнювати, виділяти риси схожості та відмінності у порівнюваних об'єктах, виконувати такі операції, як аналіз, синтез, узагальнення, абстрагування, конкретизація.
Провідна роль математики полягає у розвитку логічного мислення, формуванні алгоритмічного мислення, вихованні навичок розумової праці (планування, пошук раціональних шляхів, критичність). Формування в дітей уміння логічно мислити нерозривно пов'язане з розвитком у них правильної, точної, лаконічної математичної мови. Заняття математикою мають бути школою виховання характеру і
5
почуттів. Навчання математики має формувати такі риси особистості, як працьовитість, охайність; сприяти розвитку волі, уваги, уяви учнів; стимулювати розвиток інтересу до математики; виробляти вміння вчитися і навички самостійної роботи. Вивчення математики має сприяти реалізації завдань виховання патріотизму, гуманності, чесності. Характерною рисою вихованості має стати готовність школяра долати труднощі, боротися зі злом.
Практична й духовна значущість математики в навчанні, розвитку та вихованні молодших школярів визначає такі основні компоненти початкової математичної освіти: знання про натуральні числа і дії над ними, вміння використовувати ці знання в повсякденному житті; початкові алгебраїчні й геометричні уявлення; математичний розвиток, що охоплює здатність до узагальнень, здогадку, вміння помітити спільне в різному, відрізняти головне від другорядного, спостерігати, порівнювати, аналізувати, робити висновки та перевіряти їх .
Відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти освітньої галузі "Математика" фундаментом курсу математики початкових класів є вивчення чисел. До змісту цього курсу входять: лічба, нумерація і чотири арифметичні дії над цілими невід'ємними числами; початкові знання властивостей натурального ряду чисел і арифметичних дій; початкові знання про дроби. Вивчення чисел супроводжується постійним використанням різноманітних
6
задач, у ході розв'язування яких учні мають справу з деякими видами практичної діяльності, так або інакше пов'язаної з підрахунками і вимірюваннями. Учні ознайомлюються з основними одиницями величин, вчаться переходити від одних до інших.
Ознайомлення з нулем та дробовими числами готує учнів до сприймання ідеї розширення поняття числа.
Вивчення чисел - перший крок в ознайомленні з ідеєю математичної абстракції. Наступним кроком стає перехід від числа до буквеного числення. У початкових класах учні ознайомлюються з виразом, що містить буквений компонент, вчаться знаходити числові значення таких виразів, застосовують буквені вирази для запису властивостей арифметичних дій. Алгебраїчна пропедевтика передбачає також ознайомлення з поняттям рівняння та нерівності. Учні розглядають рівняння на одну операцію і розв'язують їх на основі правил знаходження невідомого компонента. Поняття буквеного виразу і рівняння застосовуються під час розв'язування задач.
Розв'язуючи задачі, пов'язані з прямо і обернено пропорційними залежностями, молодші школярі ознайомлюються з одним з видів функціональної залежності.
У геометричній пропедевтиці головними об'єктами на площині є точка, пряма, відрізок, многокутник (трикутник,
7
чотирикутник, прямокутник і квадрат), коло і круг; у просторі (в порядку ознайомлення) - призма, піраміда, циліндр, конус, куля. Учні засвоюють назви фігур та їхніх елементів, вчаться їх розпізнавати. Значна увага приділяється побудові і вимірюванню відрізків, побудові деяких плоских фігур .
Зміст початкового курсу математики може бути викладений і засвоєний на різних ступенях глибини і деталізації. Для початкової ланки шкільної освіти достатньо передбачити два ступені.
Перший ступінь - це рівень обов'язкової математичної підготовки, що має бути досягнутий всіма учнями; другий - учнями, які проявляють схильність та інтерес до математики (їм створюються умови для досягнення вищих результатів).
Для забезпечення другого рівня матеріал діючих підручників з математики доповнюється системою змістовно-логічних ігор, системою нестандартних задач і завдань розвивального характеру, арифметичними й логічними задачами вищого ступеня складності (в підручниках такі задачі позначені зірочками).
Опрацювання понять про натуральне число і арифметичні дії проводиться протягом усього навчання в початкових класах. Ставляться завдання сформувати в учнів уявлення про натуральні числа; домогтися усвідомлення математичних понять і арифметичних дій, знання таблиць
8
кожної дії та прийомів усного й письмового виконання дій; виробити міцні обчислювальні навички. На основі правил порядку виконання дій та властивостей арифметичних дій учні повинні вміти знаходити значення числових виразів, у тому числі виразів з дужками на три-чотири операції.
У вивченні геометричного матеріалу основна увага спрямовується на ознайомлення з геометричними фігурами, розвиток просторових уявлень школярів, вимірювання довжини відрізків, периметра і площі прямокутників.
Робота над нумерацією та арифметичними діями будується в початковому курсі концентрично. Програмою намічена система поступового розширення області чисел, що розглядаються: перший десяток, другий десяток, сотня, тисяча, багатоцифрові числа (в межах мільйона). У межах першого і другого десятків розглядаються лише дії додавання і віднімання (табличні випадки та випадки, пов'язані з нумерацією чисел), а в межах решти концентрів - усі арифметичні дії. Принцип "концентричності" переважно стосується нумерації і арифметичних дій. Інші питання програми вивчаються за лінійним принципом. Тому точніше буде сказати, що програмовий матеріал вивчається за концентрично-лінійним принципом. Навчання починається з невеликих чисел. Числова область поступово розширюється, і вводяться нові поняття. Така побудова курсу забезпечує систематичне повторення і поглиблення знань і вмінь, відповідає психологічному розвитку учнів.
9
Як відомо, перед вчителем стоїть завдання не тільки дати учням міцні знання і навички з математики, передбачені шкільною програмою, а й розвивати їхнє мислення, цікавість до предмета, активізувати пізнавальну діяльність, привчити працювати самостійно, щоб, закінчивши школу, вони могли й далі діставати освіту, підвищувати свою кваліфікацію, здобувши певний фах. Успіх у досягненні поставленої мети визначається вдосконаленням не тільки змісту шкільного курсу математики, а й методів і прийомів, організаційних форм і засобів навчання. Саме такий комплексний підхід забезпечує підвищення ефективності уроків з математики, що стало предметом особливої уваги з боку вчителів і психолого-педагогічної науки в цілому. Ефективним, на нашу думку, є урок з математики, побудова і проведення якого максимально сприяють досягненню поставлених перед уроком цілей. Такий урок дає можливість учителю досягти оптимальних результатів навчання.
Завдання підвищення ефективності уроків з математики вимагає від учителя володіння методами і прийомами, формами і засобами навчання як традиційними, виробленими віковим досвідом учителів і методистів, так і тими, які виникли і ввійшли в практику порівняно нещодавно. Серед нових форм навчання назвемо лекційно-практичну систему, а серед засобів навчання - ЕОМ, зокрема персональні комп'ютери. Уміння володіти
10
арсеналом передового, новаторського педагогічного досвіду дає можливість творчо запроваджувати наявні шляхи підвищення ефективності уроків з математики і знаходити нові.
На основі аналізу сучасних досягнень педагогіки, психології, методики навчання математики та досвіду роботи вчителів можна визначити такі основні шляхи підвищення ефективності уроків математики.
. Раціональний вибір мети і завдань уроку, його змісту і структури.
. Застосування методів і прийомів активного навчання учнів.
. Вміле поєднання колективних, групових та індивідуальних форм навчання, спрямоване на впровадження диференціації навчально-виховного процесу на основі досягнення обов'язкових результатів навчання.
. Систематичне використання різних видів самостійної роботи учнів.
. Посилення зв'язку теоретичного матеріалу і задач. Удосконалення системи вправ, посилення їх прикладної спрямованості.
. Раціональне поєднання традиційних наочних посібників і технічних засобів навчання з новими інформаційними технологіями.
. Удосконалення міжпредметних зв'язків.
11
. Реалізація органічного зв'язку навчання, розвитку і виховання учнів.
. Удосконалення форм і методів контролю успішності учнів
Визначаючи мету і завдання уроку, його зміст і структуру, вчитель повинен враховувати конкретні умови того чи іншого класу, можливості класного колективу і кожного учня окремо. При цьому мета уроку має формулюватися як прогноз кінцевого результату.
1.2 Особливості використання компютерних технологій у розвитку молодших школярів.
Загальновідомо, що, у молодшому віці, починаючи з 4-х років, іде активне формування знань, умінь, навичок знакового письма, читання й лічби. Уже на початку навчання в школі учні відрізняються один від одного рівнем обізнаності з навколишнім світом, спостережливістю, умінням думати, запам'ятовувати й відтворювати, висловлювати свої думки за допомогою усного мовлення та ін.
Індивідуальні відмінності виявляються і в шкільній навчальній діяльності молодших школярів, у її результативності. Діапазон цих відмінностей в одних галузях навчання звужується, а в інших - розширюється. У процесі навчання здібності учнів не тільки використовуються, а й розвиваються. Виробляються
12
уважність, спостережливість, якості пам'яті, мислення й мовлення, а також емоційні й вольові властивості.
Розвиток цих компонентів відбувається в молодшому шкільному віці нерівномірно. Повільніше розвиваються перцептивні, мнемічні компоненти, порівняно більших прогресивних змін зазнають якості, пов'язані з уявою, мисленням та мовленням. Формуються й емоційні, вольові компоненти здібностей учнів. До них належать упевненість, наполегливість, самоконтроль у роботі, терпеливість, витримка, здатність чинити опір навіюванню.
Від того, наскільки ефективно вчителеві вдасться сформувати вище перераховані якості особистості залежить весь наступний розвиток дитини, оскільки вони є базовими в інтелектуальному розвитку. Незамінним помічником учителя на шляху розвитку і виховання дитини може стати комп'ютер.
У дитини цього віку поки переважає предметне мислення, отже, всі поняття повинні або графічно зображуватися, або супроводжуватися малюнком, картинкою та ін. Тенденція традиційної школи йти тільки від часткового до загального, від частини до цілого призводить до неповноцінного розвитку не тільки молодших школярів, але й підлітків .Усі шкільні підручники побудовані за принципом: від часткового до загального, пізнання йде індуктивним шляхом - від окремих фактів. Уся шкільна система повторює
13
цей принцип і побудована відповідно до нього: даються окремі спеціальності, окремі предмети, кожний індуктивним шляхом. Індукція існує й переходить із одного предмета в іншій. Вони не з'єднуються в цілісну, інтегровану систему, а існують самі по собі. У підсумку виходить: в учня є набір знань про окремі факти, предмети, особистості, епохи, дати, але не усвідомлюється єдина картина цивілізації, епохи, у нього не формується уявлення єдиного світу. Дитина живе в розрізненому світі. Але людина повинна розуміти й дотримуватися єдності розвитку світу, бачити причинно-наслідкові зв'язки, ставити далекі цілі (а не тільки ближні), усвідомлювати відповідальність за подальші наслідки.
Традиційна система навчання, нажаль, неповною мірою розв'язувала це завдання. Тому активно почали з'являтися різні педагогічні школи, що будували навчання на зовсім інших засадах. На перший план вийшло не отримання учнем певного набору знань і формування обов'язкового набору навичок, а цілісний розвиток особистості маленьких громадян. Розвивальне навчання довело, що можна йти від загального до часткового, а не від часткового до загального. Дорослим важливо зрозуміти, що в дитини є потреба і здатність на основі фантазії в образно-понятійному мисленні. Учителеві під час роботи з інтелектуального розвитку дитини доводиться зіштовхуватися з такими основними проблемами:
14
формування мотивації навчальної діяльності всіх учнів;
необхідність наочного подання матеріалу дитині;
необхідність чіткого виділення тих порцій, які дитина за один розумовий акт може осилити;
необхідність для кожної дитини, а їх у класі більше 30 чоловік, завдання індивідуального темпу вивчення матеріалу;
необхідність на рівні кожного учня ефективного здійснення моніторингу навчальної діяльності. Очевидно, що зазначені проблеми в рамках традиційної технології навчання вчителеві дуже складно реалізувати. Можна, звичайно, заперечити, що є школи, ліцеї, гімназії, у яких є вчителі початкової школи, здатні вирішити ці проблеми. Але такий ефект можливий тільки в невеликій частині шкіл. Ми ж ведемо мову про технології, якими може скористатися кожен учитель, а не тільки новатор, дослідник, учений, учитель «від бога». Пропонована технологія не тільки не зменшує ролі вчителя, а, навпаки, виводить її на більш високий ранг. Ця технологія ґрунтується на ідеях відомого швейцарського психолога Ж. Піаже, а, точніше, на його концепції: «Дитина, освоюючи навколишній світ, є творцем власних інтелектуальних інфраструктур», тобто роблячи кроки, кидаючи м'ячик, торкаючи іграшку, розбиваючи чоло й так далі, дитина формує власний інтелект. Учитель направляє, коректує освоєнням цього світу дитиною, тим
15
самим дозволяє йому ефективно досягти намічуваних цілей. Однодумцем Ж. Піаже в галузі комп'ютерної технології був відомий американський професор С. Пейперт, Його комп'ютерне середовище Лого, у якому діти вчилися програмувати, дійсно представили світу перші зразки навчання через занурення в інтегроване комп'ютерне середовище. Тут ми зустрічаємося з поняттями обстановки - клітинки поля, з поняттям виконавця - черепашки, командами виконавця - підняти хвостик, спустити хвостик, ліворуч, праворуч, вперед, назад і так далі.
Слід відзначити, що інформаційні технології навчання молодших школярів дають змогу здійснити поступовий перехід від основного виду діяльності дитини дошкільного віку - гри, ігрових вправ - до навчальних вправ, учбових задач. Більшу частину навчального часу, що відводиться на вивчення інформатики в початкових класах, діти проводять за своїми дуже улюбленими комп'ютерними навчальним іграми, які мають високу наочність завдяки широкому використанню малюнків, динамічних зображень, анімацій і звукового супроводу .
Прихід сучасних мультимедійних технологій дозволив поставити на потік виготовлення комп'ютерних навчальних інтегрованих середовищ, які через їх освоєння дозволяє дитині в індивідуальному темпі, наочно, з великою мотивацією освоювати ту або іншу предметну галузь.
16

Сучасні мультимедійні технології надають можливості інтеграції таких важливих передумов для організації
навчально-виховного процесу, як мотивація, наочність, індивідуалізація навчальної діяльності, а також організації ефективного моніторингу за навчальною діяльністю з боку вчителя.
Можна сказати, що ми стоїмо на порозі зміни класно-урочної системи, оскільки мультимедійні технології дозволяють організувати середовище, у якому навчальний матеріал може бути представлений у найбільш прийнятному для учня вигляді.
Завдяки високій швидкості введення інформації навчання може проходити в інтенсивному режимі, а різні звукові й графічні ефекти не тільки викликають емоційний підйом, але й дозволяють зняти напругу й розслабитися.
Учителеві у використанні комплексу приділяється дуже важлива роль. Проведення уроку з використанням інформаційних технологій дозволяє йому перекласти частину своєї роботи на комп'ютер, що робить процес навчання більш цікавим й інтенсивним. Зауважимо, що комп'ютер не заміняє вчителя, а тільки доповнює його. Підбір навчальних комп'ютерних ігор залежить насамперед від поточного навчального матеріалу й рівня підготовки учнів. Наявність різних програмно-педагогічних розробок надає повну волю творчо працюючому вчителеві й дозволяє
17
використати його з різними навчальними програмами й
методичними посібниками.
Комп'ютер природно вписується в життя школи і є ще одним ефективним технічним засобом, за допомогою якого можна значно урізноманітнити процес навчання. Кожне заняття викликає в дітей емоційний підйом, навіть невстигаючі учні охоче працюють з комп'ютером, а невдалий хід гри внаслідок пробілів у знаннях спонукує частину з них звертатися за допомогою до вчителя або самостійно отримувати знання у процесі гри. З іншого боку, цей метод навчання дуже привабливий і для вчителів: допомагає їм краще оцінити здібності й знання дитини, зрозуміти його, шукати нові, нетрадиційні форми й методи навчання. Це велика область для прояву творчих здібностей для багатьох: учителів, методистів, психологів, усіх, хто хоче й уміє працювати, може зрозуміти сучасних дітей, їхні потреби й інтереси, хто їх любить і віддає їм себе.
1.3 Використання нових інформаційних технологій навчання математики.
Сучасне суспільство ставить перед системою освіти нові завдання, пов'язані з розробкою педагогічної стратегії в умовах комп'ютеризації та інформатизації всіх боків життя суспільства.
Істотні зміни в інформаційному середовищі проживання людини призвели до зниження ефективності традиційних
18
підходів до навчання. Ці зміни пов'язані з упровадженням комп'ютерної техніки в різні сфери діяльності людини, що спричинює структурні зміни цієї діяльності. Можливості комп'ютера в навчанні перекривають традиційну сферу в основному алгоритмічної діяльності учня, яка була дотепер базою формування математичної культури покоління, що підростає.
НІТН - нова методологія і технологія навчально-виховного процесу з використанням найновіших електронних засобів навчання (насамперед ЕОМ). НІТН - системний метод навчання на базі ЕОМ, а у вузькотехнічному розумінні - це використання у навчанні різноманітних, включаючи електронні, передусім комп'ютерних засобів навчання. Комп'ютер може виконувати різноманітні функції: контролюючих машин, навчальних тренажерів, моделювальних стендів, інформаційно-довідкових систем, ігрових навчальних середовищ, електронних конструкторів, експертних систем і т. д.
Основою програмного забезпечення технологій комп'ютерного навчання (ТКН) є навчаючі програми: від найпростіших контролюючих програм до складних навчаючих систем з елементами штучного інтелекту. ТКН можуть мати різний ступінь розвинутості компонентів своїх структур: моделей дисциплін (чому вчити), моделей управління (як вчити), моделей тих, хто навчається (кого вчити).
19
ТКН підтримують продуктивну діяльність учнів, сприяють індивідуалізації і диференціації процесу навчання, реалізації діяльнішого підходу, раціоналізують працю вчителя.
Запровадження НІТН не повинно бути самоціллю. Воно має бути педагогічно виправданим, розглядатись передусім з погляду педагогічних переваг, які воно може забезпечити порівняно з традиційною методикою навчання.
Використання НІТН під час вивчення шкільної математики дає змогу поєднати високі обчислювальні можливості у процесі дослідження різноманітних функціональних залежностей, звільнивши учнів від рутинних обчислень, з перевагами графічного подання інформації, розвитку геометричної інтуїції, графічних навичок, евристичної діяльності, врахування індивідуальних здібностей і можливостей учнів. Комп'ютери створюють нову технічну основу для здійснення в розумних межах програмованого навчання, організації індивідуальних і групових форм навчальної діяльності на уроці, своєчасного контролю успішності учнів і надання педагогічної підтримки, створення умов для випереджувального навчання тих, хто має здібності й інтерес до математики .
РОЗДІЛ 2. Використання компютерних технологій на уроках математики в початковій школі
1 .Дидактичні можливості компютера в навчально-пізнавальній діяльності молодших школярів
20
інформаційний школа математика дидактичний
Суспільство переживає швидкі й фундаментальні зміни в структурі й галузях діяльності. Корінь багатьох змін криється в нових способах створення, зберігання, передавання й використання інформації. Ми перебуваємо в стані переходу від індустріального суспільства до інформаційного. Це означає, зокрема, що все більше число людей все частіше зіштовхується з необхідністю обробки постійно зростаючого обсягу інформації.
Комп'ютерні й комунікаційні технології являють собою цілком очевидні прояви інформаційної революції. Тому стає зрозумілим той пильний інтерес, що проявляють до комп'ютерної грамотності педагоги, що займаються пошуками шляхів адаптації школи до сучасного світу. Усе більше батьків, учителів й учнів приходять до переконання, що в результаті отриманих знань про комп'ютери й набутих навичок роботи на них діти будуть краще підготовлені до життя й матеріального благополуччя в мінливому світі.
Частина людей переконані в тому, що комп'ютер надає нові можливості для творчого розвитку дітей і вчителів, дозволяє звільнитися від нудного традиційного навчання й розробити нові ідеї й засоби вираження, дає можливість вирішувати більш цікаві й складні проблеми.
Центральним аргументом на користь не просто предметного використання інформаційних технологій, а
21
введення курсу комп'ютерної грамотності для молодших школярів є принцип рівноправного доступу до освіти. Якщо суспільством ставиться завдання навчити дітей використовувати можливості обчислювальної техніки, вивчення комп'ютерів не може бути долею тільки старшокласників.
Низка педагогів сумніваються в реальності досягнення цілей комп'ютерної грамотності в молодших класах. Деякі з них вважають, що комп'ютери представляють не що інше, як ще один засіб відвернення уваги дітей у класі. Інші наполягають на тому, що неможливо підготувати вчителів до використання комп'ютерів на уроках і компетентному навчанні дітей комп'ютерної грамотності без серйозної професійної підготовки їх у галузі обчислювальної техніки. Треті висловлюють побоювання, що постійне використання комп'ютерів у школі призведе до такого положення, коли ціле покоління людей не зможе додавати й віднімати числа, якщо не буде поруч комп'ютера. Серйозним аргументом проти включення комп'ютерів до змісту шкільного навчання є настільки швидкий розвиток обчислювальної техніки, що навіть постійно обновлювана програма буде хронічно відставати від нього.
Ще більш серйозним запереченням є та обставина, що діти будуть набагато менше спілкуватися один з одним, оскільки значну частину часу вони будуть проводити за комп'ютером. У цьому зв'язку висловлюється побоювання,
22
що діти, що звикли до спілкування з комп'ютерами, будуть віддавати перевагу таким формам спілкування, яким властива точність і чіткість, а не інтуїція або неоднозначність, які необхідні для мистецтва й гуманітарних видів діяльності.
Основні методи й підходи до вирішення завдань, способів машинної обробки інформації й соціальних аспектів комп'ютеризації будуть поступово ускладнюватися й обговорюватися протягом усього циклу навчання на уроках математики, природознавства, суспільних дисциплін і рідної мови. У такій ситуації комп'ютер стане засобом поширення й обміну інформації між учнями й учителями. Якщо ж комп'ютерна діяльність на уроці орієнтована на підтримку традиційного курсу навчання, то в цьому випадку вона не тільки не буде відволікати дітей від шкільного предмета, а скоріше буде сприяти розвитку в дитини підвищеного інтересу до нього. У тому випадку, коли основна увага приділяється принципам обробки інформації й розв'язання завдань, а не технічним тонкощам пристрою комп'ютера, ризик створення таких навчальних курсів, які безнадійно застарівають ще до того, як за ними починають учити дітей, буде меншим .
Комп'ютер є лише точкою фокуса для тих змін у змісті навчання, які повинні бути здійснені як відповідна реакція на зрушення, які відбуваються у світі.
2.2 Методика використання компютера на уроках
23
математики в молодших класах.
В початкових класах при вивченні математики зараз вчителі почали широко використовувати компютерні технології.
Порівняно з минулим у наш час користуватися комп'ютером стало набагато простіше, для них характерний «дружній» інтерфейс програмного забезпечення із простим меню й легко виконуваними інструкціями, представлення інформації за допомогою чітких графічних зображень і звукових ефектів. Щоб змусити комп'ютер робити те, що ви хочете, тепер зовсім необов'язково володіти програмуванням. Нас усюди оточує нова техніка, і для сучасних дітей комп'ютер сьогодні страшний не більш, ніж стереосистема.
Безумовно, є основи, які повинні знати діти, що користуються комп'ютером з огляду на формування цілісної картини світу і розуміння інформаційних процесів, що проходять у суспільстві, комп'ютерних мережах, у середині комп'ютера. Вени повинні навчитися зберігати файли, знати клавіатуру, знать правила роботи з дисками тощо.
Для розробки нового високоякісного програмного забезпечення навчального призначення необхідне тісне співробітництво кваліфікованих фахівців із програмного забезпечення, дизайнерів, психологів і досвідчених педагогів початкових класів. Саме для молодших школярів варто вимагати створення найкращого, дидактично
24
продуманого й мотивованого програмного забезпечення.
У процесі вивчення математики відбувається інтелектуальне зростання школяра, яке виявляється у розвитку й збагаченні різних сторін його мислення, мови, умінь навчально-пізнавальної діяльності. Молодші школярі оволодівають великою кількістю понять міжпредметного характеру, зокрема: множини, числа, слова тощо. Тому підвищення науково-теоретичного рівня початкового навчання прямо залежить від здійснення інтеграції у навчальному процесі.
Варто підкреслити, у майбутніх експериментах не слід робити наголос на введення різних технічних «новинок», що перетворюють початкову школу у відкритий ринок для нових технологій. Педагогіка початкової школи покликана нині критично підходити до мінливої дійсності, що оточує дітей у високо технолізованому світі. Водночас варто об'єктивно вивчати й порівнювати як негативні впливи, так і позитивні дидактичні можливості нових технологій, щоб виробити орієнтовану на майбутнє методику й практику побудови навчальних занять у початковій школі.
На уроках математики можна показати приклади застосування табличного процесора MS Excel, програми для створення презентацій Microsoft Power Point. Використовуючи їх на уроці окремо або разом, можна значною мірою підвищити ефективність навчально-виховного процесу.
25
Програму для створення презентацій Microsoft Power Point можна застосовувати в будь-якому класі на уроці будь-якого типу, але найефективніше її використовувати на таких уроках: на уроках вивчення нового матеріалу у вигляді комп'ютерного діафільму з використанням елементів анімації; на уроках узагальнення і систематизації знань з теми - у вигляді шаблону «навчальний посібник» презентації з майстра автозмісту або йому подібного, де розглядаються всі поняття, формули, співвідношення з теми, наведено матеріал з історії розвитку даного поняття, міститься яскравий ілюстративний матеріал - діаграми, схеми, ілюстрації, аудіо- та відеофайли, матеріали для контролю та самоконтролю знань .
Систематичне використання комп'ютерних презентацій на уроках особливо корисне за умови повної відсутності у школі будь-якої наочності з математики.
На сьогодні розроблено значну кількість програмних засобів, що дозволяють розв'язувати за допомогою комп'ютера досить широке коло математичних задач різних рівнів складності. Це такі програми як DERIVE, EUREKA, GRAN1, Maple, MathCad, Mathematika, MathLab, Maxima, Numeri, Reduce, Statgraph тощо. Причому одні з цих програм розраховані на фахівців досить високої кваліфікації в галузі математики, інші - на учнів молодших та середніх навчальних закладів, які лише почали вивчати шкільний курс математики.
26
Використання подібних програм дає можливість учневі розв'язувати окремі задачі, не знаючи відповідного аналітичного апарату, методів і формул, правил перетворення виразів тощо. Разом з тим, завдяки можливостям графічного супроводу комп'ютерного розв'язування задачі, учень чітко і легко розв'язуватиме досить складні задачі, впевнено володітиме відповідною системою понять і правил. Використання подібних програм дає можливість у багатьох випадках зробити розв'язування задач настільки ж доступним, як і просте розглядання малюнків чи графічних зображень. Відповідні програми перетворюють окремі розділи і методи математики в «математику для всіх», що робить їх доступними, зрозумілими, легкими і зручними для використання, а той, хто розв'язує задачу, стає користувачем математичних методів, можливо не володіючи їхньою будовою і обґрунтуванням, аналогічно до того, як він використовує інші комп'ютерні програми (текстові, графічні, музичні редактори, електронні таблиці, бази даних, операційні оболонки, експертні системи), не знаючи, як і за якими принципами вони побудовані, якими мовами програмування описані, які теоретичні положення покладено в їхню основу.
З іншого боку, такий підхід до вивчення математики дає наочні уявлення про поняття, що вивчаються., розвиває образне мислення, просторову уяву, дозволяє досить глибоко проникнути в сутність досліджуваного явища,
27
неформально розв'язувати задачу. При цьому на передній план виступає з'ясування проблеми, постановка задачі, розробка відповідної математичної моделі, матеріальна інтерпретація отриманих за допомогою комп'ютера результатів. Усі технічні операції щодо опрацювання побудованої математичної моделі, реалізації методу відшукання розв'язку, оформлення та подання результатів опрацювання вхідної інформації покладаються на комп'ютер.
Важко переоцінити ефективність використання програм зазначеного типу і в разі поглибленого вивчення математики. Можливість провести необхідний чисельний експеримент, швидко виконати потрібні обчислення чи графічні побудови, перевірити ту чи іншу гіпотезу, випробувати той чи інший метод розв'язування задачі, вміти проаналізувати та пояснити результати, отримані за допомогою комп'ютера, з'ясувати межі можливостей застосування комп'ютера чи обраного методу розв'язування задачі має надзвичайне значення у вивченні математики.
Звичайно, не можна все зводити до навчання за допомогою комп'ютера, - і кількість годин, проведених за екраном, не можуть служити критеріями якості навчання, як це намагаються представити в деяких приватних школах. Але безсумнівно одне: комп'ютер - відмінний помічник для організації індивідуального навчання. Адже як тільки педагог перестає бачити в учневі просто посудину, яку
28
потрібно наповнити знаннями й уміннями, йому доводиться шукати індивідуальний підхід до кожного, підлаштуватися під його інтереси, темп засвоєння матеріалу, особливості психіки
Наприклад, у деяких школах кожен учень може вибрати для себе не просто курс, що його цікавить, але навіть окремі предмети. Комп'ютер же, як відомо, виконує ту програму, щодо нього закладена, і надає величезний вибір тем для вивчення. Методи подання інформації в комп'ютерах містять у собі не просто текст, але й картинки, відео, звукові фрагменти, що дозволяє задіяти практично всі органи почуттів, використовувані для сприйняття інформації, водночас відбувається її дублювання по різних каналах сприйняття, що різко підвищує швидкість та якість засвоєння матеріалу.
Комп'ютерний підручник не можна вже порівнювати із книжкою, як це було всього кілька років назад - зараз багато навчальних програм неможливо відрізнити від ігор, і для того щоб перемогти в такій грі, знадобляться знання, які дитині важко прийняти як необхідні йому саме зараз - адже всім нам властиво відкладати «на потім» рішення багатьох проблем. А такий елемент сучасних комп'ютерних документів, як гіпертекстове посилання дозволяє у разі необхідності звернутися в будь-яке місце документа за додатковою інформацією, і в той же час при повторному вивченні не перевантажує вихідний текст документа .
29
Зрозуміло, що заняття з математики, орієнтовані на використання засобів навчання згаданих типів, мають проходити у відповідно оснащеному досить досконалими технічними і програмними засобами класі. У таких класах мають вивчатися всі навчальні предмети без винятку, а не лише основи інформатики та обчислювальної техніки. Це зі свого боку сприятиме розширенню і поглибленню міжпредметних зв'язків, інтеграції окремих навчальних предметів, їх взаємопроникненню і взаємодії, що, зрештою, дасть можливість оволодівати елементами нових інформаційних технологій при вивченні різних навчальних дисциплін.
ВИСНОВКИ
Робота досліджувала одну з актуальних проблем сучасної методики викладання математики у початкових класах - використання компютера на уроках математики в початкових класах. Вивчення та аналіз низки літературних джерел, спостереження за практикою в школі, проведення дослідження в середній школі №2 дали змогу зробити такі висновки і узагальнення.
Математика в початкових класах має як практичне, так і духовне значення. Насамперед курс математики початкових класів забезпечує подальше вивчення математики в середніх класах. Математичні знання, набуті в початкових класах, потрібні в повсякденному житті, під час вивчення інших дисциплін, для розуміння повідомлень засобів
30
масової інформації. Молодші школярі отримують початкові уявлення про ті принципи і закони, що є основою для математичних чинників, які вивчаються.
Духовне призначення вивчення математики проявляється у формуванні національних і загальнолюдських цінностей, у внеску в розумовий розвиток, у становлення і розвиток моральних рис, в естетичне виховання людини. Розгляд математичних понять, розв'язування задач включає в процес пізнання різні прийоми і методи людського мислення.
Важливим завданням математики в початкових класах є розвиток пізнавальних здібностей у дітей. Необхідно розвинути у них уміння спостерігати й порівнювати, виділяти риси схожості та відмінності у порівнюваних об'єктах, виконувати такі операції, як аналіз, синтез, узагальнення, абстрагування, конкретизація.
Використання компютерних технологій під час вивчення шкільної математики дає змогу поєднати високі обчислювальні можливості у процесі дослідження різноманітних функціональних залежностей, звільнивши учнів від рутинних обчислень, з перевагами графічного подання інформації, розвитку геометричної інтуїції, графічних навичок, евристичної діяльності, врахування індивідуальних здібностей і можливостей учнів.
Широкі можливості персонального комп'ютера як
31
тренажера і контролюючого засобу для формування навичок і умінь виконання тотожних перетворень різних виразів, розв'язування рівнянь і нерівностей протягом вивчення всього шкільного курсу математики.
Із проведених нами спостережень видно, що уроки використання компютера на уроках математики - справжнє свято для учнів. Вони сприяють активізації навчання математики, підвищують інтерес до цього навчального предмету, допомагають краще засвоїти програмовий матеріал.
Проведене нами дослідження підтвердило ефективність даної методики і показало, що в учнів значно підвищилася успішність та якість знань.
Отже, робота з компютером дасть певні результати тоді, коли проводити її постійно на уроках математики, використовуючи його як дидактичний матеріал до вправ. Коли вчитель систематично, творчо, послідовно, ускладнюючи завдання, використовуватиме компютерні програми, починаючи з перших днів навчання дитини в школі, то в підсумку його вихованці вмітимуть чітко, логічно передавати думки.
Можна зробити висновок, що використання компютера на уроках математики є необхідним, щоб покращити якість знань.
Інформаційні технології на уроках математики - не просте
32
випробування і для вчителя. По-перше, воно вимагає
певного рівня обізнаності педагога в можливостях комп'ютера. Необхідні знання про можливість та інтерфейс пакета «Сходинки до інформатики». І нарешті, найголовніше. Активна індивідуальна робота учнів вимагає від педагога значної уваги і організованості з контролю за результатами такої діяльності та відповідної організації навчального процесу. Урок з використанням комп'ютерів не є полегшеним для вчителя, скоріше навпаки, але надзвичайно важливо, що ефективність такого уроку значно перевищує звичайний.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Закон України «Про освіту» // Освіта. - 1991. - 25 черв.
. Державна національна програма «Освіта» («Україна XXI століття»), Заходи щодо реалізації Державної національної програми («Освіта» («Україна XXI століття»): Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.93. № 896 // Освіта-1993. - № 44-46.
. Вєтрова І.Г., Вербенко В.А. Використання комп'ютерів у навчанні молодших школярів і його вплив на формування їхньою психіки // Комп'ютер у школі та сім'ї. - 2001. - №2. - С. 22-25.
. Духовна М.М. Технічні засоби навчання: Навчальний посібник для студентів педагогічних інститутів та учнів педучилищ - К.: Вища шк., 1982. - 239 с.
33
. Карпенчук С. Г. Теорія і методика виховання: Навч. посібник для студентів ВНЗ. - 2-ге вид., допов. і перероб. - К.: Вища школа, 2005. - 344 с.
10. Крапова І.А. Матеріали до уроків. Математика 1 клас. - Харків: Торсінг плюс, 2005. - 288с .
11. Маркус Н.В. Особливості гуманізації навчання учнів початкових класів засобами інформаційних технологій. Тези. Доступ Online <#"justify">13. Моцик Н.Д., Іванова Л.С. Позакласна робота з математики у початкових класах. Методичний посібник. - Тернопіль: Астон, 2001. - 138 с.
14. Ожогін В.Я. Технічні засоби в навчальному процесі. Інформаційні властивості і ергономічні особливості застосування. - К: Вища шк., 1984. - 194 с.
. Педагогіка / За ред. М.Д. Ярмаченка. - К.: Вища школа, 1996. - 544 с.
. Пейперт С. Переворот в сознании: Дети, компьютеры, плодотворные идеи: Пер. с англ. - М.: Педагогика, 1989. - 224 с.
. Програми для середньої загальної школи. 1-4 класи. К.: «Початкова школа». - 2006. - 432 с.
. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи: Підручник для студентів педагогічних факультетів. - К.: Абрис, 1997. - 416 с.
. Слєпкань З.І. Методика навчання математики: Підруч. для
34
студ. мат. спеціальностей пед. навч. закладів. - К.: Зодіак-ЕКО, 2000. - 512 с.
. Смаглій О. Застосування ігрових ситуацій на уроках математики // Початкова школа. - 2003. - № 7. - С. 45 - 47.
. Співаковський О.В. Про вплив інформаційних технологій на технології освіти //Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук, праць. - НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Вип. 4. - Київ, 2001. - С. 3-11.
. Співаковський О.В., Львов М.С. Нові інформаційні технології і початкова освіта // Початкова школа. - 1997. - №4. - С 48-49.
. Співаковський О.В. Впровадження концептуальних питань інтеграційних технологій у молодшу ланку освіти // Початкова школа. - 2002. - №3. - С 22-23.
24. Таранчук М. Розвивально-виховний аспект інтегрованого уроку математики в початкових класах // Початкова школа. - 2004. - № 4. - С. 19-24.
. Ушинський К.Д. Теоретичні проблеми виховання і освіти // Вибр. пед. твори: У 2-х т. - К., 1985 - Т. 1. - С. 69 - 100.
26. Фіцула М.М. Педагогіка. - К., 2000. - 456 с.
. Фохало Г.А.Урок-забава Математичний ярмарок у 3-4 класах // Початкове навчання та виховання. - 2004. - № 3. - С. 45 - 47.
. Ягупов В.В. Педагогіка: Навч. посібник. - К.: Либідь, 2002. - 560 с. 35
Додаток 1
УРОК-ЗАБАВА «МАТЕМАТИЧНИЙ ЯРМАРОК» ( 3-4 клас)
Тема: «Міри довжини, маси і часу».
Мета: закріпити знання учнів про міри довжини і маси, поповнити знання іншими старовинними мірами довжини і маси, розвивати інтерес до математики, виховувати повагу до минулого.
Обладнання: на дошці - українські рушники, написи: «Математичний ярмарок», «Ласкаво просимо!», «Народ скаже, як зав'яже», «Мудрим ніхто не вродився, а навчився!»; виставка книжок; у класі - столики, убрані для ярмарку; на кожній лавці - малюнки (гирька, годинник, лінійка), компютер.
Хід уроку
Виходять двоє ведучих в українських костюмах.
1-учень
Увага! Увага! Спішіть, поспішайте! Господарі й гості - глядіть, не минайте!
2-й учень
На ярмарок прошу гуртом, поодинці! Чекають на вас там чудові гостинці!
1-й учень
36
На ярмарку нашім веселім, багатім. Є, чим дивуватись, і е, що придбати.
2-й учень
Тут - щедрі дарунки із саду, городу, Тут пісня і жарти - усім в нагороду!
1-й учень
Тут - речі умільців, ні з чим не зрівняні, барвисті стрічки, рушники вишивані.
2-й учень
Мерщій-бо на ярмарок всі поспішайте! купуйте, милуйтесь, танцюйте і грайте!
Звучить пісня «Ой там, на веселім базарі».
Вчитель. Традиційно на Україні збирання врожаю закінчувалось яскравими, багатими ярмарками. Землероби, народні умільці, крамарі продавали свої кращі набутки. Учні нашого класу також підготували свої доробки. Але сьогодні, як ви вже здогадались, ярмарок - не звичайний, а математичний.
3-й учень
І сувора, й солов'їна
Математика - країна.
Праця тут іде завзято -
37
Вмій лиш спритно працювати!
4-й учень
Вмій ділити, віднімати,
Множити й додавати!
Вмій кмітливо все збагнути,
Першим у відповіді бути!
5-й учень
Ледарів у нас немає!
Хто руки не піднімає?
Вирушаймо в путь!
Нас цікаві речі ждуть.
Вчитель. Ось ми з вами й підішли до першої лавки. Уважно на неї подивиться і скажіть, які ви знаєте міри маси? (г, кг, ц, т).
Добре!
Відкриваємо нашу лавку.
Учень-продавець. Добрий день, шановні гості! Прошу завітати до моєї лавки. Подивіться на цю таблицю (Використовується компютер).
Народні міри маси
золотник - 4г пуд - 16 кг
38
гривна - 400 г безмси - 1 кг
пуд - 40 гривенкорець - 1 ц
ласт - 72 пуди гимтка - 25 кг
фунт - 400 г
Це - міри маси, якими користувалися наші діди і прадіди. Зараз на Україні основна грошова одиниця - це гривня. У давнину це був злиток срібла, вага якого дорівнювала 1 фунту.
Прочитаймо таблицю разом!
А тепер я пропоную декілька запитань. За правильну відповідь я даватиму гирі. Намагайтесь зібрати їх якомога більше. На переможців чекають призи.
Завдання:
. Назвіть міру, яка:
а) більша за 1 г, але менша за 1 кг (золотник, гривна, фунт);
б) більша за 1 кг, але менша за 1 ц (гимтка, пуд).
БУДЬ-2. Що важче: пуд пір'я чи пуд заліза?
. Назвіть прислів'я, в яких зустрічаються міри маси. (Щоб пізнати людину, треба з нею пуд солі з'їсти.)
Розв'яжіть задачі. Сто курей за сто днів з'їдають 100 пудів зерна. Скільки пудів зерна з'їдять 10 курей за 10 днів? (1 пуд)
39
У мішку 100 кг зерна. Як поділити це зерно на дві частини, щоб в одній було на 20 кг більше, ніж у другій? (40кг і 60 кг)
Вчитель. Підходимо до нашої наступної лавки. Хто вже здогадався, що це за лавка? (Міри часу)
Відкриваємо другу лавку!
Учень-продавець. Прошу завітати до цієї цікавої лавки!
Чи всі ви знаєте про міри часу, зараз й перевіримо загадками.
. Яким одним словом можна замінити слова: ранок, день, вечір, ніч? (Доба)
. Дуб-довговік, на ньому - 12 гілок, на кожній гілці по четверо гнізд, а в кожному гнізді по семеро яєць, і кожному яйцю ім'я є. (Рік, місяці, дні тижня)
. Сім братів віком рівні, іменами різні.
. У кого годинника немає, а час знає?
. Дванадцять братів один за одним ходять, один одного не обходять. (Місяці)
Назвіть прислів'я про час. (Влітку тиждень рік годує тощо)
Вчитель. Ви добре виконали завдання! Можна трохи відпочити,
Діти виконують пісню «Сидить зайчик».
Вчитель. Підходимо до наступної лавки. Відкриваємо лавку
40
«Міри довжини».
Вчитель з учнями знайомляться з таблицею старовинних мір довжини.
Народні міри довжини
сажень - 2 м і 3 см аршин - 75 см
лікоть - 46 см дюйм - 2 см 5 мм
п'ядь - 20 см верста - 1 км 70 см
миля - 7 км 500 м
Вчитель. А зараз - завдання.
. Назвіть прислів'я або приказки, в яких зустрічаються міри довжини.
(Бачити на сажень крізь землю; Сім верст до небес; Міряти на свій аршин тощо.)
. Назвіть міру, яка:
а) довша за 1 дм і коротша за 1 м (п'ядь, лікоть, аршин);
б) більша за 1 км (верста, миля).
3. Виміряйте довжину стрічки ліктями.
Розв'яжіть задачі.
. Довжина колоди - з аршин. За одну хвилину від цієї колоди відпилюють по одному аршину. За скільки хвилин розпилюють колоду? (5 хв.)
41
. Дві селянки йшли до Києво-Печерської лаври. Обидві пройшли 60 верст. Скільки верст пройшла кожна з них, якщо вони йшли з однаковою швидкістю? (60 верст)
У яких казках зустрічаються старовинні міри довжини? («Про кривду і правду», «Ох», «Залізний вовк» тощо)
Виходять учні-ведучі.
Вчитель. Діти, на жаль, ярмарок закінчується. Багато ви відгадали загадок, згадали прислів'їв, українських казок. А тепер - нагородження переможців.
Учні пригощають усіх учасників і співають пісню «На веселім базарі».
Ой, там, на веселім базарі,
Лежебоку молодого продавали.
Стали думать і гадать -
Що за нього можна дать?
Ой, радилися ми, говорили,
Та й на тому усі разом порішили:
Лежебоку не продать,
Бо не хочуть його купувати, купувать!
Додаток 2
УРОК-ПОДОРОЖ З МАТЕМАТИКИ В 3 КЛАСІ.
42
Тема: Засвоєння таблиці ділення на 8. Задачі на різницеве
порівняння двох добутків або двох часток.
Мета: закріпити знання табличних випадків ділення на 8 та вміння користуватися ними при розв'язуванні задач та прикладів, розвивати вміння розв'язувати задачі на різницеве порівняння двох добутків (часток); логічне мислення, обчислювальні навички; виховувати любов та бережливе ставлення до природи, інтерес до знань.
Обладнання: карта подорожі, малюнки вітрильних човнів; картки для усної лічби (гра "Доміно") для естафети команд та індивідуальної роботи.
Хід уроку
І. Організаційна частина.. Перевірка знань учнів.
Розв'язування віршованої задачі.
"Люблять працю дітлахи,
Вона їм дуже до лиця.
Вийшло в поле 7 малят,
Щоб садити деревця.
Разом з татом висаджали
Кожен по 4.
Скільки всіх дерев разом діти посадили?"(28).

43
Каліграфічна хвилинка.
Письмо числа 28, аналіз числа.
Запис чисел, утворених з цифр 2 і 8 (28, 82)
ІІІ. Повідомлення теми і мети уроку.
Сьогодні на уроці ми проведемо змагання на вітрильних човнах - регату. Погляньте на карту. Ми побуваємо на мисі "Обчислювальному" відвідаємо "Задачний" острів, зайдемо в Геометричну бухту і за допомогою маякаЧисел дійдемо до порту "Перемога".
У ході подорожі ми закріпимо табличні випадки множення і ділення, розв'яжемо задачі й виконаємо багато цікавих вправ На кожній зупинці за виконану роботу команди будуть одержувати якорі У кого наприкінці уроку буде більше якорів, та команда і переможе на нашій регаті. Але для того щоб дізнатися, на яких човнах ви будете змагатися, треба розв'язати приклади (2 учня біля дошки розв'язують приклади)
5?? 8 - 32 : 8 = 3636 - 16 : 8 = 34 20 + 64 : 8 = 28 42 - 48 : 8 = 36
: 8 + 64 : 8 = 15 32 : 8 + 56 : 8 = 11 64 - 24 : 8 = 61 (55+9) : 8 = 8
(41-9) : 8 = 4 8 ? 3 - 72 : 8 = 15
Перевірка. Кожному числу відповіді відповідає певна буква. Впишіть їх і прочитайте назви човнів, на яких ви будете змагатися

44
ОРЛИКСОКІЛ362815614343611815. Закріплення знань
І. Усна лічба Гра "Доміно".
А ми тим часом набираємо екіпажі Тільки досвідчені моряки можуть швидко досягти миса Обчислювального, дістатися острова "Задачного", де й підведемо підсумки
ІІ. Зупинка на острові "Задачному" а) розв'язання задачі за коротким записом.
На пошиття 6 великих вітрил пішло 48 м тканини А на пошиття 4 маленьких вітрил пішло 24 м тканини На скільки менше метрів тканини витрачено на пошиття 1 маленького вітрила, ніж 1 великого вітрила?
великих вітрил - 48 м ткн.
маленьких вітрила - 24 м ткн.
На ? м ткн. < на а 1 в.
: 6 - 24 : 4 = 2 м (ткн).
Фізкультхвилинка
б) розв'язання задачі 530,
в) розв'язання задачі на Індивідуальних картках біля дошки
Перший учень розв'язує задачу
Рибалки спіймали 4 сітки сардини по 8 кг у кожній, та 3 сітки камбали по 7 кг у кожній. Чого спіймали більше і на скільки кілограмів більше?
45
Другий учень розв'язує задачу
На виготовлення 3 човнів потрібно 27 колод. Скільки потрібно колод для виготовлення 8 таких човнів?
ІІІ. Геометричний матеріал Старовинна пляшка Лист Дорогі друзі! Врятуйте нас від піратів. Для цього виконайте завдання №532
АД + ВС = 3 + 3 = 6 см Р = 3 ? 2 + 2? 2 = 10 см
АВ + ЄД = 2+2 = 4 см Р = (3 + 2)?? 2 = 10 см
. Зупинка біля маяка "Чисел".
а) знайти зайве число на картках, пояснити чому воно зайве
, 21, 28, 37, 42, 49 - не ділиться на 7,
, 30, 36, 42, 48, 56 - кругле число,
, 14, 17, 22, 26, 30 - непарне,
, 36, 14, 9, 54, 90 - одноцифрове,
б) записати знаки дій, щоб рівності були правильні
... 4 ... 8 = 2 6 ... 4 ... 8 = 318 ... 22 ... 8 = 5
... 8 ... 7 = 56 24 ... 8 ... 9 = 27 60 ... 4 ... 8 = 7
... 8 ... 9 = 13 40 ... 32 ... 8 = 9
в) естафета "Добери число" (додатково)

46
Естафета
Орлик5 ? 8 > 5 ? ... 2 ? 8 = 8 ? ... 8 ? 3 + 8 = 8 ? ... 24: 8 < 24 :
...Сокіл4 ? 8 > 4 ? ... 8 ? 6 = 6 ? ... 8 ? 7 + 8 = 8 ? ... 32 : 8 < 32: ...
V. Підсумок уроку.
Визначення переможців
Додатково задачі
У порт пливли 3 судна, а на зустріч їм - 5 катерів. Скільки суден прибуде в порт? (З, бо катери пливли у протилежний бік)
Зграя з 7 дельфінів пропливла 14 км. Скільки кілометрів проплив кожен дельфін (по 14 кілометрів)
Додаток 3
Урок на лісовій галявинці (для 1 класу)
Повторення нумерації чисел 1-10
Мета. Повторити нумерацію чисел 1-10. Закріплювати знання цифр. Вміння складати і розв'язувати прості задачі. Приклади на додавання і віднімання. Виховувати любов до природи. Бажання піклуватися яро птахів.
Обладнання. Грамзапис «Голоси птахів», малюнки птахів, дерев з числами, зайчики, лисички, музичний молоточок, лінійка з цифрами, набори цифр, малюнки до задач.
Хід уроку
47
І. Повідомлення теми і мета уроку.
Сьогодні на уроці ми повторили цифри від 1 до 10. Повторимо, як писати 0. Будемо складати задачі до малюнків і розв'язувати. Розв'язувати приклади на додавання і віднімання в межах 10.
Запис на дошці:
) 1- 10 3) задачі
) 0 4) 5 х = 7
ІІ. Усний рахунок.
. У нас в гостях білочка.
Добрий день, діти. Ви любите бувати у лісі? Поїдемо? А на чому? Треба з'єднати ці точки, починаючи з більшого числа і побачимо, на чому їхати до лісу.
Два учні по черзі виконують завдання.
Поїхали? Сядьте зручно в автобусі. Завівся мотор.
Діти показують, як вони рулюють і протяжна вимовляють:ж-ж-ж
Ось і ліс. Подивіться, як красиво навколо. Вдихніть лісове повітря. (Грамзапис «Голоси птахів»).
А хто так у лісі стукає?
Навіщо він це робить?
. Гра «Стук-стук».
48
Порахуємо, скільки разів стукає дятел? Вдаримо молоточком об руку. (Діти рахують удари і показують відповідну цифру). У всіх дітей - набори цифр.
Білочка любить стрибати з дерева на дерево і просить, щоб ви посадили нові дерева.
Садитимуть 2 учні в 2 ряди (картки з деревами, на зворотному боці цифри).
+3 6+2 6-2 8-1 8+1 4+4 6-3 7-3
Це завдання виконують сильніші учні, бо вони розв'язують приклади, не користуючись рахівницями.
Слабші учні (4 чол.) розв'язують приклади з картками: на додавання і віднімання, користуючись рахівницею. Інші діти грають у гру «Хоровод».
. Гра «Хоровод».
Яка красива берізка виросла посеред галявини.
Покружляємо навколо неї.
. Гра «Спіймай зайчика».
Один учень ловить зайчика. На його зворотній стороні - цифра. Діти допомагають тримати зайчика і в парах показують склад цього числа.
. Гра «Хто більше зробив кроків»
Вовк і лисичка змагаються в спортивній ходьбі.
49
Лисичка зробила 3 кроки, вовчик - 5. Хто зробив більше кроків? На скільки?
Записуємо: 3 менше 5.
Аналогічно: 6 = 6, 8 більше 7, 10 = 10.
ІІІ. Складання і розв'язування задач. На дошці малюнок: птахи біля годівниці.
Яку користь вони приносять?
Як про них піклуватися взимку?
Робити годівниці, підгодовувати пташок.
. Розгляньте малюнок і складіть задачу.
З чого складається задача?
Одягнемо на голови дітям корони з буквою У (умова), З (запитання), Р (розв'язок), В (відповідь). Діти розповідають хто умову, хто розв'язок, хто відповідь, хто запитання.
Запис: 2+3=5
. Аналогічно працюємо над другим малюнком. Діти складають задачу: в гнізді - 3 пташенят, навчилися літати і вилетіли із гнізда. Скільки залишилося?
- 3 = 0
. Каліграфічна хвилина: 000
4. Розв'язування прикладів диференційовано.
50
- Хто ці приклади розв'яже сам?
Перевірка завдання.
IV. Підсумок уроку.
Тема: «Закріплення віднімання і додавання двоцифрових чисел.Розв’язування складених задач
за коротким записом . Порівняння чисел.»
Мета: вдосконалювати обчислювальні навички учнів , уміння порівняти числа,складати і
розв’язувати задачі за коротким записом; розвивати пізнавальний інтерес ;виховувати
колективізм, старанність у робочому зошиті; бажання вчити математику,інтерес
до українознавства.
Тип уроку:закріплення знань
Обладнання: мультимедійний проектор,фішки,картки,зображення товарів,глиняний посуд,хліб,
рушник,сорочка,віночок.
Хід уроку
І. Етап мотивації
1. Привітання вчителя.
51
- Добрий день мої любі діти!
- Урок математики проведу я, мене звати Ольга Леонідівна.
Вчитель
В класі гості в нас зібрались
З ними дружно
Їм голівками кивнем
І урок свій розпочнем
Учень
Ми прийшли сюди навчатись
Нам не можна лінуватись
І тому девіз нашого уроку:
Слухаємо уважно і працюємо старанно

Вчитель
-Ось уже другий рік ви мандруєте стежками у країну «Математики»
-Як ви думаєте , чому потрібно вчити математику?
-Ви полюбляєте ходити на базар?
-І ось сьогодні ми з вами побуваємо на ярмарку і будемо купувати різні речі.
52
-А хто знає, що таке ярмарок?
Ярмарок-торг,який влаштовують люди у певному місці і в певну пору року.Традиційно в Україні збирання врожаю вінчається яскравими багатими ярмарками. Що тільки не побачиш на ярмарку: і багатий урожай з колгоспних полів та садів, і народні промисли : посуд,одяг,меблі.
Та ярмарок у нас буде незвичайний тим,що ви будете купувати товар не за гроші,а за що? Ви дізнаєтесь , коли відгадаєте загадку.
На базарі їх не купиш
На дорозі не знайдеш,
І не завжди на терезах
Ти ціну їм підбереш
(яннанз)
-Ох,які ви молодці ! Так звичайно ви будете купувати товари за свої знання.
ІІ. Етап особистісної орієнтації
1.Фронтальне опитування .
-І так, збираємося в поїздку!Ой,діти а на чому ми будемо їхати,коли наш транспорт розібраний?
-Давайте змайструємо наш транспорт,а в цьому нам допоможуть відповіді на запитання.
53
Кожна відповідь-це елемент нашого транспорту.І за правильність ви отримаєте іграшкову цукерку.
• Як називаються числа при додаванні?
(викладаємо елемент транспорту)
• Як називаються числа при відніманні?
• Якщо зменшити число на, яку дію виконуємо?
• Якщо збільшити число на, яку дію виконуємо?
• Що означає знайти суму?
Як добре все ви знаєте!
Отже на якому транспорті ми поїдемо? (віз)
2. Усна лічба
-Увага!Увага! Транспорт готовий,підготовче завдання виконали правильно,
їдемо в путь.
Та щоб в дорозі було несумно,ми пограємо в гру «Ланцюжок».
Для того, щоб ми надалі змогли без помилок виконувати математичні завдання.
-А за правильну відповідь ви отримаєте іграшкові шоколадки.
23 зменшити на 21
13 збільшити на 32
54
21 зменшити на 21
24 збільшити на 32
36 зменшити на 21
55 збільшити на 32
79 зменшити на 21
67 збільшити на 32
84 зменшити на 21
33 збільшити на 32
-Чудово , мої хороші, і з цим завданням ви справилися. Отже ми зможемо і надалі додавати і віднімати двозначні числа без помилок.
-Подивіться!Подивіться!
-Куди ми приїхали? (ярмарок)
-Ой,а,що це трапилося,чому ми не можемо заїхати на ярмарок?(зачиненний)
-Ви хочете відкрити ворота,щоб потрапити на ярмарок?
-Але нам потрібно знайти ключик до замка,щоб відчинити ворота.
-Та для цього треба виконати каліграфічну хвилинку,але яка буде каліграфічна хвилинка дізнаємось розв’язавши логічну задачу.
55
Слухаємо задачу:
На ярмарку баба Параска продавала гарного індика,маса ,якого була на двох
Ногах 5 кг. Яка маса індика буде на одній нозі?(отримають іграшковий чупа-чупс)
-Прекрасно! Так ми змогли знайти ключа до воріт.
-То яку цифру ми будемо писати? (5)
-А якщо я поставлю поруч ще одну п’ятірку,яке число вийде?(55)
-Що ви можете сказати про це число?
-Чим схожі ці два числа?
-Чим відрізняються?
-Скажіть,будь ласка,з якою метою ми пишемо каліграфічну хвилинку?
-Записуємо числа 5 і 55(пояснення вчителя)
-І щоб всіх пропустили на ярмарок потрібно красиво,охайно написати.
-Яке диво відбулося! Відчинилися ворота .
-І ми можемо на ярмарку купити різноманітні товари.
-Та бачу ви втомилися і треба трохи перепочити,щоб надалі ви змогли купувати товари за свої знання
56
3.Фізхвилинка
ІІІ.Етап проектування діяльності.
1.Повідомлення теми і мети.
Ось,ми і на ярмарку,і щоб ви придбали різні товари,ми повинні:
Повторити і закріпити додавання і віднімання двоцифрових чисел.
Будемо складати і розв’язувати задачі за короткими записами.Порівнювати і обчислювати вирази.
Учень
На ярмарок просимо всіх завітати
На ярмарок треба усім поспішати,
На ярмарку нашім веселім,багатім
Є чим дивувати,і є що придбати.
Учень. Мерщій –бо на ярмарок
Всі поспішайте
Купуйте,милуйтесь,знання здобувайте.
-Що це на столі? (віночок)
І перший товар , який ви будете купувати –віночок.
Віночок в Україні вважали оберегом,який захищав дівчину від недоброго ока,від нечистої сили.
57
І той зможе купити,хто правилтно без помилок запише математичний диктант.
• Знайдіть різницю чисел
37 і 21
- Хто знає підійміть руку!
• Зменшуване 79,від’ємник 60
Знайдіть різницю
- Яка відповідь?
• Знайдіть суму двох чисел
12 і 13
- Який результат?
• На скільки 47 більше,ніж 43
• Збільшити 35 на 23
Перевірка(на моніторі)
16,19,25,4,58.
IV. Етап забезпечення діяльності.
1.Самостійна робота
-Як ви гарно і швидко рахуєте!
І ми далі продовжуємо путь, щоб придбати ще товарів. Уявляєте , я на ярмарку
зустріла бабу Параску, вона така справна,вишила рушник за декілька діб ,
та хоче дізнатися у вас скільки це годин. За правильну відповідь вона продасть вам рушник.
58
Рушник-це один із оберегів України. Його вишивають жінки своїми руками . Мати давала синові в дорогу,як оберіг від лиха. На рушник ставили хліб з сіллю і зустрічали гостей.
- От зараз ви зможете купити рушник за знання,у баби Параски. Та давайте ,пригадаємо:
• Скільки в 1год хвилин?
• Скільки в 1 добі годин?
1год=60хв
1 доба=24год
- Дуже добре!
- Подивіться на свої парти і скажіть що вишивала баба Параска?(квіти)
- Барвінок-переможець
- Ромашка-юність, невинність, недовірливість, романтичність.
- Волошки - витонченість, простота, веселість і вірність. дарувати волошки прийнято молодим дівчатам
- І зараз ми виконаємо завдання по командах.(Барвінки,Ромашки,Волошки)
Завдання на картках
«Барвінки»
1год+15хв=75хв
1год-30хв=30хв
2доби+5діб=7діб
1доба-7год=18год
59
«Ромашки»
3доби+7діб=10діб
1год-25хв=35хв
1год+10хв=70хв
«Волошки»
2год+3год=5год
1год-20хв=40хв
Перевіряємо: по командах .
В кого все правильно піднімають руку!
(отримують рушник)
2.Фізхвилинка
Молодці,ви так гарно потрудились і купили рушники, та на ярмарку, не тільки купують,а й танцюють,веселяться,співають
V.Етап контролю й оцінювання.
1. Робота в парах
Як ви гарно танцюєте, чудово.
Але бабця Параска,хоче щоб ви в неї ще купили сорочки
Сорочка-традиційний одяг,який вишивали своїми руками.
Її одягали на святкові дні
60
-Та баба Параска хитра жіночка,вона продасть сорочки за ваше вміння порівнювати числа та не із звичайними ,а з круглими.
Тільки не розуміе вона,я скажу по секрету,що таке круглі числа.
-А ви знаєте? Які це круглі числа ?
-Завдання по парам, яка пара з кожного ряду виконає завдання перша,та й купить сорочку.

(вчитель ходить і перевіряє)
-Які ви швидкі! Розумнички!
2. Колективне складання задачі.
Ось до нас підійшов дід Панас та пропонує купити нам
гарні ложки за однієї умови,якщо ми допоможемо йому вирішити одну його проблему.
-Допоможемо!
Ложки раніше виготовлялися з дерева ,дід Панас їх наструг так багато і розмалював гарними узорами та деякі продав і заплутався , скільки було, скільки продав.
-Подивіться на короткий запис.
-Що продавав дід,та про що буде йти мова?(про ложки)
61
-Хто може за коротким записом скласти умову!
(складає один учень)
-Діти, що Андрій склав?(умову)
-Що ще не вистачає в задачі?(запитання)
-Яке запитання можна поставити?
(скільки залишилось)
-Як ви думаєте ,яка це задача?(проста)
-Чому?
-Що означає число 53?
-Що означає число 13?
-Можемо сказати скільки залишилося?(так)
-(53-13)Який розв’язок до задачі?
-(1 учень коментує дію) 53-13=40
-(2 учень називає повну відповідь,усно,а записуємо коротко
-Перевірьте,хто написав без помилок).
-Як ви добре справилися і дід Панас задоволений вашими відповідями.
3. Самостійне складання і розв’язування задачі.
Ось на ярмарку хлопчик Тарасик продавав писанки з дерева.
62
Писанка-символ природи,радості,всепрощеннч,гарного життя.
Пізніше хлопчику мама ще принеслаписанки і він заплутався скільки в нього стало.
То давайте допоможемо хлопчику.
Подивітьс на короткий запис,прочитайте уважно слова і
Складіть умову до задачі
(1 учень складає)
Було-33п.
Дали-?,на 13 менше
Стало-?
-Як ви думаєте,яка це задача?
-Чому?
-Чи можемо ми знати скільки писанок стало?Чому?
(коли не відомо скільки дали)
-Як дізнатися скільки дали?
-Яка буде перша дія?(33-13=29(п.)-дали
(1 учень коментує)
-А тепер знаєм скільки було і скільки дали,можемо знайти скільки стало?
63
-Як?Якою дією?(33+20=53)
(1 учень коментує!Перевірте)
-То скільки ложок стало?(53)
-А відповідь запишіть самі!
Перевірте з монітора
-Підніміть руку,хто написав без виправлень і помилок?
Ви купили писанки.
VI. Етап підсумків.
На доброму ярмарку ми побували,лічили,сміялись
Та ще й танцювали.
-Що цікавого вам запам’яталося?
-Що робили?
-Прерахуйте товар і гостинці,які ви отримали,в кого 4 і більше?
Ви працювали на повну силу,були активними,давали повні відповіді.
-А в кого 1 або 3 товара?
-Добре,що ви працювали,але треба ще більше працювати і вивчати математику.
-Я бажаю всім вам діти й гості, щоб у ваших родинах завжди був мир і достаток.
64
А ви діти,щоб вміли ще краще рахувати і купувати різні речі, потрібно вивчати математику і завжди виконувати домашнє завдання, а для цього вам потрібно виконати
номери:341,342.
За ваше старання і працю баба Параска передала з ярмарку смачний солодкий хліб.

65

Автор: 

Самойлова Ольга Леонідівна, вчитель початкових класів, Татарбунарський НВК "ШКола-гімназія"

Отримати сертифікат

Користувацький вхід