Від партнерів


Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


Тема досвіду: « МЕТОД ПРОЕКТІВ: СУТНІСТЬ, ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ, ЕТАПИ РОБОТИ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ БІОЛОГІЇ »

0

Предмет дослідження – можливості реалізації інноваційних технологій навчання.
Об`єкт дослідження – метод проективного та модульного навчання.
Актуальність і перспективність досвіду
Останнім часом зростає популярність інноваційних технологій у різних країнах. Через це збільшується кількість підходів до тлумачення його сутності. Саме тому, крім запільного визначення сутності проектної технології, і було запропоновано обов'язкові критеріальні вимоги до її сучасного тлумачення: наявність освітньої проблеми, складність і актуальність якої відповідає навчальним запитам і життєвим потребам учнів; дослідницький характер пошуку шляхів розв'язання проблеми; структурування діяльності відповідно до класичних етапів проектування; моделювання умов для виявлення учнями навчальної проблеми; постановка проблеми, дослідження; пошук шляхів розв'язання, експертиза й апробація версій, конструювання підсумкового проекту, його захист, коригування і впровадження; самодіяльний характер творчої активності учнів; практичне або теоретичне значення результату діяльності (проект) і готовність до застосування (впровадження); педагогічна цінність діяльності (учні здобувають знання, розвивають особистісні якості, опановують необхідні способи мислення і дії).

Автор: 

Автор досвіду Шляхова Вікторія Володимирівна, заступник директора з навчально-виховної роботи Новоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів Запорізького району, Запорізької області

Джерело: 

1. Алексюк А.М. Загальні методи навчання в школі. — К., 1983.
2. Берне Р. Развитие Я-концепции и воспитание. — М., 1986.
3. Білоус С. Уроки екологічного виховання. // Рідна школа. – 1997 - № 6. – С. 70 – 72.
4. Богданова О.К. Інноваційні підходи до викладання біології. – Х.: Основа, 2003. – 128 с.
5. Бондар В.І. Теорія, методика, технологія і педагогічна техніка: сутність, зв'язки, взаємозбагачення/ Наукові записки: Збірник наукових статей Національного педагогічного університету ім.М.П. Драгоманова / Укл. П.В. Дмитренко, О.Л. Макаренко. — К.: НПУ, 2000. — 4.1. — 278 с.
6. Бурлака Я. І., Вихрущ В. О. Про форми організації навчальної діяльності школярів. // Рад. школа. — 1984. — № 5. — С. 39 — 44.
7. Вільямс Р., Маклін К. Комп'ютери в школі: Пер. з анг./ За ред. В.Б.Распопова. — К„ 1988.
8. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник. – К.: Вид. центр „Академія”, 2001. – 576 с.
9. Выбор методов обучения в средней школе. / Под ред. Ю. К. Бабанского. — М, 1981. — 176 с.
10. Гин Ю. Конструктор урока. // Шкільні інновації, вил. 1, Одеса.
11. Гузик Н. П., Пучков Н. П. Лекционно-семинарская система обучения. - К., 1979. — 94 с.
12. Гусак Т. Нестандартні уроки: формування відповідального ставлення школярів до учніння. // Рідна школа. – 1999. - № 9. – С.49 – 50.
13. Дьяченко В. К. Общие формы организации процесса обучения. — Красноярск, 1984. — 184 с.
14. Дьяченко В. К. Организационная структура учебного процесса и ее развитие. - М., 1989. - 160 с.
15. Зайчекно І.В. Педагогіка: Навч. посібник. – Чернігів, 2003. – 528 с.
16. Землянская Е. Обучение в сотрудничестве // Учитель — 2002. - № 3.
17. Кизенко В.І. Педагогічні функції і зміст факультативного навчання в основній школі. // Педагогіка і психологія – 1997. – № 2. – С. 24 – 32.
18. Краевский В.В. Концепция содержания и личностно ориентированное образование // Химия: методика преподавания в школе. - 2001. - №2 - С. 3.
19. Лебедева Л.И., Иванова Е.В. Метод проектов в продуктивном обучении // Педагогические технологии. — 2002. — №4.
20. Логвин В.Л. Метод проектів у контексті сучасної середньої освіти // У збірнику: Проекти, реалії, перспективи. — К., 2003.
21. Митник О. Народження нестандартного уроку // Початкова школа. – 1997. - № 12. – С. 11 – 13.
22. Момот Л. Л. Проблемно-пошукові методи навчання в школі. — К., 1985. — 63 с.
23. Освітні технології: Навчально-методичний посібник /О.М.Пехота, А.З.Кіктенко, О.М.Любарська та ін.; За заг. ред. О.М.Пєхоти. — К.: А.С.К., 2001. — 256 с.
24. Педагогіка. / За ред. А.М.Алексюка. – К., 1985. – 295 с.
25. Педагогічні технології у неперервній професійній освіті: Монографія / С. О. Сисоєва, А. М. Алексюк. П. М. Воловик та ін.; За ред. С. О. Сисоєвої. -К.:ВІПОЛ, 2001.-502 с.
26. Підласий І., Підласий А. Педагогічні інновації. //Рідна школа-1998.-№ 12.-С. 3-17.
27. Психология индивидуальных различий: Тесты. — М., 1982.
28. Римаренко В. Є. Семінарські заняття в школі. — К., 1981. — 124 с.
29. Савін М.В. Педагогіка. - К.: Вища школа, 1980. - 311 с.
30. Савченко О. Я. Розвиток пізнавальної самостійності мо¬лодших школярів. — К., 1982.— 176 с.
31. Симонов В.П. Диагностика личности и профессиональ¬ного мастерства преподавателя: Учебное пособие для студен¬тов педвузов, учителей и слушателей ФПК. — М., 1995.
32. Сікорський П. І. Теорія і методика диференційованого навчання. - Львів: СПОЛОМ, 2000.-421 с.
33. Усова А. В. Система форм учебных занятий. // Сов. педа¬гогика. - 1984 - № 1. - С. 48 - 54.
34. Фіцула М.М. Педагогіка: навч. посібник. – К.: Вид-во „Академія”, 2000. – 544 с.
35. Форми навчання в школі: Книга для вчителя / За ред. Ю.І.Мальованого. – К.: Освіта, 1992. – 160 с.
36. Харламов И.Ф. Педагогика: Учеб. пособие. – М.: Юристь, 1997. – 512 с.
37. Чередов И, М. Система форм организации обучения в со¬ветской общеобразовательной школе. — М., 1987. — 152 с.
38. Школа и новые информационные технологии. — М., 1990.
39. Щукина Г.И. Активизация познавательной деятельнос¬ти учащихся в учебном процессе. — М., 1979.
40. Ясинська А. Психолого-педагогічні умови організації екологічного виховання старших школярів // Рідна школа. – 2001. - № 3. - С 13 – 15.

Отримати сертифікат

Користувацький вхід