Від партнерів


Останні публікації

Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


календарно-тематичне планування з хімії на 2014-2015 навчальний рік

0

9 клас
(2 години на тиждень,усього 70 годин,з них 10 годин-резервного часу)
№ Тема уроку Кількість годин Дата проведення
9-а 9-б
Повторення основних питань курсу хімії 8 класу (2 години)

1(1) Найважливіші поняття хімії.
Інструкція з Т.Б.№1. 1
2(2) Найважливіші поняття хімії. 1
Тема 1.Розчини (15 годин+3 години резервного часу)

3(1) Значення розчинів у природі та житті людини.
Класифікація розчинів. 1
4(2) Розчин та його компоненти. Будова молекули води,поняття про водневий зв'язок. 1
5(3) Розчинність, її залежність від різних факторів.
Насичені й ненасичені розчини. 1
6(4) Фізико-хімічна сутність процесу розчинення. Поняття про кристалогідрати та теплові явища,що їх супроводжують. Демонстрація:1.Теплові явища під час розчинення (NH4NO3, H2SO4).
Інструкція з Т.Б.№1,3,6,8,10. 1
7(5) Кількісний склад розчину.
Масова частка розчиненої речовини. Приготування розчинів. Демонстрація:2.Приготування розчину.
Інструкція з Т.Б.№1,3,6,10. 1
8(6) Розрахункові задачі №1.
Обчислення масової частки й маси речовини в розчині. 1
9(7) Приготування розчинів. 1
10(8) Практична робота №1.
Приготування розчину солі з певною масовою часткою розчиненої речовини. Інструкція з Т.Б.№1,3,6,10. 1
11(9) Електролітична дисоціація.
Електроліти та неелектроліти.
Демонстрація: 3. Дослідження речовин та їх розчинів на електричну провідність (кристалічний натрій хлорид, дистильована вода, розчин натрій хлориду, кристалічний цукор, розчин цукру, хлоридна кислота).
Інструкція з Т.Б. №1, 2, 3, 6, 8, 9, 10. 1
12(10) Електролітична дисоціація кислот,основ,солей у водних розчинах.
Лабораторний дослід №1. Виявлення йонів Гідрогену та гідроксид-іонів у розчині.
Інструкція з Т.Б. №1, 3, 6, 8, 10. 1
13(11) Ступінь дисоціації.
Сильні та слабкі електроліти. 1
14(12) Реакції обміну між розчинами електролітів,умови їх протікання.
Демонстрація: 4.
Реакції обміну між розчинами електролітів.
Лабораторний дослід №2. Реакції обміну в розчинах електролітів з випаданням осаду. Лабораторний дослід №3. Реакції обміну в розчинах електролітів з виділенням газу. Лабораторний дослід №4. Реакції обміну в розчинах електролітів з утворенням води. Інструкція з Т.Б. №1, 3, 6, 8, 10, 12 1
15(13) Йонні рівняння. Складання йонних рівнянь. 1
16(14) Практична робота №2.
Реакції йонного обміну в розчинах електролітів.
Інструкція з Т.Б. №1, 3, 6, 8, 10.
1
17(15) Йонні рівняння. 1
18(16) Практична робота №3.
Розв’язання експериментальних задач.
Інструкція з Т.Б. №1, 3, 6, 8, 10. 1
19(17) Семінарське заняття. 1
20(18) Контрольна робота 1
Тема 2.Хімічні реакції (9 годин+1 година резервного часу)

21(1) Класифікація хімічних реакцій за різними ознаками. 1
22(2) Реакції сполучення, розкладу,заміщення,обміну.
Демонстрація: 6. Реакції розкладу, сполучення, заміщення, обміну, екзо- та ендотермічні реакції.
Інструкція з Т.Б. №1, 3, 6, 8, 10, 12. 1
23(3) Швидкість хімічної реакції,залежність швидкості хімічної реакції від різних чинників.
Демонстрація: 5. Залежність швидкості реакції металів (цинк, магній, залiзо) з хлоридною кислотою від природи металу та концентрації кислоти.
Інструкція з Т.Б. №1, 3, 6, 8, 10, 12. 1
24(4) Тепловий ефект реакції. Термохімічні рівняння. 1
25(5) Оборотні й необоротні реакції.
Хімічна рівновага. 1
26(6) Семінарське заняття. 1
27(7) Окисно-відновні реакції, їх значення. 1
28(8) Складання ОВР, підбір коефіцієнтів. 1
29(9) Семінарське заняття. 1
30(10) Контрольна робота 1
Тема 3.Найважливіші органічні сполуки (30 годин+6 годин резервного часу)

31(1) Спільні й відмінні ознаки органічних та неорганічних речовин. Структурні формули органічних речовин.
Демонстрація: 7. Моделі молекул вуглеводнів. Інструкція з Т.Б. №1, 3, 6, 10. 1
32(2) Метан. Молекулярна,електронна і структурна формули метану,поширення в природі. 1
33(3) Гомологи метану. Молекулярні та структурні формули. Моделі молекул. Значення моделювання в хімії. Фізичні властивості гомологів метану.
Лабораторний дослід №6. Виготовлення моделей молекул вуглеводнів.
Інструкція з Т.Б. №1, 3, 6, 10. 1
34(4) Етилен і ацетилен. Молекулярні та структурні формули, фізичні властивості. 1
35(5) Хімічні властивості метану та його гомологів. Демонстрація: 8. Горіння парафіну, визначення його якісного складу за продуктами згоряння.
Інструкція з Т.Б. №1, 3, 6, 8, 9, 10, 12. 1
36(6) Хімічні властивості етилену та ацетилену. Демонстрація: 9. Добування й горіння етилену. Демонстрація: 10. Добування й горіння ацетилену.
Інструкція з Т.Б. №1, 3, 6, 8, 9, 10, 12. 1
37(7) Хімічні властивості вуглеводнів: реакції заміщення, приєднання водню і галогенів.
Демонстрація: 11. Відношення насичених вуглеводнів до розчинів кислот, лугів, калій перманганату.
Демонстрація: 12. Відношення ненасичених вуглеводнів до розчину калій перманганату, бромної води.
Інструкція з Т.Б. №1, 3, 6, 8, 9, 10, 12. 1
38(8) Співвідношення об’ємів газів у хімічних реакціях.
Розрахункові задачі: 2. Обчислення об’ємних відношень газів за хімічними рівняннями. Застосування вуглеводнів. 1
39(9) Семінарське заняття. 1
40(10) Поняття про полімери на прикладі поліетилену,
його застосування.
Демонстрація: 13. Виявлення властивостей поліетилену: відношення до нагрівання, розчинів кислот, лугів, калій перманганату.
Лабораторний дослід №7. Ознайомлення зі зразками виробів із поліетилену.
Інструкція з Т.Б. №1, 3, 6, 10. 1
41(11) Бензен як представник ароматичних вуглеводнів. 1
42(12) Семінарське заняття. 1
43(13) Контрольна робота
(проміжне оцінювання й коригування знань) 1
44(14) Метанол,етанол,гліцерин,їхні молекулярні,електронні та структурні формули. 1
45(15) Хімічні властивості спиртів.
Отруйність спиртів,їх згубна дія на організм людини.
Демонстрація: 14. Взаємодія етанолу з натрієм. Демонстрація: 15. Взаємодія гліцерину з натрієм. Лабораторний дослід №8. Досліди з гліцерином: розчинність у воді, взаємодія з купрум(ІІ) гідроксидом.
Інструкція з Т.Б. №1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12. 1
46(16) Семінарське заняття. 1
47(17) Оцтова кислота. Функціональна група.
Використання оцтової кислоти. 1
48(18) Хімічні властивості оцтової кислоти.
Лабораторний дослід №9.
Дія оцтової кислоти на індикатори.
Інструкція з Т.Б. №1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12. 1
49(19) Практична робота №4.
Властивості оцтової кислоти.
Інструкція з Т.Б. №1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12.
1
50(20) Семінарське заняття. 1
51(21) Поняття про вищі (насичені й ненасичені) карбонові кислоти. 1
52(22) Жири. Жири в природі. Біологічна роль жирів. 1
53(23) Вуглеводи:глюкоза та сахароза. Будова,властивості,застосування. 1
54(24) Семінарське заняття. 1
55(25) Вуглеводи:крохмаль і целюлоза.
Лабораторний дослід №11. Взаємодія глюкози з купрум(ІІ) гідроксидом.
Лабораторний дослід №12. Відношення крохмалю до води (розчинність, утворення клейстеру). Лабораторний дослід №13. Взаємодія крохмалю з йодом.
Інструкція з Т.Б. №1, 3, 6, 8, 9, 10, 12. 1
56(26) Застосування вуглеводів,їхня біологічна роль. 1
57(27) Семінарське заняття. 1
58(28) Контрольна робота
(оксигеновмісні органічні сполуки). 1
59(29) Амінооцтова кислота(гліцин).
Демонстрація: 16. Зразки амінокислот.
Інструкція з Т.Б. №1, 3, 6, 9, 10. 1
60(30) Білки. Склад і будова. 1
61(31) Гідроліз, денатурація, кольорові реакції білків. Біологічна роль амінокислот і білків. Демонстрація: 17. Розчинення й осадження білків. Демонстрація: 18. Денатурація білків. Лабораторний дослід №14. Кольорові реакції білків.
Інструкція з Т.Б. №1, 3, 6, 8, 9, 10, 12. 1
62(32) Практична робота №5.
Розв’язування експериментальних задач.
Інструкція з Т.Б. №1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12.
1
63(33) Нуклеїнові кислоти. 1
64(34) Природні й синтетичні органічні сполуки. 1
65(35) Значення продуктів органічної хімії. 1
66(36) Контрольна робота. 1
Тема 4. Хімічний зв'язок і будова речовини (4 години)
67(1) Місце хімії серед наук про природу. Роль хімічних знань у пізнанні природи. 1
68(2) Значення хімічних процесів у природі. 1
69(3) Роль хімії в житті суспільства. 1
70(4) Контрольна робота. 1

Автор: 

Година Анна Олександрівна,вчитель хімії

Отримати сертифікат

Користувацький вхід