Від партнерів


Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


Семінарське заняття і методика його проведення

0

ЗМІСТ
Вступ………………………………………………………………………………2
Розділ 1. Теорія семінарського заняття………………………………………5
1.1 Сутність семінару …………………………………………………………….5
1.2 Функції семінару ……………………………………………………………..8
1.3 Типи семінарів ………………………………………………………………..9
1.4 Форми семінарського заняття………………………………………………13
Розділ 2. Методичні особливості організації та проведення семінарського заняття …………………………………………………………………………..18
2.1 Методичні особливості організації семінарського заняття ………………18
2.1.1 Підготовка викладача до семінарського заняття ……………………….21
2.1.2 Методичні рекомендації з розробки та організації семінарського заняття……………………………………………………………………………24
2.1.3 Підготовка студента до семінарського заняття…….……………………28
2.2 Методичні особливості проведення семінарського заняття ……………. 35
2.3 Критерії оцінки семінарського заняття ……………………………………38
Розділ 3. Інноваційні методи і форми проведення семінарських занять. 41
Висновок………………………………………………………………………...52
Список використаної літератури…………………………………………….54
Додатки……………………………………………………………………..……55

У сучасній вищій школі семінар є одним з основних видів практичних занять з різних наук, так як представляє собою засіб розвитку у студентів культури наукового мислення спілкування. Важливим чинником результативності даного виду заняття, його високої ефективності є процес підготовки. Від того, як організований семінар та проведений залежить ефективність засвоєння пройденого матеріалу студентами.
Для успішного проведення семінару потрібна цілеспрямована попередня підготовка. І викладач і студенти, повинні налаштовуватися на серйозну і глибоку роботу. Тому необхідно навчитися правильно побудувати свою методичну роботу з підготовки та організації семінарського заняття.
Основними дидактичними цілями проведення семінарського завдання є:
забезпечити педагогічні умови для поглиблення і закріплення знань студентів з основ даного курсу, набутих під час лекцій та у процесі вивчення навчальної інформації, що виноситься на самостійне опрацювання;
спонукати студентів до колективного творчого обговорення найбільш
кладних питань навчального курсу, активізація їх до самостійного вивчення наукової та методичної літератури, формування у них навичок самоосвіти;
оволодіння методами аналізу фактів, явищ і проблем, що розглядаються та формування умінь і навичок до здійснення різних видів майбутньої професійної діяльності.
Головна мета семінарських занять — опанування студентами навчальної дисципліни, забезпечення глибокого і всебічного аналізу та колективного обговорення основних проблем курсу, навчання їх елементам творчого застосування отриманих знань на практиці...

Автор: 

Дудник Олена Валентинівна

Джерело: 

1. Болюбаш Я.Я. Організація навчального процесу у вищих закладах освіти: Навч. посібник для слухачів закладів підвищення кваліфікації системи вищої освіти.— К.: ВВП «КОМПАС», 1997.— 64с.
2. Кузьменко О.В., Решетняк Н.Б., Семінарське заняття як форма навчання УДК 378 стаття,Харків 2011
3. Педагогіка: Підручник для студентів педагогічних вузів / За ред. П.І. Пидкасистого. - М.: Пед. Товариство Росії, 2002. - 608 с.
4. Реан А.Л. Педагогічні особливості взаємодії педагога і студента / / Питання психології, 2001 - № 5, - 76 с.
5. Розман Г. Організація самостійної роботи студентів / / Вища освіта в Росії, 2003 - № 1. - 87 с.
6. Сластенін В.А. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів. - 3-е вид., Стереотип. - М.: Изд. Центр «Академія», 2004. - 576 с.
7. СЛОВНИК педагогічних термінів.//Педагогіка у запитаннях і відповідях — Кузьмінський А.І.
8. Фіцула М. М. ПЕДАГОГІКА : навч. посіб. / М. М. Фіцула. — 3-тє вид., стереотип. — К. : Академвидав, 2009. — 560 с. — (Серія «Альма-матер»)
9. Ягупов В.В. Педагогіка: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2002. – 560 с
10. Формування навчальної діяльності студентів / За ред. В.Я. Ляудіс. - М.: Изд-во МГУ, 2002 .- 482 с.
11. http://www.lnu.edu.ua/Pedagogika/praktyka
12. http://yak-prosto.com/yak-provoditi-seminarski-zanyattya
13. http://conf.vntu.edu.ua/

Отримати сертифікат

Користувацький вхід