Від партнерів


Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


Використання мультимедійних технологій (відеофільмів) на уроках іноземної мови

0

Використання мультимедійних технологій(відеофільмів) на уроках
іноземної мови

У статті розкриваються питання доцільності використання мультимедійних засобів навчання на різних типах занять (лекційні, практичні, семінарські ). Також проводиться аналіз результатів засвоєння учнями матеріалу поданого у мультимедійній формі. Теоретично обґрунтовано психолого-лінгвістичні та методичні передумови використання фрагментів художніх відеофільмів для навчання студентів.

У наш час важко знайти галузь науки чи народного господарства, де не використовують комп'ютерну техніку. Сучасний розвиток інформаційних технологій дає змогу їм проникнути в усі сфери людської діяльності, стати незамінним помічником людини. Не виняток і сфера освіти. Важко уявити сьогодні освітній заклад, який не мав би комп'ютерного класу. Спочатку комп'ютери слугували лише для вивчення основ інформатики і програмування, нині ж комп'ютеризація розглядається як один з актуальних факторів організації шкільного процесу, навчання тому або іншому предмету. При цьому анітрошки не відкидається цінність підручника, що був і залишається головним методологічним інструментом викладача.

Підвищення якості вищої освіти визначається використанням нових методів і засобів навчання. Активне навчання потребує залучення студентів у навчальний процес. Широке застосування мультимедійних технологій здатне різко підвищити ефективність активних методів навчання для всіх форм організації навчального процесу: на етапі самостійної підготовки студентів, на лекціях, на семінарських, практичних та лабораторних заняттях.

Мультимедіа – це сукупність комп’ютерних технологій, в якій одночасно використовується кілька інформаційних середовищ: текст, графіка, анімація, відео, фотографія, звукові ефекти. Отже, ця технологія виникла на перетині багатьох галузей знань. Інтенсивний розвиток мультимедіа-технологій розпочався у середині 80-х років. Нині мультимедійні технології використовуються у різних сферах діяльності людини, зокрема, в освіті: використання відеоенциклопедій, електронних лекторів, тренажерів, підручників, інтелектуальних ігор з використанням штучного інтелекту; моделювання процесів і явищ; мультимедійне забезпечення дистанційної форми навчання; проведення інтерактивних освітніх телеконференцій; побудова системи контролю й перевірки знань й умінь учнів (використання контролюючих програм-тестів); здійснення проективної і дослідницької діяльності учнів тощо.

Завдання вчителя іноземної мови– активізувати пізнавальну діяльність учня в процесі навчання іноземних мов. Експериментально установлено, що при усному викладі матеріалу за хвилину слухач сприймає і здатний обробити до однієї тисячі умовних одиниць інформації,а при "підключенні" органів зору до 100 тисяч таких одиниць .Тому абсолютно очевидна висока ефективність використання в навчанні мультимедійних засобів,основа яких зорове та слухове сприйняття матеріалу.

Розглядаючи питання щодо використання мультимедійних технологій у навчанні іноземних мов, можна виділити такі позитивні моменти впровадження:
• мотивує навчання, можливо навіть більше, ніж аудіо- та відеоматеріали;
• дає можливість вчителеві застосовувати індивідуальний підхід;
• сприяє розвитку самостійності учнів, спонукає користуватися інформацією, що безпосередньо стосується їхнього особистого чи професійного життя;
• підвищує поінформованість щодо інших мов та культур;
• завдяки наявності різноманітних типів текстів підвищує мовні компетенції;
• забезпечує сучасний матеріал, що відповідає інтересам і потребам учнів;
• пропонує автентичний і актуальний матеріал.

Мультимедійні засоби навчання, що використовуються в навчальному процесі, повинні відповідати системі психологічних, дидактичних та методичних вимог. До специфічних дидактичних умов відносять:
• адаптивність до індивідуальних можливостей студента;
• інтерактивність навчання;
• реалізація можливостей комп’ютерної візуалізації учбової інформації;
• розвиток інтелектуального потенціалу студента;
• системність і структурно-функціональна зв’язаність представлення навчального матеріалу;
• забезпечення повноти (цілісності) і неперервності дидактичного циклу навчання.

Мультимедійні засоби навчання повинні задовольняти наступним методичним вимогам:
• представлення навчального матеріалу з опорою на взаємозв’язок і взаємодію понятійних, образних і дієвих компонентів мислення;
• відображення системи термінів навчальної дисципліни у вигляді ієрархічної структури високого порядку;
• надання студенту можливості виконання різноманітних контролюючих тренувальних дій.
Представлення навчального матеріалу повинне відповідати не тільки вербально-логічному, але і сенсорно-перцептивному і представлінському рівнях когнітивного процесу. Його виклад необхідно орієнтувати на тезаурус і лінгвістичну композицію конкретного вікового контингенту і специфіку підготовки студентів. В якості основного технічного засобу мультимедійних технологій, безумовно, виступає комп’ютер, оснащений необхідним програмним забезпеченням і мультимедійних проектором. Завдяки своїм можливостям і розвитку технічних засобів мультимедійні технології можуть застосовуватися при проведенні практично всіх видів навчальних занять.
Слід відмітити, що для проведення занять мультимедійні технології використовуються не так часто. Проте, як показали сучасні дослідження в області освітніх технологій, саме тут знаходяться великі резерви для підвищення ефективності навчання.
Демонстрація навчальних відеофільмів є одним із компонентів мультимедійних технологій. Використання відеофільмів на уроках іноземної мови дозволяє вирішити триєдину задачу: розвиток,навчання і виховання.
У відеофільмі носій мови постає перед учнями у повноті та своєрідності своєї комунікативної поведінки . Специфічні риси регіонального вимови , особливості вимови чоловіків і жінок , дітей і старих , представників різних суспільних верств , тобто труднощі, пов'язані з фонетичним оформленням фрази, практично нездоланні для тих, хто вивчає іноземну мову при сприйнятті аудіотекста , порівняно легко долаються учнями при перегляді відеофільму завдяки наочної презентації конкретної мовної ситуації. Таким чином , динамічний відеоряд сприяє формуванню аудітивних умінь цілком сприятливих і природних для комунікації умовах, які створюються на навчальному занятті за допомогою відеофільму .

Існує величезна кількість відеоматеріалів , які можна використовувати на уроках іноземної мови. Це можуть бути рекламні ролики або інтерв'ю з відомими людьми , мультфільми або сюжет зі світових блокбастерів , фрагменти новин і телепередач. У науково - методичній літературі суворої класифікації відеоматеріалів не існує. Виходячи з технічного боку , можна провести розмежування між відеозаписом , тобто матеріалами, записаними на інформаційний носій , і тими , які безпосередньо транслюються в ефір. Завдяки сучасним технологіям і інтернету , практично будь-яку інформацію можна знайти в глобальній мережі і записати на носій.Виходячи зі способу пред'явлення , всі аудіовізуальні матеріали можна розділити на діафільми та відеофільми.
• Існує величезна кількість відеоматеріалів, які за стилем переданої інформації можна розділити на наступні:
Художні (мультфільми, різні художні фільми, фрагменти вистав)
• Науково-популярні, публіцистичні (інтерв'ю, документальні та навчальні фільми)
• Інформаційні (реклама, записи новин, телепередач, відеоролики)
Країнознавчі (відеоекскурсії)

Використання відео включає в себе три етапи: переддемонстраційний , демонстраційний і післядемонстраційний . На переддемонстраційному етапі знімаються мовні труднощі сприйняття тексту , вводяться і закріплюються нові слова. Демонстраційний етап повинен супроводжуватися активною навчальною діяльністю глядачів - учнів. Їм можуть бути запропоновані завдання переглянути і відзначити правильний варіант відповіді, зіставити факти,відновити послідовність, відповісти на питання.На післядемонстративному етапі перевіряється ефективність використання в процесі перегляду фільму запропонованих на переддемонстраційному етапі орієнтирів сприйняття фільму , здійснюється контроль розуміння змісту і використаних у фільмі мовних і мовленнєвих засобів.

Однією з необхідних умов підвищення ефективності процесу вивчення іноземної мови є те, що серед сучасних допоміжних засобів навчання необхідно знайти такі, які б допомогли викликати у студентів інтерес до іншомовної мовленнєвої діяльності. На мою думку, великі можливості саме художніх відеофільмів залишаються найбільш реалізованими на різних ступенях навчання. Художні відеофільми належать до групи тих сучасних допоміжних засобів навчання, які здійснюють насамперед емоційний вплив на студентів, відповідають їх інтересам, і тому є позитивним мотивом-стимулом у навчальному процесі.

Визначивши потенційні можливості художніх відеофільмів і спираючись на основні вимоги до процесу навчання іноземної мови взагалі, можна виділили такі принципи відбору фрагментів художніх відеофільмів для навчання:
1. соціокультурна орієнтованість інформації у фрагментах;
2. тематична різноманітність змісту фрагментів;
3. стилістична диференціація мовного та мовленнєвого оформлення змісту;
4. естетична цінність фрагмента.
Таким чином, мультимедійні засоби навчання дозволяють:
• підвищити інформативність лекції;
• стимулювати мотивацію навчання;
• підвищити наочність навчання за рахунок структурної надмірності;
• здійснити повтор найбільш складних моментів навчання;
• реалізувати доступність і сприйняття інформації за рахунок паралельного представлення інформації в різних модальностях: візуальної і слухової;
• здійснити повтор (перегляд, коротке відтворення) матеріалу попередніх уроків;
• створити викладачу комфортні умови роботи на уроках.
У моєму дослідженні фрагменти художніх відеофільмів розглядаються як ефективний засіб навчання іноземних мов. Аналіз літератури з психології та методики навчання іноземної мови дозволив зробити висновок, що художні відеофільми, завдяки своєму мотиваційному, стимулюючому, еталонному та естетичному потенціалам, є тим важливим засобом навчання, який позитивно впливає на процес засвоєння студентами інформації та значно прискорює цей процес.
Проведене дослідження не претендує на остаточне розв’язання проблеми навчання іноземних мов за допомогою фрагментів художніх відеофільмів. Одержані результати доводять необхідність подальшого теоретичного та експериментального дослідження даної проблеми.
Таким чином, розглянуті основні напрями використання мультимедійних технологій, зокрема відеофільмів на уроках іноземної мови. Як відмічалося вище, використання мультимедійних технологій, а саме відеофільмів дозволяє істотно підвищити ефективність навчального процесу. Проте, поряд з очевидними перевагами даних технологій існують проблемні питання їх використання:
• для створення і використання мультимедійного матеріалу необхідне знання персонального комп’ютера та навики роботи зі спеціальним програмним забезпеченням, яке є не у кожного викладача;
• створення мультимедійних продуктів – процес, який вимагає серйозних часових затрат і знань з різноманітних областей;
• рівень інтерактивної взаємодії користувача з мультимедіа-програмою все ще дуже далекий від рівня спілкування між людьми;
• вимагається відповідність між апаратними засобами та мультимедійними програмами, так як останні мають високу ресурсоємність;
• часто при розробці мультимедійних засобів навчання акцент робиться не на навчання, не на допомогу студенту, а на технологію програмної реалізації.
На мою думку, частина проблем може бути успішно вирішена, наприклад, залучення спеціалістів в області мультимедійних технологій або підвищення кваліфікації викладацького складу на спеціальних курсах і семінарах.

Мультимедійні засоби навчання є перспективним і високоефективним інструментом, що дозволяє надати масиви інформації у більшому об’ємі, ніж традиційні джерела інформації і в тій послідовності, яка відповідає логіці пізнання і рівню сприйняття конкретного контингенту студентів. Вирішивши проблемні питання, можна підняти процес навчання на якісно новий рівень.

Автор: 

Волкова Юлія Анатоліївна, викладач німецької мови

Отримати сертифікат

Користувацький вхід