Від партнерів


Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ПРОЕКТ)

0

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

(ПРОЕКТ)

2013 рік

Презентація освітньої установи.
Назва. Навчально-виховний комплекс “Гармонія”
Юридична адреса: 83005, м. Донецьк, вул.. Пухова 23, тел. 3442491; 341-92-97
Розташована за адресами: 83005, м. Донецьк, вул.. Пухова 23, тел. 3442491; 3419297 (гімназійний підрозділ)
83005, м. Донецьк, вул. Пухова 20, тел 300-87-03 (дошкільний та шкільний підрозділи)
Статус - україномовний загальноосвітній навчальний заклад
№ з/п Показники Стан
1. Мова навчання Українська, російська – 1 клас
2. Кількість класів 17 –україномовних
1- російськомовний
3. Кількість дошкільних груп 6
4. Всього дітей 551
5. Кількість дітей дошкільного підрозділу 120
6 Кількість педпрацівників шкільного та гімназійного підрозділів 47
7. Загальна площа всіх приміщень гімназійного підрозділу 1572 м
8. У тому числі навчальних приміщень 605,5 м
9. Кількість робочих місць у комп’ютерному класі 14
10. Забезпеченість навчальними кабінетами: дошкільний підрозділ;
- шкільний підрозділ;
- гімназійний підрозділ
100%
100%
11. Забезпеченість підручниками: -російськими; українськими
85%
100%
12. Кількість робочих місць у майстерні 15
13. Кількість їдалень – дошкільний підрозділ;
шкільний підрозділ
гімназійний підрозділ 1
1
1
14. Площа земельної ділянки – дошкільний підрозділ
- гімназійний підрозділ
5432 м

Науково-методичні проблеми, над якими працював навчальний заклад:
1. Інноваційна діяльність НВК “Гармонія” як умова формування ключових компетентностей учасників НВП
2 . Створення єдиного освітнього простору в системі “дошкільна освіта – школа – гімназія – вищий навчальний заклад”.
3. Формування іміджу навчально-виховного закладу.
Назва. Проект «Управління розвитком навчального закладу»
Учасники: вихованці, учні, педагоги, працівники, батьки, адміністрація Донецького навчально-виховного комплексу «Гармонія», громадськість
Терміни реалізації проекту: квітень 2012 року – вересень 2017 року
Актуальність проблеми, наукове обґрунтування.
Проект «Управління розвитком навчального закладу» визначає основні напрями, пріоритети, завдання і механізми реалізації освітньої, кадрової і соціальної політики навчального закладу.
Його розробка зумовлена необхідністю кардинальних змін, спрямованих на підвищення якості і конкурентоспроможності навчального закладу, вирішення стратегічних завдань, що стоять перед закладом освіти в нових економічних і соціокультурних умовах, інтеграцію його в європейський і світовий освітній простір.
Наша держава виходить з того, що освіта – це стратегічний ресурс соціально-економічного, культурного і духовного розвитку суспільства, поліпшення добробуту людей, забезпечення національних інтересів, зміцнення міжнародного авторитету й іміджу нашої держави, створення умов для самореалізації кожної особистості.
Основними проблемами функціонування навчального закладу за результатами самоекспертизи є:
1. Недостатня мотивація учнів, незацікавленість учнів навчанням.
2. Зниження соціальної активності учнів.
3. Зниження базового рівня вихованості значної кількості учнів.
4. Збільшення валеологічних проблем: слабкий рівень фізичного та психічного здоровя учнів, зростання кількості гіперактивних учнів, підвищення рівня агресивності дітей.
5. Збільшення кількості сімей з неблагополучним емоціонально-психологічним і моральним кліматом, незацікавленістю у співпраці зі школою.
6. Зростання напруження у взаєминах школи з батьками, пов’язаного зі зниженням статусу педагога, збільшенням споживчої позиції по відношенню до школи, орієнтацією на педагогіку послуг.
Як показує аналіз проблем, які розв’язує сьогодні навчальний заклад, необхідний цілісний підхід до їх вирішення.
Мета проекту: гуманізація й демократизація системи управління, створення умов , які забезпечують можливості безперервної та стабільної роботи навчально-виховного комплексу «Гармонія» в режимі розвитку
Завдання проекту:
1. Розвиток навчального закладу на основі формування компетентнісного підходу до управління.
2. Забезпечення зростання професійної компетентності педагогів і переведення їх діяльності на якісно вищий рівень.
3. Забезпечення права дитини на якісну освіту.
4. Підвищення самооцінки учнів, знання індивідуальних особливостей.
5. Створення умов для самореалізації та саморозвитку учнів в активній творчій пізнавальній діяльність.
6. Підвищення пізнавальної активності учнів, формування стійких пізнавальних інтересів.
7. Валеологізація життєдіяльності школи.
8. Змінення відношення педагогів і батьків до невстигаючих дітей, формування взаєморозуміння й підтримки.
9. Оволодіння сучасними науковими підходами до індивідуалізації навчально-виховного процесу.
10. Зміни методики, технологій навчання, розширення інформаційно-комунікаційних технологій, які сприяють формуванню практичних умінь і навичок аналізу інформації, самонавчанню.
11. Побудова навчально-виховного процесу з урахуванням регіональних, соціальних тенденцій, виховання в дусі поваги до своєї школи, міста, краю, країни.
12. Систематизація роботи із забезпечення соціально-психолого-педагогічного супроводу.
13. Розвиток органів учнівського самоврядування, дитячої громадської організації.
Етапи реалізації проекту.
1. Підготовчий (мотиваційно-орієнтований)
1.1. Діагностико-проектувальний – аналіз стану діяльності навчального закладу, оформлення проекту, визначення шляхів реалізації (квітень 2012 – серпень 2012 року)
-
Зміст діяльності
1. Вивчення освітніх потреб учасників НВП, громадської думки, запитів професійно-технічних і вищих навчальних закладів, вимоги ринку праці
2. Обговорення отриманих даних з представниками установ або приватними особами, зацікавленими в результатах діяльності закладу, визначити провідну ідею майбутньої освітньої практики
3. Забезпечити прийняття управлінського рішення щодо реалізації нової ідей:
- Рішення педагогічної ради;
- Рішення батьківського комітету, ради школи, загальношкільної конференції;
- Наказ по НВК
4. Визначити стратегію й тактику досягнення мети, розробити загальну програму і проекти за окремими напрямками
5. Мотивувати діяльність усіх учасників НВП на зміни в освітній практиці, роз’яснити їх сутність, здійснити чіткий розподіл обов’язків, установити межі повноважень і відповідальності
6. Організувати роботу НВК відповідно до нової мети, скоординувати діяльність структурних підрозділів
7. Проаналізувати, які колективні заходи є найбільш популярними в колективі, що саме лежить в основі їх популярності
8. Обговорити з педагогами, учнями, батьками значимість цих заходів, виявити або сформувати колективну думку щодо необхідності закріплення певних заходів як традицій
9. Застосувати технологію визначення перспектив розвитку школи
10. Забезпечення необхідними ресурсами
1.2. Інформаційно-підготовчий – вивчення педагогічних, управлінських технологій; навчання педагогів, підвищення зацікавленості й розуміння інновацій батьками й учнями, включення їх у творчий пошук, розробка програм і проектів (вересень 2012 року – травень 2013 року)
Зміст діяльності
1. Аналіз і прогноз упливу на педагогічну систему зовнішнього середовища, соціального замовлення
2. Аналіз вихідного стану і тенденцій зміни педагогічної системи
3. Проблемний аналіз стану педагогічної системи
4. Розробка концепції оновленої педагогічної системи
5. Розробка стратегії та завдань переходу до нової моделі педагогічної системи
6. Розробка плану реалізації інноваційного освітнього проекту
7. Загальне редагування та оформлення проектної документації
2. Основний (конструктивний) етап, що містить безпосереднє здійснення проекту
2.1. Етап локальних змін – робота ініціативних і творчих груп педагогів, апробація програм і проектів (травень 2012 року - травень 2015 року)
2.2. Етап системних змін – розповсюдження досягнень творчих груп на весь колектив, створення нових традицій, співпраця учнів і педагогів за напрямками проектної діяльності (травень 2015 – вересень 2016 року)
3. Підсумковий – закріплення результатів роботи у вигляді традицій, методичних розробок тощо (вересень 2016 – серпень 2017 року)
Зміст діяльності
1. Здійснити моніторинг результатів освітніх змін, визначити їх відповідність поставленій меті
2. Забезпечити висвітлення сутності традицій, їхнього впливу на життя громади, закладу, кожного учасника НВП
3. Створити психолого-педагогічні умови для заохочення всіх учасників НВП до дотримання шкільних традицій за підсумками впровадження проекту
4. Експертиза та обговорення проекту в колективі
5. Зовнішня експертиза
6. Подання проекту на захист.
Забезпечення проекту:
Науково-методичне:
Технології:
- Технологій пошуку НВК власного шляху розвитку
- Технологія виховання культури міжособистісної взаємодії, гордості за колектив, прагнення до високоморальних вчинків
- Технологія проголошення цінностей, пріоритетів, омріяних результатів
- Технологія фасилітації
- Технологія управління персоналом
- Технологія визначення перспектив розвитку школи
- Наукові роботи з питань управління Ю.А.Конаржевського, А.А.Орлова, Н.В. Черпинського, Г.В.Єльнікової
Матеріально-технічне
Критерії оцінки очікуваних результатів:
- підвищення комфортності учнів у школі та в родині;
- підвищення пізнавальної активності та навчальних можливостей учнів;
- підвищення якості знань;
- зниження кількості учнів, які мають низький та середній рівні навченості;
- компетентність учнів в оволодінні активної пізнавальної діяльності;
Показники відслідкування результативності :
1. Академічні успіхи учнів.
2. Масовість участі в проектній, дослідницькій діяльності на підставі вільного вибору.
3. Наявність високої пізнавальної мотивації учнів
4. Задоволеність учнів та батьками організацією навчального та виховного процесу.
5. Розширення переліку додаткових послуг, які надаються учням та вихованцям.
6. Удосконалення професійної компетентності та загального рівня педагогічних працівників
7. Підвищення ІКТ-компетентності педагогів та учнів.
8. Створення умов, які забезпечують охорону життя, збереження та зміцнення здоров’я учнів, вихованців, формування їхнього здорового способу життя.
9. Розвиток матеріально-технічної бази.
10. Підвищення ефективності державно-громадських форм управління.
11. Підвищення іміджу навчального закладу.
Методи відслідкування результативності
- аналіз рівня навченості ( вступний, проміжний, підсумковий);
- спостереження за проявом інтелектуальних умінь при виконанні завдань у навчальному процесі;
- аналіз творчих робіт учнів;
- педагогічні тести сформованості інтелектуальних умінь;
- внутрішній моніторинг роботи закладу у різних напрямках діяльності;
- опитувальник креативності Джонсона.
Система організації і контролю за ходом виконання
Зміст і заходи проекту, які забезпечують його реалізацію. Проект складається з підпроектів:
Підпроект 1. «Індивідуалізований психолого-педагогічний супровід кожного учня»
№ Зміст діяльності Терміни
Робота з учнями, які мають достатній та високий рівні навченості
1. Організація і проведення навчальних семінарів з педагогічного прогнозування освітнього процесу, технологічних основ навчання та розвитку учнів, педагогічного моніторингу 2012
2. Впровадження роботи за рефлексивними формами оцінки учнів «Творчі книжки» (початкова школа), «Карта зростання» (5-6 класи), «Самооцінка та взаємооцінка» (7-11 класи) 2012
3. Розробка документів, які можуть входити до портфоліо учня 2012
4. Впровадження принципу самооцінки учнями проміжних та підсумкових результатів оволодіння певними видами діяльності, виявлення власних труднощів 2012
5. Створення банку ситуацій успіху у роботі з учнями, вихованцями закладу 2012
6. Впровадження загальношкільних традицій роботи з порт фоліо 2013
7. Проведення лекцій, практичних занять за методом проектів 2013
8. Комплектування творчих дослідницьких груп, які об’єднують педагогів для впровадження експериментальної роботи за такими напрямками: «Теоретичний проект», «Дослідницький проект», «Творчий проект» 2013
9. Реалізація методу дослідницьких проектів, який ставить дитину у ситуацію вільного вибору теми, проблеми дослідження, самоорганізації задуму та перебігу дослідження, аналізу та дороблення отриманих результатів.
Створення творчих груп педагогів з реалізації міжпредметних дослідницьких проектів. 2013
10. Удосконалення роботи Академії наук, програми її діяльності. 2013-2014
11. Проведення учнівських конференцій за підсумками дослідницької роботи предметного та міжпредметного змісту 2014
Робота з учнями, які мають низький та середній рівні навченості
1. Оформлення пакету діагностики для виявлення причин невстигання, розробка діагностичної карти учня з низьким та середнім рівнем навченості, яка дозволяє зафіксувати причини невстигання та динаміку роботи 2012
2. Моніторинг рівня розвитку та навченості психологом, логопедом, учителем, соціальним педагогом, лікарем 2012
3. Впровадження корекційних програм «Розвиток учня» 2012
4. Проведення всеобуча для батьків з проблем успішності навчання 2012
5. Організація шефської допомоги старшокласників 2013
6. Проведення лекційних та семінарських занять, засідань МО для педагогів з теми «Важкий учень» 2013
7. Створення ситуації успіху для невстигаючих учнів: обмін досвідом 2013
8. Організація особистісно-індивідуалізованої роботи з невстигаючими учнями 2014
9. Організація взаємодопомоги в навчання у класних колективах 2014
10. Створення методик роботи з невстигаючими учнями 2015
11. Аналіз та корекція існуючої системи формування загальних та предметних навчальних умінь 2015
12. Комплектування груп учнів з однією проблемою та проведення корекційних занять 2016
13. Проведення теоретико-практичних занять з батьками з організації допомоги в навчанні 2016

Підпроект 2. «Соціально-педагогічний розвиток комплексу»
Базові технології:
- керування освітою в умовах лідерства;
- тайм-менеджмент;
- соціальна психологія;
- теорія розвитку команд;
- теорія керування ;
- проектне керування
Принципи та підходи:
- кооперація та спеціалізація в педагогічній діяльності педагогічних працівників і батьків;
- поліллінгвізм в освітньому процесі;
- неперервна освіта та підвищення професійної компетентності працівників;
- упровадження на всіх ступенях перспективних освітніх технологій;
- інтеграція у викладанні
Зміст діяльності Терміни
Структура НВК в контексті особистісно орієнтованого керування
Загальна структура НВК є ефективною системою самостійних ланок , пов’язаних між собою єдиною місією, цілями, програмою розвитку, планами роботи, єдиною керівною командою:
- дошкільний підрозділ ( робота з дітьми дошкільного віку);
- школа майбутніх першокласників;
- шкільний підрозділ (1-4 класи, 4 групи ГПД );
- гімназійний підрозділ:
- основна школа - 5-9 класи,
- старша школа - 10-11 класи
- додаткова освіта (позакласна робота)
- власна система виховної роботи (сприяння ціннісної орієнтації й соціалізації учнів)
Керування комплексом і процесом, розвиток людських ресурсів
Регулярний прогностичний аналіз роботи НВК 2012 -2017
Визначення корпоративного «дерева» цілей і головних цінностей навчального закладу 2012
Здійснення впливу на формування ціннісних орієнтацій усіх учасників НВП в контексті інформаційного суспільства 2012-2017
Оформлення локальної нормативно-правової бази 2012
Удосконалення керування через органи самоврядування 2012-2013
Створення систем керування закладом на основі ефективного використання ІКТ у межах єдиного освітнього простору 2012-2013
Вивчення й утілення досвіду інноваційної управлінської діяльності прогресивних шкіл України та Європи 2012-2017
Розробка й апробація ефективних незалежних експертних форм оцінювання якості освіти 2013- 2017
Удосконалення та дотримання режиму стійкого психолого-педагогічного й соціокультурного розвитку 2013-2017
Формування самостійних підсистем із внутрішніми корпоративними зв’язками і взаємною відповідальністю 2012-2013
Формування й функціонування продуктивних творчих об’єднань дорослих і дітей 2012-2013
Делегування повноважень, передача відповідальності й розширення свободи дій персоналу 2012-2017
Системний моніторинг ефективності роботи апарата керування 2012-2017
Зміст і технологія освіти, форми організації освітнього процесу
Реалізація навчальних планів 2012-2017
Організація додаткової освіти 2012
Поглиблення інтеграції у викладанні з метою зниження навчального перевантаження 2012-2013
Розробка та удосконалення дидактичного забезпечення, різнорівневих завдань у достатній кількості 2012-2017
Широке впровадження на всіх щаблях перспективних освітніх технологій за допомогою:
- Актуалізації наявного досвіду роботи;
- Освоєння нових продуктивних ІКТ;
- Систематичного й повсюдного використання ІКТ 2012-2017
Системний розвиток дистанційних форм навчання з метою збільшення можливостей самоосвіти для учнів 2012-2017
Формування індивідуальних освітніх траєкторій учнів для забезпечення особистісного зростання 2013
Упровадження різних моделей співробітництва з ВНЗ 2013-2017
Педагогічна логістика й маркетинг у розвитку економіки комплексу. Матеріально-технічна база школи
Використання технологій педагогічної логістики й розвитку функцій сучасного педагогічного маркетингу в керуванні 2013-2017
Функціонування інфраструктури єдиного інформаційного простору (Інтернет, шкільний сайт, відео уроки, медіа тека, бібліотека, електронні книги тощо) 2013-2017
Організація безперервного підвищення кваліфікації й мотивування до підвищення професійної компетентності
Моніторинг професійного зростання й досягнень педколективу 2012-2017
Організація корпоративної системи підвищення кваліфікації
на базі школи 2013
Підвищення рівня професійної майстерності та педагогічної культури шляхом самоосвіти, курсової підготовки, участі в семінарах, семінарах-практикумах, професійних конкурсах, тренінгах особистісного зростання, іміджу закладу та педагога, тайм-менеджменту, розвитку лідерських рис і корпоративного духу тощо. 2012-2017
Пропаганда передового педагогічного досвіду Постійно
Апробація інноваційних форм і засобів навчання у власній педагогічній діяльності 2013
Організація системи наставництва для молодих спеціалістів, розробка програми індивідуального супроводу діяльності педагога 2012
Розробка кожним членом педагогічного колективу індивідуальної методичної теми в межах методичної теми НВК 2012-2017
Презентація передового досвіду в ЗМІ, на шкільному сайті, у друкованих виданнях, на професійних конкурсах Постійно
Освоєння нових форм моніторингу розвитку учнів 2013-2016
Очікувані результати:
- Чинна модель сучасного освітнього НВК розвивається відповідно до законів і технологій ТМ, принципів освітньої самодостатності;
- Модель має високу щільність, динаміку й ефективність освітнього процесу при максимальному здоров’язбереженню;
- Глибинні зміни в професійній підготовці та мотивації педагогічного колективу відповідно до стандартів і норм освіти;
- Інформаційно-технологічний підхід до організації та змісту освітнього процесу;
- Високий рівень корпоративної культури
Підпроект 3. «Психолого-педагогічне забезпечення»
Теоретичні основи й технології:
- Вікова, педагогічна та соціальна психологія;
- Фізіологія дитини;
- Технології керування процесом соціалізації підлітків і молоді
Зміст діяльності Терміни
Педагогічний колектив
Психологічні семінари:
- Психологічна абетка
- Обдаровані діти
- Посилення позиції педагога як керівника колективу учнів і батьків
- Стилі педагогічного впливу
- Ефективні технології взаємодії
2012
2013
2014

2015
2016
Консультації з питань вікової, педагогічної та соціальної психології Постійно
Розроблення циклу психологічних семінарів-практикумів для молодих педагогів 2012-2013
Розроблення системи психологічного розвантаження 2013-2014
Діти
Розроблення системи вивчення особистості дитини 2012-2013
Підготовка та проведення годин спілкування психолога Постійно
Організація системи психологічний ігор 2013-2014
Оформлення програми психологічної служби «Розвиток пізнавальних процесів, емоційної сфери» 2013-2014
Планування комунікативно-рухового тренінгу для учнів початкової школи 2013-2014
Організація індивідуальних корекційних занять Постійно
Організація тренінгів особистісного зростання для учнів 5-9 класів 2014-2015
Оформлення проекту «Здорове покоління» з пропаганди здорового способу життя 2014-2015
Організація тижнів психології Постійно
Батьки
Індивідуальні консультації Постійно
Оформлення щомісячного інформаційного вісника «Шкільний психолог разом з батьками» 2012-2016
Створення проекту «Школа турботливих батьків» 2013-2014
Очікувані результати:
- Діяльність психологічної служби;
- Організація повноцінного гуманного виховально-розвивального середовища;
- Оволодіння навичками ефективного спілкування, корекція агресії
- Висока стресостійкість;
- Наявність необхідних знань про особливості вікової психології дитини;
- Дієві механізми зростання особистісного розвитку;
- Володіння ефективними технологіями взаємодії
Підпроект 4. «Педагогічні технології»
Теоретичні основи та технології:
- Сучасні досягнення дидактики та психології, тайм-менеджменту, медіаосвіти;
- Провідні педагогічні технології;
- Інформаційно-технологічний підхід до організації та змісту освітнього процесу
Зміст діяльності Терміни
Організація роботи творчих груп у предметних МО
Організація роботи творчих груп у предметних МО з питань упровадження в практику роботи провідних педагогічних технологій з наступним удосконаленням, узагальненням та поширенням досвіду:
- Технології розвивального навчання;
- Інформаційні технології ;
- Технології, що базуються на індивідуально-диференційованому підході (ОЗОН)
- Технології співпраці
- Технології розвитку критичного мислення
- Технології навчального проектування
- Технології дослідницької діяльності
- Технології дистанційного навчання
- Технологія візуалізації навчальної інформації, навчання учнів методам соціальних комунікацій
- Інноваційні технології будування виховної системи НВК, класу
- Технології медіа-педагогіки в роботі з учнями та батьками 2012-2017
Організація роботи творчих груп досвідчених педагогів
Узагальнення досвіду роботи досвідчених педагогів з теми «Сучасні освітні технології в навчанні й вихованні» 2016
Організація виступів педагогів на семінарах, конференціях, педагогічних читаннях 2012-2017
Публікації робіт у професійних виданнях 2012-2017
Організація роботи педагогічного колективу
Ознайомлення з основами філософії гуманної педагогіки 2012-2013
Огляд літератури з проблем гуманної педагогіки 2012-2013
Лекції для вчителів «Гуманна педагогіка – педагогіка оптимізму й успіху», «Дитиноцентризм – домінуючий принцип гуманної педагогіки» 2012-2013
2013-2014

Проведення науково-методичних консиліумів, семінарів-практикумів:
- « Особистісно орієнтоване навчання як гарант формування позитивної мотивації до пізнавальної діяльності, самопізнання, самореалізації та самовдосконалення»
- «Учитель та учень в особистісно орієнтованому освітньому процесі»
- «Психологічні основи особистісно орієнтованої освіти»

2013-2014

2014-2015

2015-2016
Робота над єдиною методичною проблемою 2012-2017
Очікувані результати:
- Оптимізація навально-виховного процесу на засадах гуманної педагогіки;
- Підвищення пізнавальної мотивації учнів;
- Підвищення якості освіти;
- Формування інформаційної компетентності та оволодіння сучасними інформаційними технологіями;
- Підвищення педагогічної компетентності педагогів, мотивації самовдосконалення, професійної й особистісної зрілості
Підпроект 5. «Здоров’язбереження в освітньому процесі»
Базові принципи та технології:
- Гуманне ставлення до людської особистості;
- Природовідповідність у вихованні, навчанні й розвитку;
- Персоніфікація освіти;
- Принцип школи-НВК;
- Санітарно-профілактичні заходи;
- Загальна й педагогічна психологія;
- Психологія спілкування
Зміст діяльності Терміни
Комплексна оцінка стану здоров’я й фізичного розвитку з визначення функціональних резервних можливостей організму (заповнення паспорту здоров’я, комплектування фізкультурних груп) 2012-2013
Створення комп’ютерного банку даних інформації про стан здоров’я учнів 2013-2014
Організація навчально-виховного процесу на основі здоров’язберігаючих педагогічних технологій, що сприяють підвищенню якості навчання, створенню позитивної психологічної атмосфери в освітньому процесі, збереженню й зміцненню психічного й фізичного здоров’я учнів і педагогів:
- При складання шкільного розкладу;
- При організації уроку, перерв, роботи ГПД, канікулярного оздоровчого періоду 2012-2017
Організація шкільних і класних проектів та заходів, спрямованих на формування здорового способу життя й безпечної життєдіяльності 2013-2016
Оновлення спортивного оснащення 2013-2016
Організація збалансованого повноцінного раціонального харчування дітей Постійно
Проведення заходів щодо організації оптимального питного режиму Постійно
Організація роботи спортивних секцій 2012-2017
Оформлення та впровадження проекту «Фізкультурні хвилинки» 2014-2015
Організація літнього відпочинку дітей у пришкільному таборі «Фантазери» 2012-2016
Створення проекту «НВК – літній табір» 2015-2016
Адміністративний контроль дотримання вимог до навчального навантаження учнів, обсягів домашніх завдань Постійно
Створення комфортного освітнього середовища Постійно
Виконання комплексу заходів щодо поліпшення санітарно-гігієнічного й протипожежного стану будівель НВК Постійно
Створення банку даних діагностичних методик для відстеження ступеня комфортності учасників освітнього процесу 2013-2014
Створення системи регулярного вивчення думки батьків та учнів про НВК 2014-2015
Проведення огляду-конкурсу «Кращий кабінет» Щорічно
Профілактичне інформування медичною службою учасників НВП Постійно
Батьківська просвіта з проблем збереження здоров’я дітей Постійно
Очікувані результати:
- Створення комфортного здоров’язберігаючого освітнього середовища;
- Позитивна динаміка у збереженні й зміцненні здоров’я учасників НВП;
- Зростання особистісних спортивних досягнень учнів;
- Поглиблення партнерських взаємин між батьками і закладом;
- Медико-психолого-педагогічна освіта батьків;
- Поліпшення соціально-психологічного клімату в закладі;
- Підвищення престижу й суспільної підтримки НВК.
Підпроект 6. «Розвиток інфраструктури НВК»
Завдання: створення системи необхідних матеріально-технічних умов, що гарантують комфортність освітнього процесу, забезпечують збереження й зміцнення фізичного та психічного здоров’я учасників НВП
Зміст діяльності Терміни

Матеріально-технічне забезпечення
Відновлення шкільних меблів для навчальних кабінетів 2012-2017
Удосконалення необхідного устаткування й наочного приладдя для предметних кабінетів 2012-2017
Ремонтно-відбудовчі роботи приміщень дошкільного, шкільного та гімназійного підрозділів НВК 2012-2017
Косметичний ремонт кабінетів 2012-2017
Оформлення рекреацій, коридорів приміщення підрозділів НВК 2012-2017
Відновлення засобів безпеки 2012-2017
Навчально-методичне забезпечення
Проведення планових заходів щодо технічного й інформаційного забезпечення інформаційно-бібліотечного фонду Щорічно
Створення сучасної медіатеки для зберігання й використання в освітній діяльності продуктів інноваційних технологій 2015
Перехід на електронний документообіг (система електронних щоденників та електронних шкільних журналів, виведення порт фоліо вчителів на сучасний мультимедійний рівень) 2016
Створення банку мультимедійних портфоліо випускників-дошкільнят, випускників початкової школи, учнів 9-11 класів 2015
Інформаційне забезпечення
Розширення засобів інформування громадськості про проведення на базі НВК внутрішньошкільних, районних, міських, обласних, всеукраїнських заходів 2013-2016
Регулярність відновлення інформації на шкільному сайті Постійно
Наявність договорів і плану спільної діяльності із соціальними партнерськими організаціями, договорів із ВНЗ, установами культури, охорони здоров’я, телебачення і друкованими ЗМІ 2013-2016
Очікувані результати:
- Інфраструктура освітньої установи забезпечує раціональну організацію відкритого єдиного освітнього простру, гарантує організацію системи фізкультурно-оздоровчої, культурно-освітньої, психологічної й методичної роботи з усіма учасниками освітнього процесу;
- Комплексний супровід і моніторинг.
Підпроект 7. «Розвиток виховної системи»
Теоретична та методологічна основа: системно-комплексний підхід проектування та керування розвитком і становленням особистості.
Завдання: створити умови для виховання соціально адаптованої особистості, яка здатна до:
- Максимального розкриття й реалізації власної індивідуальності;
- Свідомого вибору життєвого шляху;
- творчості й самовдосконалення, саморозвитку й самореалізації;
- поєднання потенціалу життєвого й виховного простору, що забезпечує життєздатність і життєтворчість;
- використання можливості середовища та соціуму при організації внутрішкільного життя
Складові виховного простору:
- самоосвітній простір (індивідуальні проекти, робота в МАН, учнівські клуби за інтересами, науково-пошукові екскурсії);
- творчий простір (мережа мистецьких гуртків, масові свята, конкурси, виставки тощо);
- трудовий простір (самообслуговування, трудові десанти, майстерні, технічні гуртки);
- соціальний простір (волонтерство, соціальні проекти, акції милосердя);
- ігровий простір (ділові, сюжетно-рольові, моделювальні, історичні та спортивні ігри);
- життєвий простір (життєвий проект, життєва практика).
Очікувані результати:
- оволодіння вихованцями технологією формування та розвитку життєтворчості в найголовніших сферах людського життя;
- реалізація творчого потенціалу особистості в її становленні та самореалізації;
- створення сприятливих умов для повноцінної соціалізації та активного залучення вихованців та учнів до соціально-економічного, політичного та культурного життя суспільства, подолання її соціальної апатії;
- залучення молоді до активної участі в державотворчих процесах України
Підпроект 8. «Формування позитивного іміджу»

Зміст діяльності Терміни
Формування внутрішнього іміджу
Вироблення трудовим колективом спільного бачення перспектив, визначення й формулювання місії НВК, її термінових і перспективних цілей, складання планів діяльності 2012
Виявлення очікувань основних «клієнтів» закладу – учнів та їхніх батьків 2012-2013
Аналіз формованої шкільної культури з її системою цінностей 2013
Розробка загального стилю (зовнішніх атрибутів освітнього закладу й етики педагогічної взаємодії) 2014
Робота над упровадженням і зміцненням традицій НВК серед працівників для створення корпоративного духу Постійно
Формування системи стимулів створення позитивного іміджу 2014
Розробка психологічних, соціальних, економічних механізмів заохочення членів колективу до створення позитивного іміджу НВК 2014
Створення загального стилю приміщень відповідно до традицій, особливостей діяльності та фінансових можливостей 2012-2017
Виготовлення різноманітних рекламних засобів для актуалізації іміджу НВК (рекламні інформаційні матеріли, сувенірна продукція) 2013
Використання можливостей радіо, телебачення для пропаганди досягнень НВК 2013-1017
Організація піар-заходів (Днів відкритих дверей, презентацій, участь у спеціалізованих виставках, ярмарках освіти) 2012-2016
Підтримання сайту в Інтернеті Постійно
Активні соціальні реклама:
- функціонування дитячої та юнацької організації
- зв’язки закладу з різними соціальними інститутами, ВНЗ 2012-2017
Організація постійного зворотного зв’язку для аналізу ефективності проведених заходів Постійно
Очікувані результати:
- підвищення конкурентноздатності, залучення інвестицій, установлення та розширення партнерських зв’язків ;
- підвищення іміджу навчального закладу
Бюджет проекту
Бюджет проекту формується за рахунок бюджетних коштів, які надходять на функціонування навчального закладу, залучення батьківських та спонсорських коштів.
Список літератури
1. Дідич М. Приватна освіта в Україна: яка вона є? // Директор школи. – 2012. - № 5. – 31- 50
2. Ильенко Л.П. Программа развития школы: структура, содержание, перспективное планирование работы. – М., 2003. – 126 с.
3. Зиза М. Стратегії в шкільному менеджменті. // Директор школи. – 2012. - № 6. – 61- 64
4. Колодинська Т. Формування позитивного іміджу школи . // Директор школи. – 2012. - № 3. – 21- 27
5. Брухно О., Чулков О. Паблік рілейшнз в управлінській діяльності. // Директор школи. – 2012. - №4. – 67 – 71
6. Люшин М.О. Проектна діяльність громадсько-активних шкіл. // Управління школою. – 2012. - № 10-12. – С. 2-37
7. Максимова Н. Управління системою роботи школи з обдарованими дітьми. // Директор школи. – 2012. - № 3. – 21- 27
8. Марченко Л.Ю. Технології управління інноваційними процесами в умовах профільного навчання. // Управління школою. – 2012. - № 10-12. - С. 82-85
9. Федорець М., Мельник О. Школа ХХІ століття: робота із обдарованими дітьми в умовах розвитку інформаційного суспільства // Управління школою. – 2012. - № 10-12. – С. 37 - 53

Автор: 

Клещукова Ірина Євгенівна, директор, учитель історії,Донецький навчально - виховний комплекс "Гармонія"

Отримати сертифікат

Користувацький вхід