Від партнерів


Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


Застосування методики електронного тестування як засобу діагностики та контролю за навчальної діяльністю студентів

0

Навчальнi заклади з традицiйними формами системи вищої освiти, якщо вони хочуть вижити у ХХI столiттi, змушенi внести серйознi змiни до своєї дiяльностi, й передусiм до пропозицiй послуг та систем доставки знань. В Українi є декiлька десяткiв освiтнix установ, якiв певнiй мiрi реалiзують теxнологiї дистанцiйного навчання. Розвиток обчислювальної техніки та розвиток мультимедiа дає змогу створювати навчальнi комп’ютернi програми, що враховують iндивiдуальнi особливостiстудентiв, пiдвищуючи мотивацiю та рiвень засвоєння матерiалу.
Саме комп’ютерне тестування спрямоване і служить засобом для поглибленної перевірки вивченої теми або розділу навчальної програми, ліквідацію прогалин у знаннях та навичках студентів. Електронне тестування є засобом навчання в педагогічній системі дистанційного навчання, що містить елементи властиві будь-якій дидактичній системі. Розробка комп’ютерних тестів є одним із провідних напрямків діяльності навчальних закладів, що опановують дистанційне навчання.
Для того, щоб контроль в тестової формі був ефективним, викладачу, при складанні тестових завдань, необхідно дотримуватися наступних вимог до тесту. Тестовий контроль має бути:
-індивідуальним, що передбачає перевірку, оцінку, облік і корекцію власних результатів навчання кожного студента;
-систематичним, регулярним, що передбачає контроль просування кожного студента у навчанні (за тему, семестр, рік);
-об’єктивним, що передбачає виключення суб’єктивних, помилкових суджень і висновків викладача, які ґрунтуються на недостатньому вивченні студентів або упередженому ставленні до них та пом’якшення впливу соціальних, особистісних та емоційних факторів, які супроводжують процес оцінювання;
-прозорим – студенти повинні розуміти, чому їх відповідь оцінено саме такою кількістю балів;
-валідним, що передбачає відповідність пропонованих тестових завдань тому, що передбачається перевіряти;
-всебічним (охоплювати всі розділи програми), що передбачає контроль знань теоретичних положень, предметних та загальних умінь та навичок, інтелектуального й загально-психічного розвитку студентів, виявлення їхніх нахилів і здібностей;
-диференційованим, що передбачає врахування як рівнів засвоєння програмового матеріалу, так і індивідуальних особливостей студентів;
-надійним, тобто отримані результати тестового контролю повинні корелювати з результатами повторних вимірювань;
-точним, тобто мати мінімальну похибку у вимірюванні даним тестом;
-якісним, який має бути спрямований як на оволодіння предметними знаннями і вміннями, так і на перевірку розвитку загальнопредметних вмінь (аналізувати, міркувати, робити логічні висновки);
-взаємоповязаним між собою (послідовність у термінології);
-різноманітним за формами проведення, що створює умови для реалізації всіх функцій контролю та сприяє підвищенню інтересу студентів до його проведення;
-форма тесту повинна бути уніфікованою, звичною, зручною;
-послідовність тестових завдань повинна визначатись за принципом «від простого до складного»., підвищити інформативність та об’єктивність оцінки. За результатами тестового контролю студент має можливість об’єктивно оцінити сво
Узагальнюючи досвід застосування метода тестового контролю можна виділіти позитивні сторони, які впливають на якість роботи студентів. Тестовий контроль знань дозволяє викладачам упорядкувати процес контролю знань, умінь та навичок студентів ї досягнення та свідомо здійснити вибір рівня опанування навчальним матеріалом. При правильної організації тестування його кількісні показники надають можливість для визначення повноти та глибини засвоєння матеріалу та забезпечення високої стандартизації умов вимірювання, ставлять рiвнi вимоги до знань та умінь фахівця шляхом використання в тесті завдань однакової складності, обсягу та змісту. Тести ставлять усіх студентів в рівні умови, а це приводить до зменшення нервового напруження. Всі студенти мають рівні можливості, а широта тесту дозволяє їм показати свої досягнення на широкому полі матеріалу.
Зручним та практичним є те, що для проведення тестового контролю потребуються незначні затрати часу на виміри у великих групах студентів.
Не слід забувати за позитивом про наявність негативних аспектів у системі тестового контролю. Виходячи з особливості тестової форми контролю тести припускають можливість угадування методом виключення. Слухач може забути факти, які слід використовувати у відповіді, але згадати їх, переглядаючи перелік можливих відповідей на завдання тесту. При тестовому контролі не задіяний мовленнєвий апарат унеможливлює дослідження логіки міркування студента. Також, студент представляючи лише номери відповіді не показує характер ходу рішення - розумова діяльність студента і результат може бути тільки ймовірнісним.
Повний перехід виключно на тестову перевірку знань студентів швидко зробить не засвоєння, а саме контроль основною метою діяльності студента. У вищому навчальному закладі існують предмети, зміст яких важко охопити системою тестів. Навіть в межах одного предмету не всі теми рівномірно перевіряються за допомогою тестів.
Комп’ютерне тестування допомагає оцінити рівень засвоєння студентом певних знань та проаналізувати результати своєї власної діяльності. На даному етапі комп’ютерне тестування дає такі можливості:
- швидкий зворотній зв’язок між користувачем та засобом;
- легкий доступ до опрацювання результатів;
- можливість багаторазового повторення;
- контроль за результатами засвоєння;
Зручність та перевага комп’ютерного тестування полягає у тому, що воно не потребує, щоб викладач та студенти були присутніми та знаходились біля комп’ютерів одночасно. Великих змiн у процес навчання комп’ютернетестуванняне внесло, але зросла мотивацiя, якiсть запам’ятовуванняiнформацii.
Комп’ютерні контролюючі програми дозволяють проводити поточний і підсумковий контроль знань та вмінь. Такі програми можуть проаналізувати результати проведеного тестування у великих групах студентів, навіть, забезпечують статистичну обробку відповідей. Таким чином, маючи ці результати та дані статистичної обробки, викладач звертає увагу на ті розділи курсу, які потребують більш детального та якісного опрацювання або повторення. При вивченні граматичної чи лексичної одиниці виділяється група способів на основі яких розробляються тестові діагностичні завдання для побудови програм поточного та тематичного контролю. Існують різні форми та модифікації тестових програм, зміст та наповнення яких може бути різноманітним і визначається викладачем. Зміст і форма завдання, як правило, є однаковим для кожного студента, який виконує цей тест.
Входження України в сучасні соціально-економічні умови вимагає від молодого покоління володіння науковими знаннями на високому рівні. Пріоритетним напрямом розвитку вищої освіти України сьогодні є модернізація її змісту з метою інтеграції до європейського та світового освітнього простору на принципах Болонської декларації. Впровадження новітніх інформаційних технологій і можливості сучасних комп'ютерних систем дозволяють модернізувати вже існуючі технології і форми навчання.
Література
1. Організація навчального процесу в сучасній школі: Навчально-методичний посібник для вчителів, керівників навчальних закладів, слухачів ІПО / М.В. Гадецький, Т.М. Хлебнікова. – Х.:Веста: Видавництво «Ранок», 2003.
2. Пометун О., Піроженко Л. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід. – К., 2002.
3. Сиротенко Г.О. Сучасний урок: інтерактивні технології навчання. – Х.: ВГ «Основа», 2003.

Автор: 

Ридзевська М.Г., викладач спеціальних дисциплін напрямку "Туризм" ВП "Політехнічний коледж Луганського національного аграрного університету"

Отримати сертифікат

Користувацький вхід