Від партнерів


Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


Сільське господарство України. Загальна характеристика

1

Тема. Сільське господарство України. Загальна характеристика галузі Мета:
Навчальна:
• сформувати уявлення про галузеву структуру сільського госпо-дарства;
• оцінити значення сільського господарства в економіці держави й у формуванні її експорту;
• показати зв’язок сільського господарства з іншими галузями;
• визначити природно-географічні та соціально-економічні фактори , які впливають на розвиток галузі;
• дати поняття «сільськогосподарські угіддя та їх структура», «меліорація».
Розвивальна:
• поглибити та закріпити практичні навички учнів працювати з картографічним матеріалом;
• вдосконалювати вміння в процесі роботи користуватися різними джерелами географічної інформації;
• розвивати пошуково – пізнавальну активність і самостійність учнів,
• продовжити формувати вміння аналізувати, систематизувати, узагальнювати матеріал;
• сприяти розвитку в учнів спостережливості, уявлення, пам’яті, мислення;
• викликати пізнавальний інтерес до економіко-географічних знань і проблем.
Виховна:
• виховувати позитивність мислення, патріотичні почуття, громадянську позицію;
• виховувати творчий підхід, уміння поводитися в нестандартній ситуації.
Обладнання: презентація Power point «Сільське господарство», презентація Power
рoint «Сільськогосподарські професії», відеосюжет «Сільське господарство», атласи, підручники, роздатковий матеріал.
Тип уроку: вивчення й первинного закріплення нових знань.

Хід уроку
I. Організаційний момент слайд 1
II. Мотивація навчальної діяльності слайд 2
Одним з найдавніших занять людини була сільськогосподарська діяльність. Ще за часів трипільської культури на рубежі ІV – ІІІ тисячоліть до н.е. на території сучасної України розвинулось осіле землеробство. З давніх давен українці славляться сільско-
господарськими традиціями.
«Ох земелько, свята земелько, Божа ти донечко! Як радісно тебе загрібати до купи, в одні руки… Приобрітав би тебе без ліку. Легко по своїй власній землі ходити. Глянеш навколо – усе твоє: там череда пасеться, там орють на пар, а тут зазеленіла вже пшениця і колосується жито…» Який літературний герой так палко говорив про землю? (Герасим зі «Ста тисяч» І.Карпенка-Карого)
Дійсно земля як засіб виробництва відігравала дуже велику роль. І на сьогодні сільське господарство є важливою галуззю виробничої сфери.
Отже сьогодні … ( оголошення теми і мети уроку) слайд 3
• Ми познайомимося із галузевою структурою сільського госпо-дарства;
• дамо оцінку значення сільського господарства в економіці держави й у формуванні її експорту;
• визначимо зв’язки сільського господарства з іншими галузями;
• визначимо природно-географічні та соціально-економічні фактори , які впливають на розвиток галузі;
• познайомимося із поняттями «сільськогосподарські угіддя», «меліорація».
• Будемо працювати з різними джерелами географічної інформації;
• Проявляти активність і самостійність,
• вміння аналізувати, систематизувати, узагальнювати матеріал сприятиме глибокому засвоєнню матеріалу;
• А позитивність мислення, патріотичні почуття, та активна громадянська позиція сприятиме отриманню високих досягнень у навчанні.

( Запис дати і теми у зошит)

ІІІ. Актуалізація опорних знань слайд 4
Які асоціації у вас викликає словосполучення «сільське господарство»?
(Метод «Асоціації. Квітка»)
I. Вивчення нового матеріалу

1. Поняття «сільське господарство»
- Дайте визначення поняття «сільське господарство»
(С/г - це галузь виробничої сфери, яка займається вирощуванням сільськогосподарських культур і розведенням тварин для забезпечення населення продуктами харчування, а промисловісті - сировиною.)
2. Значення сільського господарства в економіці держави та у формуванні її
експорту.
Бесіда
- Яке значеня має сільське господарство для економіки держави?
- Назвіть експортну продукцію сільського господарства. (пшениця, олія, цукор, сир…)
Сільське господарство є однією з пріоритетних галузей національної економіки. Розвиток сільськогосподарської галузі сприяє підвищенню матеріального добробуту населення, зміцненню економічної та продовольчої безпеки держави, зростанню її експортного потенціалу. Водночас, сільськогосподарський сектор виробництва - один з найбільш ризикових секторів економіки, оскільки на його розвиток великий вплив має дія природних факторів, біологічних і економічних чинників.
- Аналіз таблиці слайд 5
Таблиця7.Темпи зростання обсягів сільськогосподарського виробництва, %
Роки До попереднього року До 1990 р.
1991 86,8 86,8
1992 91,7 79,6
1993 101,5 80,8
1994 83,5 67,4
1995 96,4 65,0
1996 90,5 58,8
1997 98,2 57,8
1998 90,4 52,2
1999 93,1 48,7
2000 109,8 53,4
2001 110,2 58,8
2002 101,2 59,5
2003 89,0 53,0
2004 119,7 63,4
2005 100,1 63,5
2006 102,5 65,1
2007 93,5 60,9
2008 117,5 71,6

Причини зменшення частки с/г в ВВП України: нерозв?язаність питань приватної власності на землю та зростання ролі сфери послуг, як ознака характерна для високорозвинених країн.
- Що впливає на розвиток сільського господарства?
3. Чинники розвитку сільського господарства слайд 6
1) Природно-географічні
- Агрокліматичні;
- Земельні; (рельєф)
- Водні;
- Біологічні (наявність певних видів культурних рослин та свійських тварин)
2) Соціально-економічні
- Демографічні (характер розселення, густота населення, рівень забезпеченості трудовими ресурсами);
- Технологічні (рівень розвитку промисловості);
- Економічні (рівень і густота транспортної мережі, розвиток міжгалузевих зв?язків);
- Досягнення науки.
4. Виробничі особливості сільського господарства слайд 7
- Сезонність виробництва.
- Залежність від погодних умов.
- Головним засобом та предметом праці є земля.
Отже, сільське господарство має свої особливості розвитку, але так як і іші галузі має тісні міжгалузеві зв?язки.
5.Міжгалузеві зв?язки
а) Структура АПК слайд 8

б) Схема «Міжгалузевізв?язки» (схема на дошці)

машинобудування хімічна електроенергетина

нафтохімічна

сільське господарство

харчова легка транспорт сфера послуг

6. Сільськогосподарські угіддя, їх структура слайд 9
а) Основною ланкою АПК є сільське господарство, основним природним ресурсом якого є земля.
З усієї земельної площі України ( 60,3 млн га) на землі сільськогосподарського призначення припадало у 2009 р. 43 млн га (71%).
б) За мал.. 180, стр.134 проаналізуйте структуру земель сільськогосподарського призначення.

в) Що таке меліорація?
Меліорація — сукупність заходів, спрямованих на істотне якісне поліпшення земель з метою підвищення родючості ґрунту.

7. Шляхи розвитку сільського господарства
а) Рольова гра «Оренда земельних ділянок»
Уявіть, що ви є власниками земельних паїв, які отримали в результаті розпаювання колгоспних земель, але самостійно займатися обробітком землі не бажаєте. Ми вам пропонуємо здати земельні ділянки в оренду з метою отримання прибутку.
До нас завітали керівник відділу агрофірми «Дніпро» (пропонує екстенсивний шлях) та молодий фермер (інтенсивний). Пропонуємо їх програми розвитку землеробства.
б) Інтенсивний і екстенсивний шляхи розвитку сільського господарства слайд 10
• Екстенсивний
При екстенсивному виробництві спостерігається кількісне збільшення продукції при незмінній (часто низькій) якості за рахунок розширення посівних площ та залучення додаткових трудових ресурсів.
• Інтенсивний
Розвиток виробництва на основі застосування найбільш ефективних засобів виробництва та технологічних процесів, використання передових методів організації праці; сприяють цьому великі капіталовкладення в хімізацію, механізацію, електрифікацію сільського господарства.

8. Проблеми розвитку комплексу слайд 11
- кількість і якість сільськогосподарської продукції не може задовольнити
потреби населення;
- низьковрожайні рослини займають значні посівні площі;
- не використовуються нові сорти рослин, надмірна хімізація в рослинництві;
- скорочується поголів’я великої рогатої худоби, свиней, овець, птиці;
- переважає ручна праця;
- у селах живуть переважно люди пенсійного віку;
- низький рівень матеріально-технічної бази.

9.Перспективи розвитку комплексу Слайд №12
Шляхи вирішення проблем:
- інтенсивний шлях розвитку сільського господарства, застосування органічного землеробства;
- зміна форм власності, розвиток фермерського господарства;
- великі капіталовкладення в АПК;
- використання сучасної високопродуктивної сільськогосподарської техніки.
10.Профорієнтація Презентація «Професії»

II. Первинна перевірка засвоєних знань
1. «Міфи» (Спростуйте чи підтвердіть твердження)
1) Сільське господарство є провідною галуззю виробничої сфери.
2) Частка сілького господарства у ВВП постійно збільшується.
3) Сільське господарство є головною ланкою в АПК.
4) Перспективним шляхом розвитку сільського господарства є екстенсивний
2. Схема « АПК Апостолівщини» (Доповнити схему прикладами місцевих підприємств, які відносяться до різних ланок АПК)
VІ. Рефлексія
Чи маєте ви бажання отримати професію сільськогосподарського профілю? Чому?
VІ. Домашнє завдання

П.21, опорний конспект
Повідомлення «Культурні рослини України»

Автор: 

Андрусик Валентина Іванівна

Джерело: 

Гілецький Йосип
Географія: Економічна і соціальна географія України. - Тернопіль: підручники і посібники, 2009. -272

Отримати сертифікат

Користувацький вхід