Від партнерів

Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


Польща, Чехословаччина, Угорщина у 20-х рр. ХХ ст.

1

Польща, Чехословаччина, Угорщина у 20-х рр. ХХ ст.
Мета:
-характеризуватиособливостісоціально-економічного та політичногорозвиткуновихнезалежнихєвропейських держав: Польща, Чехословаччина, Угорщина;
-аналізувати територіальні зміни після Першої світової війни
-хронологічноспіввідноситиподії та явища;
-тлумачити і застосовувати поняття і терміни;
-на прикладах виховувати в учнів повагу до історії інших країн.
Тип уроку:комбінований.
Основніпоняття і терміни:«дуалістична монархія» «режим санації», «Мала Антанта», «судетська проблема», «Революційнаурядова рада», «хортизм».
Обладнання: зошит, підручник, контурна карта, історичний атлас, екран, проектор, портрети: Юзеф Пілсудський, ТомашМассарик, Міклош Хорті, документи, комп’ютерні презентації, тестові завдання на закріплення.
Хід уроку
І. Організаційначастина уроку
ІІ . Актуалізаціяопорнихзнань
Робота з картою
У ч и т е ль. Після Першої світової війни на карті Європи з’явились нові держави, території яких сформувались за рахунок переможених держав Троїстого союзу. Саме мирні договори Версальсько-Вашингтонської системи закріпили дані території.
Використовуючи карту історичного атласа, виконайтезавдання та в контурній карті позначіть ці території.
1. Коли розпалась Австро – Угорщина?
2. Як ви розумієте поняття «дуалістична монархія»?
3. Назвітьдержави, щоутворилисяпіслярозпаду Австро-Угорськоїімперії.
4. Якіміжнародні угоди передбачалирозподілїїтериторій?
ІІІ . Мотиваціянавчальноїдіяльності
У ч и т е л ь. Польща, Чехословаччина та УгорщиназдобулинезалежністьпісляПершоїсвітовоївійнивнаслідокрозпаду Австро-Угорської таРосійськоїімперій.
Політичні кордони між ними були наслідком різного збігу обставин. Держави, які оголошували себе прибічниками центральних держав, були позбавлені значної частини території (наприклад, Угорщина), інші ж кордони визначилися в результаті збройних конфліктів, або ж арбітражних висновків Паризької мирної конференції (1919-1920 рр.). Такийперебігкордонів не гарантувавдовготривалого миру. Політичнікордони не завждибулинаближені до етнічних. Проблема національнихменшинтяжіла над історієюміжвоєнногоперіоду.
ІV. Вивчення нового матеріалу
План
1.Відновлення незалежності Польщі. Режим « Санації»
2.УтворенняЧехословаччини. Конституція 1920 р.
3.Угорщина в 20-х рр.
4.Економіка Польщі, Чехословаччини, Угорщини.
Робота в групах
Учніоб’єднуються в 3 групи, кожна з якихотримала випереджальне завдання « Політичне та соціальне становище країн Польщі, Чехословаччини, Угорщини ». Групи презентують свої відповіді,на роботу відводиться 5 хв. Після закінчення доповіді усіх трьох груп клас за допомогою вчителя підбиває підсумки.
1.Відновлення незалежності Польщі
1-а група
Історична довідка ( Ю.Пілсудський )
Політичне життя
Запитання до презентації
1. Які події сприяливі оновленню незалежностіПольщі?
2. Які політичні сили створили незалежний від окупантів уряд на територіїПольщі?
3. Хто очолив цей уряд?
Отже. Лідери польської держави заклали при її створенні небезпечний потенціал саморуйнування, загарбавши етнічно непольські території і проводячи щодо них політику полонізації. Це неодмінно породжувало рух опору непольського населення (ОУН на українських землях) і давало можливість сусіднім державам висувати територіальні претензії та підтримувати сепаратистські рухи.

2.УтворенняЧехословаччини
2-а група
Історична довідка ( Т. Массарик )
Політичне життя
Запитання до презентації
1. Хтоочоливнаціонально-визвольнийрухуЧехії та Словаччині?
2. Назвітьосновніподіїнаціонально-визвольноїборотьби, щопризвели до створенняЧехословацькоїреспубліки.
3. За КонституцієюЧехословаччинабулапроголошенаунітарною державою. До яких проблем у майбутньому могло призвестицеположення?

Робота з підручником.
Параграф 20. на с.
Запитання
1. Охарактеризуйте державний лад, якийбуввстановлений у Чехословаччині за Конституцією 1920 р.?
Отже.ПрийняттямконституціїзавершилосястворенняЧехословацькоїРеспубліки.Зусіхновостворених держав СхідноїЄвропиЧехословаччинабуланайбільш демократичною. Формально всінаціїкористувалисьоднаковими правами, але включення до конституціїположення про «єдинучехословацькунацію» означало, щонаціональнасамобутністьсловаків не бралася до уваги. Суперечності в різноманітних сферах життяміж чехами і словаками, то явні, то приховані, малимісцепротягомусьогоіснуванняЧехословацькоїРеспубліки та булирозв’язані на початку 90-х рр. XX ст. шляхом створеннядвохсамостійних держав — Чехії та Словаччини.

3.Угорщина
Історична довідка ( МіклошХорті )
3-я група
Політичне життя
Запитання до презентації
1. Що стало поштовхом для угорців у досягненнінезалежності?
2. Назвітьосновніподіїнаціональноїреволюції, щопризвели до створенняУгорськоїреспубліки.
3. Щобулоспільного в політицірадянськихурядівУгорщини таРосії?
4.Економіка Польщі, Чехословаччини, Угорщини
Робота з таблицею
Слухаючирозповідь учителя, учніскладаютьтаблицю «ОсобливостіекономічногорозвиткуПольщі, Чехословаччини та Угорщини».
Польща Чехословаччина Угорщина
Економічнежиття У 1920-х рр. економічне становище характеризувалосязростаннямцін, падіннямвартостіпольськоївалюти, зниженнямреальноїзаробітноїплатні, розгуломспекуляції. 1927 р. — Польщаотрималавеликіпозикивіданглійських та американськихбанкірів. Зрослачасткаіноземногокапіталу (у 1928 р. вона становила 33 % загальногокапіталуакціонернихкомпаній у Польщі). У 1926–1929 рр. було створено 105 новихкартелів. Підвищивсярівеньпромисловоговиробництва. Скороченнябезробіття та послабленнясоціальнихконфліктів Успадкувала 4/5 промисловогопотенціалуімперіїГабсбургів. Стала однією з найбільшрозвинених в економічномупланікраїнЦентральної та Південно- СхідноїЄвропи. Запроваджено 8-годинний робочий день. Передбачаласядопомога з безробіття і булорозширеномедичнестрахування. Розпочаласяаграрна реформа (встановленомежі земельного володіння до 250 га або 150 га ріллі). Установлено монополію на деякіпредметивиробництва, яка контролювалася системою ліцензій. Стабілізаціягрошовоїодиниці — крони. Військовапромисловість і залізничний транспорт взято під контроль держави. Створено сприятливіумови для розвиткусередньогокласу та зайняттяпровіднихпозицій в економіцічеськимипідприємцями. Залученняіноземнихінвестицій(1/3 акційпромислових і торгівельнихпідприємств належала іноземцям). 1923 р. — економікакраїнивийшла з повоєнноїекономічноїкризи У 1918 р. булозапроваджено 8-годинний робочий день та планувалося провести аграрну реформу.Дужешвидкоситуаціяпогіршилась — закрилосябагатопромисловихпідприємств, зрослобезробіття, ціни, тривалаінфляція, не проводилисясоціальніреформи. Із приходом СПУ до владибуло поновлено 8-годинний робочий день, підвищенозаробітню плату, скасованопоміщицькеземлеволодіння, запровадженозагальнестрахуваннявіднещаснихвипадків, проводиласяпримусовареквізиція майна у заможнихгромадян. 1924–1926 рр. — надходженняпозиквід США, ВеликоїБританії, Франції дало можливістьстабілізуватиекономічнуситуацію в країні.
.
V. Узагальнення та систематизаціязнань
( на екрані) Тестові завдання
1. Коли в Польщі Юзеф Пілсудський здійснив державний переворот та запровадив режим «санації»?
а) 1918р
б) 1922р.;
в) 1923р.;
г) 1926р. .
2. Чехословацьку державу було утворено:
а) 28 жовтня 1918 р.;
б) 11 листопада 1918 р.;
в) 28 червня 1919р.;
г) 28 червня 1921 р.
3. Угорська радянська республіка існувала у період:
а) листопад — грудень 1918р.;
б) березень — серпень 1919 р.;
в) вересень— жовтень 1920р.;
г) серпень — вересень 1921 р.
4. В економічному плані найбільш розвиненою країною Центральної та Східної Європи була:
а)Польща
б)Чехословаччина
в)Угорщина
5.Незважаючи на прагненняПольщі та Чехословаччинивідновитисвоє право на самостійнийрозвиток, самеі вони не визнавалицього права за іншими народами.
Метод «Мозковий штурм»
1. За якими народами Польща і Чехословаччина не визнавала право на самостійний розвиток? Наведіть приклади.
2. Як ви вважаєте який шлях розвитку обрали дані країни після закінчення Першої світової війни: авторитарний чи демократичний? Свою думку обґрунтуйте.
Учні обмінюються картками і самостійно перевіряють один одного
VІ. Підсумок уроку
Отже.Основною тенденцією розвитку країн Східної Європи,а саме: Польщі, Угорщини, Чехословаччини у 20-ті роки, став відхід від демократичних процесів і становлення авторитарних режимів. Причинами цього були невирішеність національних, економічних проблем, вплив Німеччини та Італії, боязнь правлячої верхівки більшовицького впливу.
VІІ. Оцінювання учнів
VІІ. Домашнє завдання
Опрацювати відповідний матеріал підручника21.
Підготувати повідомлення презентації « політичне становище Румунії, Югославії, Болгарії».

Автор: 

Ільєва Жанна Миколаївна

Отримати сертифікат

Користувацький вхід