Від партнерів


Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


Організація позашкільної роботи з технічної творчості як один із основних шляхів підвищення ефективності формування знань, умінь, навичок школярів

0

АНОТАЦІЯ
У статті розкрито роль технічної творчості як одного із основних шляхів підвищення ефективності формування знань, умінь, навичок школярів, вплив технічної творчості на розвиток особистості, її здібностей.
Ключові слова: технічна творчість, особистість, розвиток особистості школяра.
АНОТАЦИЯ
В статье раскрыто роль технического творчества как одного из основных путей повышения эффективности формирования знаний, умений, навыков школьников, влияние технического творчества на развитие личности, ее способностей.
Ключевые слова: техническое творчество, личность, развитие личности школьника.

Організація позашкільної роботи з технічної творчості як один із основних шляхів підвищення ефективності формування знань, умінь, навичок школярів
Однією з основних задач сучасного освітнього процесу є розвиток у школярів творчої ініціативи та самостійності, конструкторських та раціоналізаторських навичок. У зв’язку з цим підвищується роль технічної творчості у формуванні особистості, придатної у майбутньому до високовиробничої праці, технічно насиченій виробничій діяльності.
Початкове технічне моделювання є однією з важливих ланок у задоволенні пізнавальних інтересів дитини, початковою сходинкою у підготовці школярів до майбутньої роботи у різних гуртках технічного напрямку.
Сьогодення вимагає від нас не людини-робота, а людини-мислителя, творця, що вміє і любить працювати. Без розвиненої багатої творчої фантазії неможливе створення чогось нового й оригінального, тому необхідно вчитись аналізувати, уміти спостерігати та творчо мислити. Мислення, як і будь-який психічний процес, формується і розвивається в ігровій та навчальній діяльності дитини.
Основна функція мислення – вирішення різного роду проблем або проблематичних ситуацій. Сам процес технічної творчості є процесом взаємодії розумових і практичних компонентів роботи. Початково-технічний профіль є першою ланкою в структурі науково-технічного напряму позашкільної освіти. До нього належать гуртки й інші творчі об’єднання початкового технічного моделювання, художнього конструювання, механічної та електрифікованої іграшки тощо.
У педагогічній науці розвитку творчих здібностей дитини приділено особливу увагу. Поряд з численними статтями та методичними рекомендаціями існують і фундаментальні дослідження, в яких проаналізовано філософський, психолого-педагогічний та фізіологічний аспект творчості.
Вивчення моделей (у філософському, фізичному і дидактичному аспектах) має давню історію. На моделі і моделювання в процесі навчання звертали увагу багато вчених. В роботах К. Б. Батороєва, В. Б. Губіна, А. І. Кремінського, В. І. Розумова, В. А. Штоффа розкривається філософсько-методологічний погляд на моделі; А. А. Єгорова, Л. Р. Калапуаша, Ю. А. Коварського, Г. П. Корнєва, Ю. А. Кусого, Н. І. Михасенок, В. В. Мултановського, А. А. Нікітіна, І. В. Пекшієва, В. В. Попковича, Ю. В. Пузанової, В. Г. Разумовского, В. К. Рогушіна, Ю. А. Саурова, Н. А. Солодухіна, Н. В. Шаронової – розглядається загальнометодична сторона використання моделей; М. С. Атепаліхіна, К. А. Коханова, В. В. Майєра, Р. В. Майєра, Д. Ш. Шодієва – підкреслюються модельні аспекти навчального експерименту; Р. В. Майєра, О. Е. Макарової, І. В. Паболкова, М. Л. Фокіна – досліджено використання комп’ютерної техніки для створення моделей при вивченні природничо-математичних дисциплін. [4, c.45]
Навчання творчості, виховання в школярів рис творчої особистості є складною, багатоступеневою та багатовекторною проблемою. Будь-яка творчість ґрунтується як на вроджених так і на набутих якостях людини – уяві, загальних та специфічних здібностях, інтуїції, набутому досвіді, знаннях та уміннях.
Створювані продукти дитячої праці, здебільшого, не є новими для суспільства; вони є новими лише для самих дітей. Отже, таке нове має суб'єктивний характер. Проте, з точки зору психологічної науки, праця школярів не позбавлена творчого характеру, оскільки в процесі праці школярі відкривають для себе елементи чогось нового, раніше їм невідомого. Це принциповий момент, оскільки для розвитку творчих здібностей школярів характер новизни (об'єктивний чи суб'єктивний) не має особливого значення.
Навчальний характер творчої технічної діяльності дітей висуває на перший план не результати , а лише підготовку школярів до цієї діяльності в майбутньому. Тому основною метою творчої діяльності школярів є набуття ними досвіду практичної роботи з конструювання технічних об’єктів
Творча діяльність учнів відзначається невисоким рівнем самостійності. Все це наштовхує на думку, що творча технічна діяльність дітей є можливою за умови систематичного та цілеспрямованого педагогічного впливу. При цьому потрібні певні умови:
1. Створення необхідної обстановки для самостійних дій учнів у процесі праці. Відоме положення про те, що формування всіх якостей та властивостей особистості відбувається в процесі діяльності, повною мірою стосується і розвитку творчих сил та здібностей. При цьому трудова діяльність повинна забезпечувати досить високий рівень інтелектуальної активності. Ця теза передбачає можливість самостійності школярів у процесі праці. На заняттях у навчальних майстернях дане завдання може бути успішно розв'язане під час виконання трудових завдань, де відсутня регламентація дій школярів.
2. Підведення школярів до творчої ідеї. В умовах практичної діяльності людей у сфері матеріального виробництва творча ідея виникає під впливом запитів громадського життя, вимог часу. В умовах роботи технічних гуртків потребу в творчості, в намаганні критично оцінювати та якісно перетворювати (удосконалювати) навколишні предмети необхідно виховувати, використовуючи при цьому весь набір педагогічного інструментарію починаючи від створення проблемних ситуацій, психологічного тренінгу типу «Ви це можете. Вам це під силу» і закінчуючи безпосередньою участю школярів над практичною реалізацією проекту. При цьому рівень самостійності школярів повинен бути якомога вищим.
3. Застосування різних педагогічних прийомів стимулювання інтелектуальної активності школярів при виконанні ними завдань творчого характеру. [1,c.19-21]
Вже говорилось про значення технічної творчості для підвищення продуктивності праці, а значить і для підвищення рівня добробуту членів суспільства. Технічна творчість у цьому аспекті має надзвичайно велике значення. Проте не менш важливе значення має вона і для всебічного розвитку підростаючого покоління. У процесі технічної творчості створюються умови для формування тих якостей характеру, що мають, вирішальне значення у становленні особистості.
Необхідною умовою розвитку технічної творчості дітей є формування в них таких психологічних та інтелектуальних якостей, які дають людині можливість швидко орієнтуватися в умовах сучасної техніки. У процесі творчої діяльності важливу роль відіграють і пізнавальні процеси, і потреби, і почуття, і вольові дії.
Пізнання починається з відчуття та сприйняття, розвиток яких дає можливість відображати предмети та явища реальної дійсності у всій їх повноті та точності. У процесі технічної творчої діяльності в школярів виробляється вміння акцентувати увагу на окремих якостях та властивостях матеріалів, сприймати конструктивні особливості деталей, вузлів та виробів у цілому. [2, c.32]
Виконуючи окремі операції з монтажу, налагодження, випробування виробів у школярів виробляється вміння правильно оцінювати просторові відношення лінійних розмірів геометричних фігур та тіл, що є важливим компонентом технічної діяльності школярів.
Спостережливість – одна з основ творчої діяльності. Вихованці привчаються закріплювати результати спостережень у формі короткого запису, схеми, малюнка, що допомагає краще зосереджувати увагу, підвищує почуття відповідальності, привчає до точності та самоконтролю.
У процесі технічної творчості розвивається увага школярів, оскільки їм доводиться планувати технологічний процес, проектувати як окремі деталі так і вузли виробу, їх взаємодію під час складання та налагоджування. Планування та виготовлення виробів підвищеної складності потребують особливої концентрації уваги з боку школярів. Концентрована увага необхідна, наприклад, під час складання робочих креслень, розмічання, тощо. В інших випадках, навпаки, важливо вміти розподіляти увагу між кількома об'єктами, предметами та явищами (випробовування моделей, перевірка роботи складного приладу, де необхідно стежити одночасно як за роботою цілого виробу так і його частин). Виконання деяких робіт потребує систематичного переключення уваги, наприклад, під час випробування керованих моделей, градуювання приладів, виконання лабораторних робіт та ін.
Надзвичайно велике значення для технічної творчості має стійкість уваги. Важливо, щоби школяр зміг зберегти концентрацію своєї уваги до кінця виконання роботи, не відволікаючись сторонніми враженнями. Отже, діти вчаться вмінню своєчасно концентрувати, розподіляти та переключати увагу, зберігаючи її сталість, тобто вчаться володіти нею. [3, c.48]
У процесі творчої технічної діяльності можна створити спеціальну обстановку навчання, викликати інтерес та прагнення школярів удосконалювати свою діяльність. Позитивні емоціональні реакції морального або естетичного характеру благотворно впливають на хід та результати навчального процесу. В ході тривалих занять вони можуть перетворюватись на сталі почуття, риси особистості. У процесі технічної творчості створюються умови для формування вольових якостей школярів, оскільки останнім доводиться зустрічатись з новими незвичайними умовами праці, з великими труднощами в роботі, терпіти часті невдачі в процесі виготовлення та налагодження виробів. Роботу, як правило, доводять до завершення лише ті школярі, які мають достатню силу волі, вміють терпляче, наполегливо добиватися своєї мети, долати труднощі в роботі, не пасують перед невдачами.
Особливе місце й роль у творчості школярів належить технічному мисленню. Як вказує ряд дослідників воно спрямоване на пізнання технічних та технологічних явищ і процесів, на пізнання суттєвих зв'язків між ними. Для технічного мислення характерні такі якості, як гнучкість, оперативність, активність у розв'язанні ряду спеціальних питань. Людина з розвиненим технічним мисленням володіє системою узагальнених знань, навичок, розуміє технічні взаємозв'язки конструкцій, функції окремих деталей. Школярі, котрим притаманний технічний спосіб мисленням, можуть легко читати креслення, визначаючи при цьому кількість деталей, з яких складається виріб. Знаючи властивості оброблюваних матеріалів, вони вміють вибирати такі з них, які найбільше відповідають технічним умовам.
Під час обговорення конструктивного вирішення технічного об’єкту чи його складових, школярі вчаться критично аналізувати процес і результати своєї праці, бачити позитивне й негативне. Так виховується вимогливість, принциповість, критичність та інші риси сучасної людини.
Творча технічна діяльність має неабияке значення для вироблення естетичних смаків школярів. Естетичний аспект творчості, як і будь-якої іншої діяльності, має безпосереднє відношення до її якості й ефективності. Естетика допомагає школярам відчувати красу й досконалість виробу, пропорції основних його частин, гармонію форм і ліній, формує у школярів культуру трудових дій.
Розвивати естетику праці, формувати у школярів позитивне ставлення до процесу праці та її результату – це вимога часу, вимога соціального прогресу.
Список використаної літератури
1. Внеклассная работа по труду: Работа с разными материалами. Пособие для учителей / Сост. А.М. Гукасова. – М.: Просвещение, 1981. – 176 с.
2. Детское техничекое творчество. М.:Профиздат, 1976, 80 с.
3. Журавлева А. П., Болотина Л. А. Начальное техническое моделирование: Пособие для учителей начальних клас сов по внеклассной работе. – М.: Просвещение, 1982. – 158 с.
4. Моделирование в научно-технических исследованиях. / А. Н. Лебедев. – М.: Радио и связь, 1989.

Автор: 

Кустов Олександр Миколайович, директор Комунального закладу "Позашкільний навчальний заклад Лисичанський центр науково-технічної творчості учнівської молоді"

Отримати сертифікат

Користувацький вхід