Від партнерів


Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


РОЗВИТОК ТВОРЧО ОБДАРОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЗАШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ЗАКЛАДУ

0

АНОТАЦІЯ
У статті описано вплив пошукової, дослідницької роботи на формування особистості школяра, розкрито пріоритетні напрямки роботи гуртків позашкільного навчально-виховного закладу, ефективність залучення школярів до пошукової і дослідницької діяльності.
Ключові слова: творчо обдарована особистість, пошукова діяльність, дослідницькі вміння.

АНОТАЦИЯ
В статье описано влияние поисковой, исследовательской работы на формирование личности школьника, раскрыто приоритетные направления работы кружков внешкольного учебно-воспитательного учреждения, эффективность привлечения школьников к поисковой и исследовательской деятельности.
Ключевые слова: творчески одаренная личность, поисковая деятельность, исследовательские учения.

РОЗВИТОК ТВОРЧО ОБДАРОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЗАШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ЗАКЛАДУ

Постановка проблеми. На сучасному етапі процесу оновлення змісту освіти постає проблема розробки та впровадженням у педагогічну практику ефективних технологій розвитку інтелектуальних і творчих здібностей особистості, формування її пізнавальної та творчої активності. Це зумовлено швидкими темпами розвитку суспільства, які спостерігаються в останні роки, необхідністю пошуку шляхів виходу нашої економіки з занепаду, впровадження нових технологій . Наша країна потребує докорінних змін у системі управління виробництвом, раціонального використання виробничих ресурсів із врахуванням творчих можливостей особистості. Лише творча особистість, спроможна створювати, управляти, пропонувати нові ідеї, нові технології, нові напрямки розвитку, знаходити шляхи виходу зі складних нестандартних ситуацій. Тому забезпечення кожній людині можливості використання свого творчого потенціалу є одним із найголовніших завдань позашкільних закладів.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Концепція розвитку творчої особистості ґрунтується на науково-правовій базі освітньої галузі: Національна доктрина розвитку освіти країни, Закон України ,,Про освіту” і полягає втому, що творча діяльність школярів і педагогів розглядається не як одна із складових педагогічної системи, а як її головна ідея. [4, c. 22-23]
Аналіз досліджень і публікацій. Аналіз практичної діяльності гуртків, творчих позашкільних навчальних закладів різних напрямів позашкільної освіти дає підстави стверджувати, що навчальний процес у них характеризується елементами пошукової та дослідницької роботи, які стимулюють педагогів-позашкільників до розвитку творчих здібностей школярів з метою поглибленого вивчення матеріалу та урізноманітнення пізнавальної, дослідницької діяльності вихованців, а саме:
• активізацією навчання за допомогою проблемних, дослідницьких методів з поступовою передачею обдарованим і талановитим вихованцям ініціативи в організації групової або самостійної творчої діяльності;
• творчою взаємодією педагога і вихованців, що сприяє вільному вибору ними форм і засобів творчої діяльності, творчій винахідливості, розкутості, домінуванню власної пошукової або дослідницької практики над репродуктивним засвоєнням знань, умінь та навичок;
• реалізація принципу індивідуального підходу в організації навчально-виховного процесу, що сприяє створенню умов для розвитку специфічних особистісних якостей вихованців як суб’єктів творчого освітнього процесу відповідно до власних уподобань та пізнавальних запитів. [2, 45-47]
Формулювання мети статті. Позашкільна діяльність сьогодні розглядається як одна з головних ланок безперервної освіти в системі виховання всебічно розвиненої особистості, найповнішого розкриття її здібностей і нахилів, створення умов для розвитку й підтримання талантів та обдарувань у галузі науки, техніки, мистецтва тощо. Забезпечення при цьому можливостей щодо вибору діяльності, до якої дитина виявляє зацікавленість, створює необхідні передумови для прояву її природних здібностей. Педагогічний колектив позашкільного закладу повинен цілеспрямовано здійснювати роботу над розвитком інтелектуальної, емоційної, моральної та духовної сфери особистості, сприяти її професійному самовизначенню, забезпечувати потребу у творчій самореалізації. Тому позашкільні заклади вже не перший рік працюють над проблемою формування творчо обдарованої особистості і найважливіше завдання – формування освіченого, гідного громадянина України. У першу чергу йдеться про формування особистості дитини, розвиток її здібностей, підготовка до подальшої освіти, до фахової трудової діяльності, виховання на традиціях свого народу.
Методисти, керівники гуртків активно працюють з педагогами інших позашкільних закладів освіти, з дітьми і з батьками над проблемою, яка б максимально розвивала особистість учня і педагога. У Лисичанському центрі науково-технічної творчості учнівської молоді гуртки працюють за двома напрямами: науково-технічним і декоративно прикладним.
Залежно від використання різних форм і методів організації пошукової та науково-дослідницької діяльності у вихованців гуртків науково-технічного напрямку поетапно відбуваються якісні особистісні зміни, що забезпечують:
• прискорений розвиток інтелектуальних і творчих здібностей, формування високого рівня творчої активності та індивідуального стилю пізнавальної діяльності;
• становлення дослідницької стратегії пізнавальної діяльності, складного комплексу пошуково-дослідницьких та комунікативних умінь і навичок;
• оволодіння навичками особистісного самовизначення (в тому числі й професійного), самореалізації та саморозвитку .
У процесі організації пошукової, дослідницької та експериментальної роботи у вихованців формуються пошукові та науково-дослідницькі вміння:
• інтелектуальні – аналіз, синтез, порівняння, узагальнення і систематизація; абстрагування, опис об’єктів, що вивчаються, встановлення причинно-наслідкових зв’язків; постановка проблеми і висунення гіпотези, пошук і використання аналогії, дедуктивний висновок та доказ;
• практичні – використання навчальної, інформаційної та додаткової літератури, добір матеріалів для експерименту, оформлення результатів дослідження тощо;
• самоорганізації та самоконтролю – планування пошукової та науково-дослідницької роботи, раціональне використання часу й засобів діяльності, перевірка отриманих результатів, самооцінка.
Формування системи пошукових і дослідницьких умінь та навичок творчої особистості на заняттях гуртка науково-технічного напряму сприяє розвитку високого рівня її творчої активності, оскільки забезпечує постійну спрямованість особистості на подальшу пізнавальну та творчу діяльність.
Головною метою діяльності гуртків декоративно-прикладного напряму є зближення учнів з декоративно-прикладним мистецтвом, підвищення професійного рівня, майстерності, розвиток творчого потенціалу учнів та їх духовне збагачення; прагнення до новизни, творчого пошуку; вміння застосовувати теоретичні знання на практиці та поєднувати їх із обраною професією. Педагоги створюють умови для розвитку творчої особистості, формування художнього смаку, залучення дітей до народних традицій і культури. Праця педагогів позашкільного закладу спрямована на формування пізнавальної діяльності, розвиток художніх здібностей школярів, пробудження креативності.
Методика виховної роботи спрямована на реалізацію основних принципів і врахування психофізичних та індивідуальних особливостей учнів, новизна вражень, поєднання колективної діяльності та особистої творчості і самовизначення, збереження традицій народу України. Заняття в гуртках розвивають ініціативу, інтерес, сприяють всебічному розвитку особистості. Учні відкривають для себе нові можливості обраної професії.
У роботі гуртків пріоритетними напрямками є:
• науково-пізнавальний, який забезпечує набуття учнями техніко-технологічних умінь та навичок, поширення наукового світогляду, оволодіння сучасною технікою та технологіями;
• художньо-естетичний, який забезпечує розвиток творчих здібностей, обдарувань та здобуття учнями практичних навичок оволодіння знаннями у сфері декоративно-прикладного мистецтва;
• особистісно-розвивальний, який передбачає формування та розвиток особистості учня, його мотиваційно-ціннісних орієнтацій, забезпечує задоволення потреб, інтересів, здібностей.
Ефективність роботи гуртка знаходиться у прямій залежності від професійної майстерності педагога, його спроможності здійснювати роботу з розвитку творчого потенціалу кожного школяра, а саме: вміння проявляти творчу активність, організованість, нестандартність у процесі розв’язання творчих завдань, самостійність, ініціативність тощо.
Педагогічне мистецтво виникає тільки там, де навчальний матеріал обов’язково збагачується почуттями, емоціями, думками педагога та школярів. Творчість керівника гуртка не може бути вільною так, як педагог обмежений певними обов’язками, власним станом, поведінкою вихованців. Творити ж потрібно сьогодні і тепер. Тому керівники гуртків, методисти закладу постійно працюють над пошуком нових форм і методів проведення занять, впроваджуючи їх у навчально-виховний процес колективу та систематично працює над підвищенням свого фахового рівня.
Гармонія розуму і почуттів – основа педагогічної технології і техніки, які при постійному вдосконаленні ведуть до педагогічної майстерності, що, у свою чергу, є передумовою творчості. При творчому підході до організації навчально-виховного процесу в позашкільному закладі з’являється можливість здійснювати процес формування гармонійно розвиненої особистості в суспільстві. Успіх у вихованні творчої особистості залежить від умілого сполучення навчальних занять з діяльністю вихованців в позаурочний час. [3, 234-236]
Висновки. Позашкільна діяльність сьогодні розглядається як важливий фактор найповнішого розкриття здібностей молодших школярів та розв’язання різноманітних освітніх проблем, створення цілісної системи пошуку та виховання творчо обдарованої особистості. Тобто, позашкільні заклади найдієвіше впливають на безперервне і свідоме духовне вдосконалення і самовизначення дітей.
Заняття в позашкільних закладах ,,добудовують” незаповнені проміжки соціального становлення особистості. Свобода і можливість вибору улюблених занять у позашкільних закладах позитивно впливає на молодших школярів. При цьому організація діяльності дітей у формі дозвілля сприяє вільному спілкуванню у середовищі однолітків, з якими дитина вважає себе найтісніше пов’язаною і авторитет яких для неї безперечний. У той же час, переживання успіху викликає позитивне ставлення до творчої діяльності, сприяє набуттю певного життєвого досвіду, навичок самостійної діяльності і поведінки, тобто поступово здійснюється становлення тих властивостей і якостей, які є складовими творчої особистості. [1, 8-9]
Педагогічний колектив позашкільного закладу має постійно працювати над новими формами роботи по сприянню розвитку особистості, впроваджувати сучасні навчально-виховні технології, працювати над підвищенням професійної майстерності, зокрема через ефективні форми та методи навчання, над переходом на нові освітні моделі, інноваційні технології навчального процесу, виховання та розвитку особистості.
В процесі систематичного залучення вихованців гуртків до пошукової, дослідницької та експериментальної діяльності відбувається розвиток їхніх творчих здібностей та творчої активності, а саме:
• домінує позитивна мотивація творчої діяльності, усвідомлення значення творчих потреб, мотивів, цілей як провідних у розвитку та життєдіяльності;
• відбувається розвиток творчих рис характеру (цілеспрямованості, ініціативності, допитливості, самостійності, вимогливості, наполегливості, винахідливості, оригінальності, організованості, працелюбності);
• відбувається розвиток творчих якостей інтелекту; логічного, цілісного сприйняття дійсності, творчої уяви, фантазії, інтуїції, уваги, пам’яті, вміння розв’язувати життєві задачі, розробляти творчі проекти;
• формується творча самосвідомість, що виявляється у самопізнанні, самооцінці, самоорганізації, прагненні до самореалізації та самовдосконалення;
• триває постійне зростання потенціалу творчої діяльності; бажання систематично здобувати нові знання, фрмувати вміння, навички, творчо їх використовувати, досліджувати, експериментувати;
• продовжується формування психічних якостей творчої особистості, її темпераменту, властивостей нервової системи (чутливості, пластичності, працездатності) та відповідно до них відповідного індивідуального стилю діяльності й поведінки, у процесі якого використовуються найкращі та коригуються слабкі (з точки зору вимог до творчої діяльності) якості нервової системи конкретного вихованця.
Педагогу необхідно пам’ятати, що крім особистісно зорієнтованого змісту освіти, до умов, які в позашкільному закладі сприяють розвитку творчо обдарованої особистості, формуванню її якостей відносяться також: оточуюче середовище, методи взаємодії та спілкування, зацікавленість, захопленість діяльністю самого педагога.
Перспективи подальшого дослідження. Говорячи про стрімкий темп розвитку науково-технічного прогресу і подальші зміни в освітньо-виховному просторі, доцільно наголосити на необхідності дослідження шляхів збереження творчого тандему ,,вчитель – учень” для розвитку гармонійно розвиненої особистості під впливом новітніх інформаційно-комунікативних технологій.

Література
1. Анджейчак А .С. Психолого-педагогічні умови формування творчої особистості дитини в освітньо-виховних закладах / А. С. Анджейчак // Обдарована дитина. – 2000. – №5. – С.8-13.
2. Кутьев В. О. Внеурочная деятельность школьников. Пособие для классных руководителей / В. О. Кутьев. – М.: Просвещение, 1988. – 287 с.
3. Фіцула М. М. Педагогіка / М. М. Фіцула. – К.: Академвидав, 2003.– 527 с.
4. Хохліна О. М. Методика формування загальних інтелектуальних здібностей дитини / О. М. Хохліна // Практична психологія і соціальна робота. – 2000. – №6. – С.23-25; №7. – С.31-35.

Автор: 

Носаль Анастасія Олегівна, методист Комунального закладу "Позашкільний навчальний заклад Лисичанський центр науково-технічної творчості учнівської молоді"

Отримати сертифікат

Користувацький вхід