Від партнерів


Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


Педагогічні умови забезпечення рухової активності старших дошкільників

0

Педагогічні умови забезпечення рухової активності старших дошкільників
В умовах розбудови України як суверенної держави перед навчальними закладами стоїть складне і відповідальне завдання – виховати високоморальне, національно свідоме підростаюче покоління, патріотів своєї Батьківщини, спадкоємців і продовжувачів прогресивних національних традицій.
Умови являють собою істотний компонент комплексу об'єктів, з наявності якого випливає необхідність існування даного явища. В свою чергу педагогічні умови – це сукупність певних обставин, які забезпечують ефективність педагогічного процесу.
Першою умовою забезпечення рухової активності старших дошкільників засобами організації прогулянок на свіжому повітрі є поєднання традиційних та інноваційних форм організації рухової активності на свіжому повітрі.
Другою умовою є: використання навантажень різної інтенсивності та складання гнучкого графіка проведення різних форм рухової активності на прогулянці з урахуванням стану фізичного здоров’я дітей.
Вплив фізичних вправ на педагогічні результати опосередкований фізіологічними і біологічними механізмами. Інакше, навантаження є причиною тих адаптаційних змін в організмі, від характеру і величини яких залежить результат.
Третьою педагогічною умовою є: застосування під час прогулянок на свіжому повітрі здобутків народної педагогіки.
Ефективність впливу національних рухливих ігор на стан здоров'я, фізичний розвиток та рухову підготовленість дошкільників довели В. Андріанов, Е. Вільчковський, А. Вільчинський, а також дослідження Г. Воробей і Е. Приступи про позитивний вплив ігор на фізичний і духовний розвиток дітей.
Отже, фізкультурно-оздоровча робота в дошкільному навчальному закладі з використанням засобів і форм рухової активності дошкільників є досить різноманітною і багатогранною. Різні підходи до впровадження умов забезпечення рухової активності дошкільників сприяють можливості творчого підходу педагогів щодо вирішення проблеми оздоровлення дітей, формування, розвитку і збереження їхнього фізичного здоров’я під час організації прогулянок на свіжому повітрі.

Автор: 

Марчук Марина Олександрівна, директор Усть-Кам'янського НВК Грушівської сільської ради

Джерело: 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1.Андріанов В.Є. Рухливі ігри як засіб фізичних якостей дітей / В.Є. Андріанов // Проблеми оновлення освіти на сучасному етапі реформування школи: зб. наук. праць. – Кривий Ріг: КДПУ, 2002. – С. 200-215.
2.Будинская П.П. Общеравивающие упражнения в детском саду / П.П. Будинская. – М. : Просвещение, 1981. – 96 с.
3. Буковская Г.В. Игры, занятия по формированию экологической культуры младших школьников / Г.В. Буковская – М.: ВЛАДОС, 2002. – 192 с.
4. Булыгина И.И. Игра как наиболее эффективное воспитательное средство тураниматорской работы при организации детского досуга / И.И. Булыгина // Актуальные проблемы туризма – 99. – М.: РМАТ, 1999. – С. 2-10.
5. Булыгина И.И. Методические основы профессиональной подготовки организаторов туристической анимации: автореф. дис. на соискание наук. ступеня док. пед. наук: спец. 13.00.04 «Теория и методика профессионального образования» / И.И. Булыгина. – М., 1999. – 56 с.
6. Вавилова Е.Н. Развивайте у дошкольников ловкость, силу, выносливость: [пособ. для воспитателей дет. сада] / Е.Н. Вавилова. – М. : Просвещение, 1981. – 196 с.
7.Варуха О.В. Особливості організації рухової активності дітей дошкільного віку / О.В. Варуха // Наукові записки НДУ ім. М. Гоголя. Психолого-педагогічні науки. – 2011. – № 5. – С. 15-21.
6.Ващенко Г. Виховний ідеал / Г. Ващенко. – Полтава: Полтав. вісник, 1994. – 191 с.
7. Вишневський О. Сучасне українське виховання. Педагогічні нариси / Омелян Вишневський. – Львів: Львівський обласний науково-методичний інститут освіти; Львівське обласне педагогічне товариство ім. Г. Ващенко, 1996. – 238 с.
8. Вікова та педагогічна психологія / О.В. Скрипченко, Л.В. Волинська; за ред. О.В. Скрипченко. – К.: Просвіта, 2001. – 416 с.
9. Вільчковський Е.С. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку: [навч. посіб.] / Е.С. Вілчковський. – Суми: Університетська книга, 2004. – 428 с.
10. Вільчковський Е.С. Рухливі ігри в дитячому садку / Е.С. Вільчковський. – К.: Рад. школа, 1989. – 176 с.
11. Волкова Н.П. Педагогіка: [посіб. для студ. вищих навч. закладів] / Н.П. Волкова. – К.: Видавничий центр «Академія», 2001. – 576 с. – (Альма-матер).
12. Гергян Н.М. Розвиток рухової культури дітей старшого дошкільного віку на заняттях гуртка ритміки / Н.М. Гергян // Дошкільна освіта. – 2004. – № 1. – С. 53-58.
13. Державна національна програма «Освіта» : Україна ХХІ століття. – К.: Радуга, 1994. – 62 с.
14. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: [навч. посіб.] / І.М. Дичківська. – К.: Академвидав, 2004. – 352 с. – (Альма-матер).
15. Дмитренко Т.И. Спортивные упражнения и игры для детей дошкольного возраста / Т.И. Дмитренко. – К. : Рад. школа, 1996. – 960 с.
16. Дошкільнята на прогулянці. 4-6 років / упоряд. В.Л. Сухар. – Х.: Вид-во «Ранок», 2010. – 160 с. – (Дошкільна освіта).
17. Ермакова З.Й. Занятие по физической культуре для подготовительной группы детского сада / З.Й. Ермакова. – Минск : Народ. освета, 1997. – 960 с.
18. Завьялова Т. Туристята. Программа двигательной и познавательной деятельности с использованием средств туризма / Т. Завьялова // Дошкольное воспитание. – 2003. – № 8. – С. 50–53.
19. Закон України «Про освіту». – К.: Генеза, 1996. – 36 с.
20. Каюков В.І. Цілющий еліксир козацької педагогіки: (Використання у вихованні дітей козацької педагогіки. Сценарії козацьких забав) / В.І. Каюков // Рідна школа. – 1993. – № 1. – С. 10-14.
21. Калузька Л.В. Дошкільне тіловиховання. Вплив рухової активності на здоров’я дошкільників / Л.В. Калуська, З.В. Калуський, М.М. Гуменюк. К. : Мандрівець, 2010. – 104 с.
22. Козацька педагогіка: Спецвипуск // Освіта. – 2007. – № 32 (серпень).
23. Кондратьева И. Как проводить физкультурные занятия / И. Кондратьева // Дошкольное воспитание. – 2006. – № 6. – С. 22-24.
24. Кудикіна Н. Українські народні рухливі ігри як засіб виховання старших дошкільників / Надія Кудикіна // Рідні джерела. – 2002. – № 4. – С. 28-31.
25.Левківський М.В. Історія педагогіки: [навч. посіб.] / за ред. М.В. Левківського. – Харків: ОВС, 2002. – 204 с.
26. Ленська Т. Рухова активність на свіжому повітрі / Т. Ленська // Дошкільне виховання. – 2009. – № 11. – С. 12-15.
27. Луури Ю.Ф. Физическое воспитание детей дошкольного возраста / Ю.Ф. Луури. – М. : Просвещение, 1991. – 145 с.
28. Манюк О. Виховати дитину здоровою / Олександр Манюк // Початкова школа. – 2002. – № 5. – С. 32-33.
29. Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України // Інформаційний збірник МОН України – 2005. – №34-35-36. – С. 77-93.
30. Рунова М. Обеспечение двигательной активности детей на прогулке / М. Рунова // Дошкольного воспитание. – 1990. – № 8. – С. 35.
31. Сарапулова Є. Задоволення потреби дітей в руховій активності восени / Євгенія Сарапулова // Фізичне виховання в школі. – 2000. – № 3. – С. 30-31.
32. Стельмахович М. Піклування про здоров'я та фізичний розвиток дітей / Мирослав Стельмахович // Українська народна педагогіка – К.: ІЗМН, 1997. – С. 151-156.
33. Цьось А. Національні традицій фізичного виховання / Анатолій Цьось // Рідна школа. – 1999. – № 10. – С. 23-27.
34. Шашенок Н. Від руху до здоров’я: фізкультурно-оздоровчі прогулянки взимку / Н. Шашенок // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2009. – № 1. – С. 47-53.
35. „Я у Світі”. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку. – К.: Світич, 2008. – 430 с.

Отримати сертифікат

Користувацький вхід