Від партнерів


Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


Духовне виховання учнів засобами іноземної мови

1

«Какой нужен ученикам учитель?
Который идет новыми путями, и каждое слово его, каждый поступок
несут печать незабываемой новизны – это и есть Истина Школы»
Ш.А. Амонашвили
“Зло торжествует только тогда, когда хорошие люди ничего не делают”
Конфуций
Навчання іноземній мові, як і будь-якому сучасному предмету - це система передачі учням знань та управління їх діяльністю, що спрямовано на вироблення певних навичок і вмінь. При навчанні іноземній мові має місце доцільна зміна фізичної і психічної діяльності учнів на основі їх власного досвіду у рідній мові. Учні оволодівають діями, необхідними для використання іноземної мови, як засобу спілкування:
- фізичними (артикуляція і друкарській рух руками);
- психічними (спостереження, роздуми, запам'ятовування, пригадування тощо);
- мовними (слухання, називання, реакція, усне або письмове висловлювання).
Але чи обмежується все це тільки рамками методики навчання, сформульованою програмою «Освіта», Держстандартом, тощо?
Сучасний учень - особистість з певним багажем знань, досить інтелектуальна та компетентна. Чи достатньо цього для реалізації себе, як громадянина нашої держави? Напевно, що ні! Зміни з початку XXI ст. вимагають необхідність пошуку нових підходів, щодо осмислення головних проблем культури та освіти, в основі яких полягає духовно - моральна творчість людини. На мою думку, проблема сучасної педагогіки - виховання високо духовного громадянина. Подивиться на тенденції в нашому суспільстві: схід України – лідер по запровадженню нових передових педагогічних технологій, саме тут загально відносна висока якість знань по базовим предметам, але саме тут спостерігається «культурна» байдужість суспільства, яке не відчуває свого коріння, не пам’ятає історії краю,своєї культурної спадщини .
Вивчення важких взаємовідносин людини та культури у сучасній школі відбувається шляхом залучення досвіду різноманітних шкільних предметів, у тому числі іноземної мови . Тому вважаю ,що культурологічний аспект, а не раціональний, у педагогічному процесі повинен превалювати та створювати умови для подальшого самовизначення особистості учня. У цьому сенсі згадуються слова Ш. О. Амонашвілі про те, що духовно нерозвинутий учень з глибокими званнями подібний до психічно хворого, якому дали у руки гострого меча.
Отже, актуальним в сучасному педагогічному процесі постає проблема виховання «нової людини» та «нового суспільства »- таких, які не можуть існувати за межами духовності. Роль учителя-новатора у цьому процесі – одна з найголовніших. Висока духовність учителя - основа успішного виховного процесу на всіх етапах шкільного навчання, тому що саме йому підвладне гармонійне поєднання внутрішнього світу особистості учня з особливостями зовнішнього оточення. Хто, як не вчитель, володіє такими якостями духовності, як: орієнтування на іншу людину (учня); гуманізм (наявність високого ідеалу); наявність чіткої позиції світосприйняття та ін., і здатен побачити бездуховне в поведінки учнів, яка має такі прояви, як: егоїстичне орієнтування; соціальна пасивність; цинізм; відсутність високих ідеалів; попрання своєї культурно-історичної спадщини тощо? Якщо в сучасній методиці викладання іноземної мови акцент діяльності учителя зміщується, то саме його роль у виховному процесі навпаки зростає.
Що саме може зробити вчитель - практик для збагачення духовного світу дитини?
У системі морального виховання можна виділити наступні напрямки педагогічної діяльності:
• Формування потреби у здоровому способі життя;
• Патріотичне виховання, активної життєвої позиції ;
• Формування духовності серед учнів середнього шкільного віку через відношення до літератури та ЗМІ;
• Естетичний розвиток дітей;
• Спільна робота з родиною.
Вивчення іноземної мови в рамках шкільної програми передбачає практичне використання саме цих педагогічних напрямків. Наприклад, у рамках таких тем, як: «Родинні стосунки», «Захист навколишнього середовища», «Свята та традиції», «Україна», «Англомовні країни», «Здоровий спосіб життя», «Моє улюблене заняття», «У вільний час» та ін. шляхом використовування проектної методики, елементів дебатної методики, МАН, постанови проблемних питань та їх обговорення в динамічних групах. Доречним тут буде організація позашкільного клубу шанувальників англійської літератури у будь – якому варіанті.
Тексти та матеріали для опрацювання повинні містити життєві приклади та ситуативні завдання націлені на формування стійкої життєвої позиції, духовних ідеалів.

Головне на уроках чи на позашкільних заходах слідувати наступній схемі: «САМОПІЗНАННЯ + САМОВИЗНАЧЕННЯ + САМОПРОЯВ + САМОПЕРЕТВОРЕННЯ +САМОУДОСКОНАЛЕННЯ»

Пропоную у якості приклада розробку уроку для учнів 10 класу з теми: «Мистецтво» на основі підручника О. Карпюк.

Урок №1
Тема: «The World of Painting. Ukrainian Artists»
Цілі уроку:
А)Учбові:
• ввести нові лексичні одиниці (ЛО) та речові зразки (РЗ) з теми: «Світ мистецтва України»;
• подальше удосконалювати уміння читати незнайомі тексти без словника;
• формувати навички спонтанного монологічного мовлення.

Б)Розвиваючі:
• розвивати мовну компетенцію;
• розвивати мовленнєву компетенцію.

В)Виховні:
• виховувати почуття прекрасного;
• пошану до історичного надбання;
• вміння слухати інших, толерантне ставлення до інших;
• обстоювати власну думку.

Обладнання:
• предметні малюнки;
• медiа дошка;
• презентація;
Ход уроку:
1.Warming-up (3 min.)

Every portrait that is painted with feeling is a portrait of the artist, not of the sitter.
Oscar Wilde

Creativity is allowing yourself to make mistakes. Art is knowing which ones to keep.
Scott Adams
Artists are on the average less happy than men of science.
Bertrand Russell
Everything you can imagine is real. Pablo Picasso

T:- Dear students, today we are going to plunge into a very interesting topic. You will guess its title after reading these quotations. Look at the blackboard, please.
(Учні по черзі читають та перекладають висловлювання)
T:- Now you can tell me what is the topic of the lesson today?
P1:- It is “Art”.
P2: Painting.
T:- Right you are! Today we`re discussing artistic traditions in Ukraine. But first, let`s revise the words and learn some new ones on the topic.

2. Brain storming: (Which words on the topic do you know? Fill in the gaps. ) (3 min.)
This exercise can be done in the form of the game in groups. The winner is one which will be able to name more words and expressions.

(Використання смарт дошки/презентації)
P1:- Artist
P2:- Paint
P3:- Colours
P4:- Portrait
P5:- Draw
P6:- Author

P7:- Create

3. Pre-reading activity (робота з підручником) (6 min.)
a)T:- Cool! And now answer my questions, please. (Ex. 1,3 p.110)
b)Look at the pictures and name the authors of these masterpieces.

P1:- It is the work by Taras Shevchenko.
T:- It`s true. Do you know other Ukrainian artists? Look at the screen, guess who do these works belong to?

1.Sergey Vasilkovskiy, 2.Olexandr Murashko, 3.Mykola Pymonenko, 4.Tatyana Yablonska
a) Ukrainian Landscape
b) A Girl in a Red Hat
c) A Ukrainian Night

d) Spring

5) Reading the text, ex.4, p.110-111 (10 min.)
While reading fill in the table with the words from the text:
WHO OBJECTS WHAT KIND OF ACTIONS
artist still-life distinguished devote
painter portrait rural inspire
portraitist painting notable depict
landscape-painter icon outstanding draw
seascape-painter mosaic well-known remain
creator genre topical propagate
representative self-portrait famous represent
landscape associative create
scenery formalistic paint
theme important capture
image prominent portray
abstraction remain
fame avoid
trend occupy

6) After reading activity (3 min.+ 5 min. )
T: Let`s translate the words from the table and make your sentences with them.
P1:- An artist is a person who paints works on different themes.
P2:- A. Murashko is an outstanding representative of a Ukrainian portrait school.
P3:- The painter captured the essence of the sitter. etc.
T: Good for you. And now look through the article and refer its paragraphs to the questions from ex.4b), p.112.

7) Закріплення нових ЛО та РЗ уроку (6 min.)
T:- And now we`ll match the words from the article with their definitions. (ex.5, p.112).

8) Рефлексія (10min.) (HO)
T:- Well done. So let us check whether you remember the words of the lesson. Unite yourselves into 4 groups and think of the definitions for the offered words within 3 minutes. Then read your definitions for your opponents, they should guess the words.
(Завдання на картках для груп)

a seascape
rural
frescos
portraitist
paint
seascape-painter
icon
devote
trend
abstraction
occupy
draw
representative
still-life
notable
scenery
genre
creator
remain
propagate

9) Домашне завдання (2min.): 1) стор.113, впр.6(письмово), 2)вивчити лексику уроку.
10)Підсумки (5min.)

T:- You`ve worked hard today. Look at the screen and mark your attitude to the lesson today.

Learned lots of new

Джерела
1. Вульфов Б.З. Учитель: профессиональная духовность // Педагогика. – 1995. - №2.
2. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 1. - СПб., 1903.
3. Краткая философская энциклопедия. – М., 1994.
4. Лосев А.Ф. Дерзание духа. – М., 1986. – 368с.
5. Человек и духовно-культурные основы основы возрождения России / Под. ред. Г.П. Выжлецова, В.Т. Пиляева, В.Н. Сагатовского. – СПб., 1996. – 288с.
6. Kobasa S.C., Maddi S.R., Kahn S. Hardiness and Health: A Prospective Study // J. Pers. and Soc. Psychol. – 1982. – V. 42. - №1
7.Е.И.АртамоновавицепрезидентМАНПО,г.Москваippolitova.info›index.php…

Автор: 

Мережко Вікторія Олександрівна, учитель англ. мови, НВК№ 49

Джерело: 

Джерела
1. Вульфов Б.З. Учитель: профессиональная духовность // Педагогика. – 1995. - №2.
2. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 1. - СПб., 1903.
3. Краткая философская энциклопедия. – М., 1994.
4. Лосев А.Ф. Дерзание духа. – М., 1986. – 368с.
5. Человек и духовно-культурные основы основы возрождения России / Под. ред. Г.П. Выжлецова, В.Т. Пиляева, В.Н. Сагатовского. – СПб., 1996. – 288с.
6. Kobasa S.C., Maddi S.R., Kahn S. Hardiness and Health: A Prospective Study // J. Pers. and Soc. Psychol. – 1982. – V. 42. - №1
7.Е.И.АртамоновавицепрезидентМАНПО,г.Москваippolitova.info›index.php…

Отримати сертифікат

Користувацький вхід